خبر و دیدگاه

آیا چه تحولی شگرف دامنگیر ترکیه خواهد شد؟

ترکیه
نویسنده: سید حسیب مصلح

در این روز ها امریکایی ها و حتی دیگر اروپایی ها با سرعت ترکیه را ترک می کنند. علت این فرارِ آشکاری امریکایی ها و دیگر اروپایی ها از ترکیه در ظاهر برای مردم مشهود نیست.

دولت ترکیه هم متوجه شده است که تحولاتی سرنوشت ساز در آن کشور در حال رخ دادن است. ترکیه که نتوانسته جلو سیل مهاجرت های دسته جمعی سوریان، عراقیان و افغانان را سد شود مورد انتقادِ محافل و گروه های تندروی سپید پوستانی اروپایی قرار گرفته است. در اروپا تبارگرایان به این باور هستند که مهاجرت صد ها هزار مهاجر از خاورمیانه به اروپا یک طرحی رهبری شده توسط دولت ترکیه است. اروپاییان در کل قاره ی اروپا را قاره ی عیسویان می دانند و بنیادگرایان و تشددگرایانی عیسوی مخالف مهاجرت و زیستن مسلمانان در کشور های اروپایی هستند.

مهاجرت صد ها هزار مسلمان به اروپا همچنین رژیم غاصب اسراییل را هم سخن مشوش و پریشان ساخته است. رژیم اسراییل که همیشه از حمایتی دولت غربی برخوردار بوده اکنون از تغییر در ساختار نفوس کشور های اروپایی مانند جرمنی و فرانسه سخت ناراحت و گیچ شده است چون مهاجرت ملیون ها مسلمان به اروپا می تواند در آینده – بین ده الی بیست سال بعد – سیاست های دول اروپایی را با حضور فعال مسلمانان در احزاب آن کشور ها در قبال معضله فلسطین تغییر دهد.

از این رو اسراییل که در جنگی مخفی با ترکیه قرار دارد خواهان سرنگونی دولت اردوغان با کمک دوستانش در ارتش ترکیه است. زمانی که روابط ترکیه و اسراییل پس از روی کار آمدن اردوغان سرد و پر تنش شد اسراییل رو به یونان کرد تا در جزایر آن کشور پایگاه های جاسوسی و نظامی خویش را در بدلِ کمک های مالی و اقتصادی تاسیس کند، اما دولت یونان از پذیرش خواست اسراییل در ظاهر اجتناب کرده و این موضوع به اقتصاد یونان ضربات هولناکی زده است. بسیاری از بازرگانان یونانی در لیبیا سرمایه گزاری های هنگفتی کرده بودند که این کار ایشان موجب خشم امریکا، اسراییل و اروپا گردیده بود. معمر قذافی پس از درک مشکل مالی و اقتصادی یونان خواهان پرداختن 427 ملیارد دالر به دولت یونان جهت خریدن قروض آن کشور در بدلی ایجاد روابط محکمتری اقتصادی بود. اسراییل که خواهان تاسیس پایگاه های خود در یونان بوده و است آن اقدام قذافی را میخ بر تابوت منافع فرامرزی خود قلمداد کرده بود و موازی با آن دول فرانسه، ایتالیا و آلمان هم آن اقدام قذافی را مداخله در امور دول اروپایی شمردند و با دیگر دول غربی اقدام به یکی از بزرگترین جنایت های تاریخ بشریت در لیبیا شدند که موجب سرنگونی دولت قذافی و ایجاد هرج و مرج در سر تا سر لیبیا شده است.

در ظاهر فعالت های مستمرِ چپی های یونان باعث خروج نیرو های امریکایی از قلمرو یونان شده است، ولی در اصل یونان که عضو ناتو و یکی از دولی دوست و دارنده ی روابط نیک با امریکا است هر سال ملیارد ها دالر کمک مالی از دولت امریکا دریافت می کند و بسته کردن پایگاه های امریکایی از یونان به علت سنگین بودن هزینه بازنگهداشتن آن تاسیسات نظامی و جاسوسی بوده است. یونان هنوز روابط نیک نظامی با امریکا دارد، اما اسراییل پس از روی کار آمدن اردوغان ترکیه را یک دولت مطلوب نشمرده و به فکر حضور فعال در سطح منطقه از طریق ایجاد پایگاه های جاسوسی و نظامی در جزایری یونان است، اما اکنون مهاجرت توده های فراری از کشور های جنگزده ی خاورمیانه و افغانستان همه سیاست های اسراییل را در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت سخت مورد تهدید قرار داده است و اسراییل ترکیه را عامل این تزویری سیاسی علیه منافع خود محسوب می کند.

همچنین پس از کشف گاز و نفت در آب های مربوط به یونان شرکت های گاز و نفت اسراییلی کوشش کردند که قرارداد های درازمدت را با دولت یونان امضا کنند، ولی دولت یونان از انجام این کار اباوزید و این عمل یونان تهدید به منافع اقتصادی اسراییل شناخته شده که در ختم روز باعث جنگ پنهانی اقتصادی اسراییل علیه یونان گشته است. اگر یونان قرارداد استخراج گاز و نفت را به شرکت های اسراییلی و قرارداد تاسیس پایگاه های جاسوسی و نظامی را به رژیم اسراییل اعطا کند وضع اقتصادی یویان در ظرف بیست و چهار ساعت تغییر خواهد کرد.

اما دولت اردوگان اگر توسط ارتش ترکیه مانند دولت مرسی که در مصر توسط ارتش سرنگون گردید ساقط گردد بدون شک ترکیه وارد جنگِ سوریه خواهد شد تا هم علیه رژیم بشار اسد به نفع و با همکاری امریکا بجنگد. سرنگون ساختن دولت مشروعی اردوغان میخ بر تابوت مردم سالاری در ترکیه خواهد زد. اکنون امریکا و شرکای جرمش با سرنگون ساختن دولت های منتخب و مشروع در کشور های اسلامی خواهان نصب نوکران و وابستگان خود در آن کشور ها است.

آن چه قابل یادآوری می باشد این نکته مهم است که اروپا تا سال 2050 به بیش از 35 ملیون کارگری جوان نیازمند خواهد بود چون افزایش حداوسط سن شهرندان متقاعدی اروپایی و کمبود نیروی کار در اروپا نفوس اروپا را تهدید به نابودی می کند. یکی از نکات منفی زندگی عصری نحوه زندگی و کار در اروپا است که باعث دیر ازدواج کردن مردم و تشکیل خانواده های بسیار کوچک در کشور های اروپایی شده است. نفوس مسلمانان در همه کشور های اروپایی در حدود 56.19 میلیون تن است و افزایش نفوس مسلمانان به علت تشکیل خانواده های بزرگ موجب نگرانی مخالفان اسلام در اروپا گردیده است و اسراییل افزایش نفوس مسلمانان در اروپا، آسترالیا و دول امریکایی را بزرگترین خطر به منافع ملی خود می داند و از این رو کوشش اسراییل جلوگیری از افزایش مهاجرت مسلمانان به کشور های نامبرده است. یکی از روش های مبارزه ی اسراییل علیه مهاجرت مسلمان به کشور های غربی یا جهان آزاد همانا استفاده ی منفی از رسانه ها جهت ایجاد ترس بین شهروندان دول غربی عیله حضور آنان در غرب است. موازی با استفاده ی شیادانه و منفی از رسانه ها اسراییل خواهان سرنگون کردن دول منتخب و مشروع در کشور های اسلامی است.

این قلم پس از تحقیقات زیاد در مورد علل جنگ های تحمیلی بالای کشور های مانند افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا و … به این نتیجه رسیده است که این جنگ ها جهت کوچانیدن اجباری دسته جمعی نخبگان، تاجران، اهل دانش و سواد، جوانانی تحصیل کرده و متخصص و کارمندانی جوانی حرفوی به کشور های اروپایی است، چون اروپا به کمبود نیروی فعالی جوان در عرصه کار و تولید دچار است.

در طی چهارده سال در افغانستان دول غربی ملیارد ها دالر را جهت تعلیم و تربیه و تحصیل نسل جوانی آن کشور مصرف کردند، ولی با افزایش عمدی حملات دهشت افگنانه ی برنامه ریزی شده و رهبری شده توسط امریکا و بریتانیا و دیگر دول غربی به همکاری پاکستان و سعودی و … اکنون زمینه فرار مغز ها را بار دیگر در افغانستان فراهم شده است تا جوانانی تحصیل کرده با ترک کشور شان به غرب پناهنده شوند و این ارزان ترین راه جذب صد ها هزار مهاجر جوان از چنین کشور های در سطح جهان است. فرار مغز ها از کشور های اسلامی زمینه را برای ایجاد رژیم های دست نشانده و وابسته به غرب مهیا می سازد چون با نبودن مغز های متفکر و مستقل در کشور های اسلامی دول استکبارگر و استعمارگر می توانند به صورت بسیار آسان و ارزان از طریق نوکران و وابستگان خود بر ملت های عمداً عقب نگهداشته شده حکم رانند و منابع کشور شان را به صورت بسیار ارزان و آسان چور و چپاول کنند.

ایجاد جنگ ها و فرار تحمیلی مغز ها از کشور های اسلامی یک برنامه ی محیلانه ی دول غربی است که امروز ما نیت آنان را پس از مهاجرت صد ها هزار پناهنده ی سوری به اروپا شناسایی کرده ایم. یک عده افرادی که ساده لوحانه بازیی گویا چهره ی بشردوستانه ی دول غربی را خورده اند باید بدانند که پشت این لبخند تمساح نیات خاصی نهفته است که اکنون آن نیات برملا شده و انگیزه و علت جنگ های تحمیلی بالای کشور های اسلامی هم شناسایی گشته است.

سرنگون شدن دولت منتخب و مشروع ترکیه هم برخلاف خواست اسراییل موجب مهاجرت ملیون ها جوانی تحصیل کرده ی مسلمان به اروپا و حتی بریتانیا و امریکا (بریتانیا به مشکل کمبود نفوس دچار نیست و امریکا هم هنوز به مشکل نیروی کاری به علت مهاجرت ها از مکزیکو و برازیل و … گرفتار نیست) خواهد شد و ترکیه برای نیم قرن به عقب برخواهد گشت تا منافع اسراییل در سطح منطقه و جهان حفظ گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا