خبر و دیدگاه

“داعش” و دست آوردهای دهگانه

alt
برگردان: عبدالحفیظ همام

منظور از اصطلاح “داعش” نظام فکری وسلوک انحرافی است، که طبقه بندی فرقه یی وفکری پیروان آن از همدیگر متفاوت اند. گروه داعش همانند سازمانهای جنایت پیشۀ قبلی وبعدی وابسته به اهل سنت وتشیع ویا هم منسوب به گروه های مسیحی وسیکولار، جریانی است که میزان تخریب و ویرانگری آن فراتر از صحنه های زشت مرگبار وخونین، آسیبهای ناگوار وزیانهای جبران ناپذیزی را به حوزۀ دین واندیشه، سیاست وجامعه وامور زندگی واقتصاد رسانده است، که از جمله ناهنجاریها و زیانهای بیکران این گروه، صرف درینجا به آسیبهای ده گانۀ آن قرار زیر اشاره میگردد:

1- بی اهمیت ولرزان نمودن مقام وقدسیت احکام شریعت مطهراسلام در قلبهای مسلمانان. مشاهدۀ تطبیق و اجرای فجیع احکام اسلام بصورت انحرافی ونا بخردانه، باعث فراهم نمودن زمینه برای سیکولارهای افراطی گردیده است، تا زبان طعن به دین بگشایند وکمر به نقد اسلام ببندند. بی تردید اکثریت وطیف گسترده ملتهای مسلمان ازاین تخطیها وإعمال ناروایی که بنام اسلام وشریعت انجام می یابد، آگاه ومطلع اند.

2- عمیق تر شدن شکاف “فرقه یی” میان سنی وشیعه، مسیحی وغیره. اوج گیری “تبعیض نژادی” زیر نام عرب وفارس، ترک وکرد. گسترده شدن فاصلۀ “فکری” میان اسلامگرایان و لیبرالها. این دوری واختلاف به گونه یی است که در صورت تداوم چنین نعره های تفرقه انگیز، آژیر یک  فاجعۀ تباه کن فراگیر، جوامع وملتهای مارا به کام طوفانهای مرگباری فرو خواهد برد.

3- اضمحلال طبقۀ فکری “میانه رو”. آنگونه که درنظام لگام گسیختۀ اقتصاد سرمایه داری، طبقۀ متوسط اقتصادی درمیان فقرمفرط وانباشتگی بیحد ثروت در جوامع، رو به زوال می نهد؛ همینگونه وجود داعش وامثال آن زمینه را برای به تحلیل رفتن طیف میانه رو فکری وگستردگی افراط گرایی دینی ورشد دین ستیزی جریانهای سیکولاریستی، فراهم نموده است.

4- موضع گیری توافقی وسرسازش ملتهای مسلمان، در قبال مداخلۀ نظامی کشورهای قدرتمند وائتلافهای خارجی. در سال 2003 درجنگ آمریکا علیه عراق، بسیاری ملتهای عرب و مسلمان وحتی طیفهای وسیعی از مردم عراق – با وجود داشتن مخالفت با نظام صدام- حملۀ نظامی را مردود وناپذیرفتنی می انگاشتند؛ اما امروز بسیاری از ملتهای آسیب دیده بواسطۀ داعش وگروه های همانند آن، به نیروهای نظامی بیگانه وائتلافهای بیرونی پناه میبرند وبا دادرسی از آنها میخواهند تا از شر فاجعه وبیباکیهای هولناک داعش وامثال آن رهایی یابند.

5- بربادی ثروتهای کشورهای نفت خیزعرب وسرازیرشدن نفت به بازارهای پنهانی سیاه به اسعار پایین، که ارزش آن درمقایسه با بهای حقیقی آن اصلا قابل سنجش نیست. علاوه برآن، رشد چنین مارکیتهای سیاه درامر قاچاق وربودن آثار تاریخی وسرمایه های معنوی، آثار وپیامدهای ناگواری بجا گذارده است.

6- رونق یابی وشگوفایی کمپنیهای تولید سلاح کشورهای بزرگ، وگسترش تجارت مافیایی اسلحه از حساب ودارائیهای کشورهای منطقه.

7- بسیج وهماهنگ گردیدن اکثریت اندیشمندان فکری وپیشتازان فرهنگی غرب در صف دشمنی با اسلام. درحالیکه پیش ازین افق فکری باز و وسعت نظر ایشان، آنها را وا میداشت تا به قضایای عادلانه ومظلومیت مسلمانان تعاطف داشته باشند؛ آنچنانکه درگذشته پیوسته خواهان رفع بیدادگری وستم از سرزمینهای اسلامی می شده اند.

8- تنزل اقلیتهای مسلمان درغرب ازموقف مطالبۀ حقوق مسلم شان- به موجب شهروندی- به ردۀ پائین حالت دفاعی صرف برای حق وجود وحق زیستن؛ چون مسلمانان در برابر سیل روز افزون اتهامات اندیشۀ تروریستی قرار گرفته، وروحیۀ عدم تحمل وپذیرش ایشان درین جوامع، بخاطر تبلیغ وپروپاگندای اسلام هراسی/”اسلام فوبیا” نا رضایتی وحس بدبینی را در برابرشان، تشدید بخشیده است.

9- خدشه دار شدن نام نیکویی که درجهان از اسلام ومسلمانان وجود داشت. درنتیجه، میزان انتشار طبیعی اسلام درجهان پائین وحتی منجر به ارتداد عدۀ ازمسلمانان از دین مبین اسلام گردیده است. چه بسا افرادی نیز از التزام وتدین سر باز زده اند.

10- اهمال قضیۀ فلسطین وعدم اولویت دهی به آن در جهان اسلام. حوادث جدید در واقع، امنیت مناسب ودست بازی برای رژیم صهیونیستی فراهم نموده است، تا در ارتکاب جنایات غیر انسانی در حق فلسطینیان از هیچ وسیله یی دریغ نورزد. درنخستین گام، اسرائیل استفادۀ اعظمی را ازین رویدادها به نفع خود کمایی کرده است.

درکل، اینها همان دست آوردهای دهگانۀ داعش اند، ودر صورت تداوم وموجودیت این گروه وهمانند آن، آسیبهای فراتر ازان همچنان پیوسته در شرف بوقوع پیوستن است. به ویژه هنگام شکست خوردن، وآنگاه که نقش ابزاری بدوش داشته شان پایان می یابد؛ چون شکست با حالتی توأم با کشته وزخمی دادن ویأس ونا امیدی هزارها جوان گرویده وصدها هزار افراد متعاطف به این گروه آمیخته است، که در وهم و پندار بازگردانیدن خلافت اسلامی به سرمیبرند. این حالت به سان مار زخم خورده میماند تا به بیدادگری بیشتری وجنایات هولناک تری دست بتازند. “پس ای صاحبان خرد عبرت گیرید !”.

در پایان..

– بعد ازهمه یی آنچه گفته شد، آیا مجالی برای خاموشی در امر تبیین خطورت این اندیشۀ خارجی مانده است؟

– آیا خاموش ماندن به مثابۀ گناه درحد مشارکت وسهمگیری با جنایاتی که این جنایت پیشگان انجام میدهند، نخواهد بود؟

– آیا برای علمای مسلمین تردیدی باقی مانده است، که ازمنظر آموزه های دینی گناه سکوت وخاموشی، شخص را نزد پروردگار به دائرۀ کیفرکتمان علم، پنهان نمودن شهادت و تضییع دین قرارمیدهد؟

– آیا هنوزهم برای ساده لوحان مجالی برای تأیید ودفاع وتوجیه جنایات این گروه های خوارج صفت باقی مانده است، تا بدینگونه صفوف این گمراهان جنایت پیشه را تقویت نمایند؟

– این یک مرحلۀ نهایت حساس در تاریخ امت اسلامی است، که پیشینه یی با این جنایات هولناک وتوأم با خطورت پیوند داشتن به آدرس دین مقدس الهی، وهمزمان با فراهمی سهولت پخش ونشر بوسیلۀ شبکه های اطلاعاتی، هیچ سابقه یی درتاریخ مسلمانان نداشته است.

– اکنون مسؤلیت عظیم وسترگ، بر دوش همه طیفهای جامعۀ ما، انجمنها وسازمانهای علمای اسلام، نهادهای دولتی، مراکز فرهنگی وفرهنگیان وبازرگانان جوامع ما مسلمانان است، تا با این خطر جدی به مبارزه و رویا رویی برخیزند.

پرورگارا! دیده های بصیرت مارا باز و روشن گردان وباطن مارا پاک وبی آلایش بنما. بارخدایا! تو راه راست و درست را به ما الهام کن وگامهای مارا در راه حق ثابت وپایدارنگه دار. پروردگارا! با لطف ومهربانی بیکرانت به فریاد ما برس، ای فریادرس فریادخواهان!.

نویسنده: الحبیب علی الجعفری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا