خبر و دیدگاه

سال نو؛ سال کشتار

رسول پویان
رسول پویان

سال نـو بر مـردم ما سـال کشتار است و بس

کودک و پیر و جـوان ما عزادار است و بس

کینه و خشـم و تعـصب گـشـته رسـم روزگار

نعش آزادی فـقـط بـر چـوبـۀ دار است و بس

حاکمـان بـی عمـل غـرق فـساد و رشــوه انـد

وقت چـور دالـر و سـودای کلدار است و بس

از ریـال و درهـم و دیـنـار می خیـزد نـفــاق

سـود آن بـر مردم ما درد و آزار است و بس

گاو پیـر پندانـه می بیـنـد در خـوابـش هـنـوز

خـائـن دیـروزه بـا حـکام همکار اسـت و بس

سـگ زرد  آری می باشــد بـرادر بـا شــغال

مردم ما از همه مأیـوس و بیزار است و بس

حــاکمــان فـاســــد دیــروز و دزدان کـنـــون

جمله درخواب صبوروخصم بیداراست و بس

خـون مـردم زیـر پـای ظالمان ریزد به خاک

روز بیـداد تفـنگ و تیـغ و تلـوار است و بس

نـوکـــران اجـنـبـی بـر جــان هــم افـتــاده انـد

جنگ خونین درمیان گرگ وکفتاراست و بس

تا که فـاسـد گـشـت جسـم و جـان افـراط کثیف

کشمکش دربین چرک وبول وادراراست وبس

می زنـد در چـشـم عـالــم نیـش زهـرآلـوده را

گویی درمغز تعصب عقرب و ماراست و بس

گل به تـاراج خـزان رفت و چمن نابـود گشت

طالب وداعش به چشم زندگی خار است و بس

طالب ازپنجاب خیزد، داعش از ترک و سعود

دالـر و پونـد و ریال بر جمله بادار است و بس

طالـب و داعـش نـدارنـد جـای در قلـب وطــن

جـای هـردو در میان دوزخ و نار است و بس

عاقبت مزدور و چاکـر می شـود خوار و ذلیل

یک دوروزی قاتل وجانی و غدّار است و بس

از دل ظلـم و سـتـم افــراط می جــوشــد مـدام

با فـروش نفـت ارزان گـرم بازار است و بس

بهـــر تقــسـیـم منـابــع، بهــــر بازار فـــروش

جنگ قـدرت‏هـا برای جـذب اقمار است و بس

در جهـان پــر ز دیــو و دد شـــود جـنـگ اتـم

تا که قدرت درکف غدار خونخواراست و بس

31/12/2015

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. این کلام عین حقیقت اهینه وار است وبس
    خواند ونشرش بیگمان واجب هر وطندار است وبس
    صد سلام وصد به به و افرین واحسنت
    بر نویسنده خوب وتیزبینش اقراراست وبس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا