استقبال از والی بامیان با پرتاب تخم به موترش.

دکمه بازگشت به بالا