روز: قوس/آذر ۲۳, ۱۴۰۲

  • آذر- ۱۴۰۲ -
    ۲۳ قوس/آذر
    خبر و دیدگاهدکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

    نقشه استعماری ما‎

    تاریخ افغانستان پر از نشیب و فراز اســت و این نشیب و فراز را دو عنصر عمده طرح ریزی کرده اســت. از نگاه سیاست خارجی و منطقوی موقف منطقه حایل بودن افغانستان که در اثر کشمکش…

دکمه بازگشت به بالا