روز: قوس/آذر ۷, ۱۴۰۲

  • آذر- ۱۴۰۲ -
    ۷ قوس/آذر

    از اندیشه‌گاه‌ خردورزی یا مکتب فلسفی ( من، بیش‌تر از این نه می‌دانم ).

      فلسفه تنها اسپینوزا نیست: مشکل برخی تحصیل کرده ها یا مطالعه‌ کننده های کشور ما این است که اگر گاهی یک کتابی را خواندندیا داستانی را شنیدند، می‌پندارند که همه چیز دان‌ اند. دگر رخ به سوی کسی نه می‌کنند و با پوز بلند ازپشت سر طمطراق می‌نمایند. این موردی‌ست که چنان گروهی نه به خود می‌رسند و نه دگران را مجالمی‌دهند. این به معنای آن نیست که من مخالف نقد باشم. انسانی که خامه به دست دارد، بدون نقد وسره سازی به جایی نه می‌رسد. اگر نقد را نه پذیرد  امکان زوالش بیش‌تر است تا عروج اقبالش. پرداختن بهبحث خردگرایی یا فلسفه کار ساده‌ای نیست و حتا خود فلاسفه هم گاهی در مانده‌‌گی هایی می‌داشتهباشند و بن‌بست هایی فرا راه شان می‌باشد. پس آنانی که هنوز مبتدیان الف‌بای فلسفه و خرد‌گرایی همنیستند، چه‌گونه می‌توانند با خدا ناباوری شوقی ‌و تظاهری، به خداباوری برسند؟ بزرگ‌ترین فلاسفه‌ی جهاندر بهترین حالات متدین‌ترین افراد جوامع شان بوده اند. گاهی هم که از دین برگشته اند، انکار کامل وجودخدا را نه کرده اند. این روزها که به برکت پیش‌رفت تکنولوژی همه چیرچز در اختیار مان است،‌ بدونپرداختن به درک سیر و سلوک دانایی و بینایی تنها به همان چیزی می‌پردازیم که به قول عام مردم، دَمِ نقددر اختیار ماست. اگر ما به خود ماندزحمت بیش‌‌تر واکاوی برای هر موردی بدهیم، آن‌گاه به موهومات رونه می‌آوریم. مثلاً دوستی در گویا نقد از ما برای نوشته‌ی علاقه و چرایی پرداختن ( نیوتن ) و اقدام او برایشناسایی بیش‌تر معبد سلیمان در مسجد‌الاقصیٰ چنین نوشتند: ((سلام به ٱقای عثمان نجیب!تعداد زیاد از دانشمندان عرصه ساینس و تکنالوجی، به خرافات دین های ساخته شده توسط انسان باور ندارند. البته ٱ ن دانشمندانی با خرد که…

دکمه بازگشت به بالا