خانه » خبر و دیدگاه (برگه 400)

خبر و دیدگاه

سایه سنگین پاکستان دراطراف کرزی

سرانجام پس از یک هفته چانه زنیها و عرقریزی آقای کرزی برای بار دوم وزیران پیشنهادی اش را به پارلمان ...

ادامه مطلب »

حزب اسلامی یا کابینه‌یی جدید؟

شانزده تن از نامزد وزیران جدید سرانجام به مجلس نمایندگان به منظور تایید یا رد صلاحیت های شان معرفی شدند. ...

ادامه مطلب »

اسپنتا؛ سه سال بازی با اعتبار دیپلوماتیک افغانستان

جامعه افغانستان که تازه در مسیر انکشاف و نوسازی قدم می‌گذارد و می‌رود تا عقلانیت را ارام و اهسته در ...

ادامه مطلب »

تفاوت های دور اول و دوم وزیران پیشنهادی؛ کرزی نادیده وزیر معرفی می کند

پس از رد هفده تن از وزیران پیشنهادی حامد کرزی، روز گذشته شانزده تن از وزیران جدید به مجلس نمایندگان ...

ادامه مطلب »

بحران رای اعتماد به کابینه کرزی و پیامد های آن بر کنفرانس لندن

روز شنبه سال جاری مجلس نمایندگان افغانستان در یک حرکت بی سابقه از ۲۴ تن وزرای معرفی شده از جانب ...

ادامه مطلب »

دیموکراسی غربی برسم افغانی

درین که دیموکراسی یک نظام مترقی اجتماعیست جای شک نیست ولی همین نظام مترقی اجتماعی نیز خلا های دارد که ...

ادامه مطلب »

طالبان لست سیاه ملل متحد وزمینه های برقراری صلح

روزنامه نیویارک تایمز بتاریخ ۶ جنوری ۲۰۱۰ به نقل از نمایندگی دایمی افغانستان در نیویارک خبری نشر نمود که این ...

ادامه مطلب »

برنده و بازنده در جبهه ی رئیس جمهور

رد بیشتر از دوثلث وزیران پیشنهادی رئیس جمهور کرزی از سوی مجلس نمایند گان(۱۲جدی۱۳۸۸ برابربا دوم جنوری ۲۰۱۰) از زوایای ...

ادامه مطلب »

آقای حامد کرزی و حکومت جدید

طوریکه هموطنان شریف ما در جریان اند از یک سال بدینسو سرو صداهای انتخابات ریاست جمهوری گوش مردم را کر ...

ادامه مطلب »

بحران در بحران

در طول تاریخ کشورهای زیادی وجود دارد که با بحرانهای تباه کننده و کشنده تر از افغانستان مواجه شده اند، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com