خانه » آرشیو نویسنده: احمد سعیدی (برگه 29)

آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

نوشته ای که وقت نوشتنش نبود اما نوشتم

توانمندی فرد وجامعه بخاطر حفظ ارزش ها. ارزش هایی که خود باعث ایجاد فضای  اعتماد وحس همکاری بین مردم وحکومت میگردد میتواند  امنیت سر تاسری را تضمین کند. از همه مهم تر و با ارزش تر عدالت اجتماعی: مهمترین عنصر تضمین کننده امنیت ملی عدالت اجتماعی شمرده می شود. اثر مهمی بر فر هنگ مدنی یک جامعه داردوبر بنیاد همین فر هنگ عالی ...

ادامه مطلب »

تلویزیون ملی که هرگز ملی نشد

نه تنها من اکثریت از هموطنان ما  تلویزیون ملی را کمتر می بینند و می شوند چون میدانند خبر و ...

ادامه مطلب »

وطن چیست و چه اهمیتی در زندگی دارد

آنچه که من میدانم در همه جای  دنیا  به وطن  میگویند مادر وطن را در حد مادر ارزش و اهمیت  میدهند ...

ادامه مطلب »

دمکراسی را نمیتوان با پیچکاری تزریق نمود

از سر نگونی حکومت نام نهادی طالبانی اضافه تر از چهارده سال میگذرد رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان ...

ادامه مطلب »

بار دیگر مذاکرات صلح با طالبان به بن بست کشیده شد

طی چند ماه گذشته سفرهای مقامات بلندپایه پاکستانی به افغانستان و در پیوست آن مطرح‌شدن بحث گفتگوهای  مذاکرات چهار جانبه ...

ادامه مطلب »

کشور به یک تشکل سیاسی نیرومند ضرورت دارد

مبارزه انفرادی در برابر بی عدالتی ها نتیجه نمیدهد. مردم افغانستان در شرایط موجود اگر با تقدسهای جعلی و بی محتوا و دروغین موجود که همه هست وبود مملکت را زاده ای تفکر نا عاقبت اندیشانه خود میدانند وخیره سرانه بدون مشوره در حرکت اند مبارزه نکنند جامعه افغانی بزودی تبدیل به مردابی ایستاده خواهد شد که در آن زالوهای مقدسی بوجود آمده که فقط با خون انسان تغذیه و رشد میکنند و این زالوهای مقدس فقط با ویتامین تعظیم و احترام چاق و فربه میگردند آنقدر چاق که اگر خون همه ملت را بمکند باز کفاف شان نمیکند و برای زنده ماندن بازهم احتیاج به خون بیشتری خواهند داشت از جامعه ما و کشور ما آنهائیکه دارای تقوا هستند خود مشخص اند نزد همه و محترم بوده و احترام شان در هرحال نزد همه ما برقرار است ولی زالوها هم نمایان هستند و هرکسی آنان را می بیند و می شناسد مبارزه با اینها یک فریضه است  تا وضعیت نیمه جان این کشور و این مردم از سنگینی تقدس شان بطور کامل بی جان نشود. من در  کشورم از چندی بدینسو  بر سر هر شاخی  جغدی را نشسته می بینم خدا ...

ادامه مطلب »

خون من قطرۀ رنگی از تابلوی بزرگ درد ملت است

بنام خدای توانا وداد گر وطن ز درد تو هر لحظه می‌‌کشم آهی       برای غربت آواره گان بیچاره دل ...

ادامه مطلب »

به رهبران حکومت وحدت ملی

  عالی جنابان!  مردم سخت محروم از امنیت و مظلوم واقع شده در تحقق عدالت و متشتت افغانستان برای این ...

ادامه مطلب »

اگر حکومت وحدت ملی دوساله شود

دوستان نویسنده وفر هنگیان فر هیخته وسیاستمداران مدبر وبا اندیشه همیشه اوضاع واحوال حکومت وحدت ملی را زیر ذره بین ...

ادامه مطلب »

کوچه گردان با احساس بهتر از قصر نشینان بی احساس

مسلما هیچ وجه مشترک بین درد مندان آواره وبا احساس در جاده و قصر نشینان لمیده بر تخت وبستر  آسایش ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com