خانه » آرشیو نویسنده: احمد سعیدی (برگه 29)

آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

نوشته ای که وقت نوشتنش نبود اما نوشتم

توانمندی فرد وجامعه بخاطر حفظ ارزش ها. ارزش هایی که خود باعث ایجاد فضای  اعتماد وحس همکاری بین مردم وحکومت میگردد میتواند  امنیت سر تاسری را تضمین کند. از همه مهم تر و با ارزش تر عدالت اجتماعی: مهمترین عنصر تضمین کننده امنیت ملی عدالت اجتماعی شمرده می شود. اثر مهمی بر فر هنگ مدنی یک جامعه داردوبر بنیاد همین فر هنگ عالی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com