خبر و دیدگاه

مردی از تبار ابومسلم خراسانی

Massoud5

تاریخ سرزمین ما مشحون از مبارزات آزادی خواهانه وافتخار آفرین بوده که رهبری این مبارزات دشواررا  شخصیت های با نام ونشان، استوار، سنگین وزن وبا ظرفیت واقعی پشتوانه مردمی بدوش داشته اند،که درجریان مبارزات آزادی خواهانه ومبارزه علیه استعمارمردانه درکنارمردمشان ایستادندواز اهریمن در هر لباس وجامه فرمان نبردندوبرای دفاع ازآزادی ،شرف ونوامیس ملی با مایه گذاشتن بزرگترین هدیه الهی یعنی زندگی وریختن خون های گرانبهای شان نهال سبز آزادی واستقلال وطن شانراآبیاری کردندو امروزما با افتخارومباهات خود را ازتبار چنین مردان با وقاروصلابت و تاریخ سازمیدانیم.

حوادث ورویدادهای سی سال اخیر این سرزمین نیز شاهد بزرگ مردی از تبار ابومسلم خراسانی ، احمدشاه مسعود رهبر مقاومت ملی مردم که از کوره آزمون زمان سربلند وسرافراز بدرآمد ودرگیرودار حوادث واشغال این مرد اندیشه وعمل با استقامت وپایداری به شخصیت قابل اعتماد واعتقاد وباور واحترام مردم مبدل گشت. مسعود مردی که عشق به انسانیت و عدالت را از مثنوی معنوی مولانا ، پیکارورزم را علیه خصم از شاهنامه فراگرفت ، همچو مولانا به انسانیت وعدالت عشق می ورزید و همچو قهرمان شاهنامه در صف پیکار با زشتی ها وپلشتی ها و خصم میهنش میر زمید.

چرا ابو مسلم زنده وجاوید است؟

مسلما برای اینکه اوهمیشه درکنار مردمش وبخاطر دفاع از آزادی ونوامیس ملی مردمش ایستادکه  هیبتش حتی لرزه بر اندام خلفای وقت را بر می انگیخت تا جاییکه خشم خصم با حیله ونیرنگ قصد جان او کرده  و جوانمرد وبزرگ مرد خراسانی را با هزاران هزار ارمان و امید خدمت گذاری به مردمش به شهادت رساندند.

مسعود نیز ابومسلم وار درجریان عمل زندگی نشان داد که مردی از تبار اواست که در مقابل همه زورگویان بخاطر آزادی و دفاع از نوامیس ملی مردمش نه میگویدو از مرگ هم هراسی ندارد.

حرف مشهور این بزرگ مرد تاریخ است که دربرابر زورگویان میگوید:

“اگر برابر یک کلاه هم درین کشور جای داشته باشم از مقاومت دست برنمیدارم.”

مسعود بزرگ این حرفهایش را در عمل ودر جریان حوادث گرم روز ثابت ساخت که او واقعا مرد عمل و اندیشه است.

دشمنان مسعود که در عین زمان دشمنان انسانیت نیز بودند و هستند با دانستن اینکه مسعود را نه میتوان به زور وزر ودار به تسلیم شدن کرد.

مسعود دریکی از بیانات سرنوشت سازش میگوید: “از تسلیم شدن به یک گروه مزدور و بی فرهنگ مرگ بهتر است.”

بعد ازاینکه دشمنان آزادی وانسانیت او را به تسلیم  ودار ساخته نه میتوانند ،نیرنگ های دیگر را بکار بردند واز همه امکانات بخاطر درهم کوبیدن استفاده بردنداما او به استواری قله های هندوکش وپامیر ، استوار وپایدار وثابت قدم در خط دفاع از مردمش باقی ماند.

دشمن ذبون بالاخره با همان نیرنگ های صدها سال پیش و استفاده ار وسایل مدرن توطه قتلش را طرح ریزی کردند ویه شهادتش رساندند.

بعداز هشت سال ما شاهد درختانی آبیاری شده ،از خون سرخش بارورشده که اگر او خودش حضورفزیکی ندارد ولی استواری وثابت قدمی ،آزادگی و نه گفتن را در مقابل زورگویی از او فرا گرفته اندو در مقابل زورگویان به خاطر دفاع از حقوق مشروع شان نه میگویند.

جریانات ماهایی اخیر نشان دهنده این امر است که یکی از فرزندان شهر مولانا ویکی از پیروان خط مسعود بزرگ استاد عطا محمد نور در مقابل سیلی از توطه چیده شده گروه های مافیایی کرزی مانند کوه با صلابت ایستاد وبه افشای جسورانه عملکردهای خاینانه ورزیلانه اتحاد نا مقدس کرزی ویکتعداد عناصرخود فروش در همکاری با وزرای داخله ودفاع مبادرت ورزیده و روح بزرگ مردان تاریخ مردمان را شادگردانید.

امروز زمان آن فرا رسیده که همه راهیان راه مسعود بزرگ با سروجان ومال وفکرواندیشه از این مردمیدان نبرد دادخواهانه در مقابله با فاشیزم وبربریت حمایت کنند.

واورا درین راه بزرگ ومقدس مقابله با زورگویی تنها نگذارند. فرزند با شهامت بلخ باستان تو درین راه تنها نیستی ملیون ها انسان این سرزمین آنهایی که از انسانیت ، عدالت وآزادی دفاع میکنند در کنارشما وبرای حمایت از شما قرار دارند.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا