خانه » خبر و دیدگاه » به بهانه روز مبارک مـــــادر

به بهانه روز مبارک مـــــادر

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

آگر باشد که اساس آگاهی وشناخت خویش را بربنیاد سه ارزش پاکیزه و انسانی تاریخ فرهنگی نیاکان
ما : گفتار نیک ، کردارنیک ، پندارنیک ، قرار دهیم .
درآن نگاره رسالت ما روشن می شود که با رعایت احساس اخلاقی به انسان وآدمیت ، به نجابت
وکرامت مادر الزام تمکین گذاریم ودردرخشش چنین ارزشها یک زندگی دور از غم و اندوه را بوجود
آوریم وادای مسئولیت نمایم .

 

دوام مقاله … به بهانه روز مبارک مادر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com