خانه » خبر و دیدگاه » ځانمرګی

ځانمرګی

ترهګری

ترهګری په سالمی ټولنه کی د یوه پلیت میکروب غوندې وده کړې چې په حیله
او مکر سره د مسلمانانو په منځ کې ناخبره او تند مزاجه وګړی په نښه کوی،
وېرونکی او خطرناک جرمونه ور باندی کوی.

 

د مطلب دوام … ځانمرګی – ویرایش سوم (۱)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com