خانه » خبر و دیدگاه » دیکتاتورى دینى

دیکتاتورى دینى

داکتر محمد فرید یونس_محقِق و استاد دانشگاه

در قرون وسطى عیسویان به اساس رهبرى و تسلط کامل کلیسا زندگى میکردند. کلیسا همه زندگى مردم را اداره
میکرد ؛چه بخورند ،چه بپوشند ، چه بگویند و چه نگویند. تمام زندگى مردم در اسارت کلیسا بود. به اندازۀ ترس
و وحشت و تاریکى را کلیسا به وجود آورده بود که این دوره را در تاریخ اروپا « دوره تاریک» یاد میکنند .
کلیسا به اندازه تاریک بود که هیچگونه دلیل و برهان را که خلاف عقیده خود ساخته شان میبود قبول نه میکردند.
به علم جزیى ترین اعتقاد نداشتند.

دوام مطلب … dectatori-deeni

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com