خبر و دیدگاه

اعـلامیـه

 

تأسیس شورای نخبگان

 

بنام خداوند مهر و روشنایی

به مقام محترم شورای ملی (مجلس نمایندگان وسنا) افغانستان ،

ــ احزاب سیاسی مستقل ،

ــ رهبران سیاسی ودینی مستقل ،

ــ آموزگاران ودانش آموزان ، 

ــ کارگران وبیکاران وکسبه کاران وهمه شهروندان ولایه ها واقشارمختلف اجتماعی جامعه تقدیم است. 

باادای ادب وعرض حرمت ! 

به آگاهی همه شهروندان بزرگوار (خراسان ــ افغانستان ) رسانیده می شود که ساختارسیاسی رژیم تک قومی کابل ، چندین دهه می شود که دیگر قدرت وتوانمندی رهبری اقتصاد ، سیاست وفرهنگ این سرزمین را ندارد . ازین بابت کشورما دریک فرآیند خیلی اساس تاریخی وسیاسی قابل تغییر قرارگرفته است . 

حاکمیت سیاسی رژیم تک قومی کابل ، برای جلوگیری از تغییر بنیادی ساختار سیاسی قدرت  در کشور، بیست سال می شود که متوسل به اِعمال سیاست خشن جنگ و کشتار مردم گردیده است . رژیم کابل ــ دریک پیوند تباری مشترک با طالبان خون آشام مانند دو روی یک سکه ــ برای استقرار و تقویت و تداوم حاکمیت سیاسی قوم افغان در سرزمین خورشید، پلان شده کار و عمل می نمایند و زندگی شهروندان این سرزمین رابه خاک وخون کشانیده اند . 

مردم خود شاهد هستند که در فرآیند بیست سال فرمانروایی حامد کرزی واشرف غنی ، دغدغه و ساخت و بافت رژیم کابل و رسانه های حاکم افغانستان را ، تنها انتشار خبر شمارش زخمی ها وقتل و کشتارمردم بوسیله طالبان افغان و بزرگنمایی قدرت رزمی این گروه دهشت انداز تشکیل داده ومی دهد . و برای هراسانیدن مردم و فرمانبرداری آنها از حاکمیت سیاسی تک قومی افغان ، این رویکرد قتل وکشتار وجنگ وجنایت گروه طالبان ،  آگاهانه تا به امروز ادامه دارد.  

با شناخت درست از سرشت وذات طالبان که مردم خیلی شریرو بی رحمی هستند ، وکدام برنامه سیاسی برای آبادی این کشور ندارند و درجریان ۲۶ سال جنگ نامتداول مقابل مردم ملکی ولشکری این سرزمین ، موجب قتل و کشتارِصدها هزار انسان بیگناهِ گردیده اند  . بناً مطرح کردن صلح با چنین یک گروه خون آشام ماشینی ، بی مهر و بی دین  ، یک شعار کودکانه ، انتزاعی وغیرواقعی می باشد.

تاجائیکه ما آگاهی داریم زیاده از۹۰ درصد نفوس کشورــ پارسی زبان وپشتیبان صلح وامنیت هستند. پارسی زبانان  آگاه وبا معرفت باید سرنوشت خویش را بدست خود رقم زنند . وابتکارعمل وایجاد صلح وامنیت را درکشور بدست خود گیرند . گدایی کردن صلح وامنیت ازمردمان ونهادها وکشورهای بیگانه ای خارجی ویا ازرژیم نامشروع فاسد وبی کفایت وبی مسئولیت کابل ، درحقیقت از یکسو اهتمام نه ورزیدن به آرمان واراده وامید مردم می باشد واز سوی دیگر استمرار جنگ و جنایت در کشور را تقویت می بخشد . 

به اندیشه ما ودرکی که از تاریخ سه سدۀ اخیر کشورداریم ، ساختار حاکمیت سیاسی تک قومی افغان در این مدت زمان ، اشکال مختلف حکومت ها از قبیل : شاهی مطلقه ، شاهی مشروطه ، امارت اسلامی  ، جمهوریت ، جمهوری دیموکراتیک خلق ، جمهوری اسلامی … وغیره را تجربه کرده است.  این همه حکومت ها تک قومی بوده اند و هیچگاه مشروعیت سیاسی خویش را از راه انتخابات آزاد ومستقل بوسیله رای مردم بدست نیاورده اند.  بلکه همیشه دست نشاندۀ قدرت های خارجی در کشورما بوده اند، و درزیرسایه قدرت های بیگانه وبا زور ونیرنگ و تقلب ، چهارروزی برسرنوشت مردم حاکم گردیدند و جهت حفظ بقای خویش هزاران هزار شهروند این جامعه را نابود دربه در خاک بسر ومتواری ساختند. 

راه بیرون رفت از این تنگناِ سیاسی در این برهه زمانی تنها برگشتن به خواست و اراده مردم است. مردم امنیت و ثبات ، کارومسکن ، آرامی ، نان ولباس می خواهند . و برای آوردن یک نظام مردم سالار، قانونمند و مشروع که متضمن مصونیت فردی ونیازمندیهای واقعی آنها باشد ، به امید فردای روشن صلح روزشماری می کنند  .

با این درک و نگرش ما میهن دوستانِ پیرو صلح وآشتی با تقدیم حرمت واحترام به همه ای شهروندان کشور ، یکبار دیگر از تک تک مردم و مجلس نمایندگان وسنا و سایر رهبران میهن دوست ، نیک اندیش وصلحخواه ونماینده های احزاب مستقل این سرزمین درخواست اخلاقی وانسانی می نمائیم  که باهم همبسته شوند وگام عملی درراه تأمین صلح ، همبستگی ملی و ایجاد یک نظام مشروع قانونمند و همه شمول بردارند . 

درغیرآن ! سریال دنباله دار جنگ و جنایت حامد کرزی واشرف غنی برای بیست سال دیگر بگونه خشن تر جریان پیدا خواهد کرد. 

رهبران وپیشکسوتان ومیهن پرستان واقعی مردم ، اگربه خدای پاک ایمان دارید وبه خون پاک هزاران هم میهن خویش ارج وحرمت می گذارید . و ناله وفریاد مادران غمدیده کشوررا با گوشِ وجدان خود می شنوید و احساس میکنید ،  شمارا به شیرپاک مادرتان قسم ، باپندار نیک ،  صادقانه وراست در راه تأمین امنیت واقعی وقطع جنگ ، گام اخلاقی وانسانی وعملی بردارید. 

مؤلفه های سیاسی وراهبردیی حل اساسی مسئله ملی  که در کشورما منجر به آوردن صلح وایجاد یک نظام مشروع و مردم سالاری می گردد خیلی زیاد اند .اما یکی ازمهمترین راهکاربرترکه تهداب کارمشترک سیاسی و اخلاقی وانسانی مشکل کشور مارا می گذارد ، تأسیس شورای نخبگان برای ایجاد یک نظام مشروع سیاسی می باشد. 

شورای نخبگان مجمع از دوازده دانشمند باتجربه خواهد بود که بدور از هرگونه پیوند اتنیکی ، لسانی و دینی و اندیشوی  برمبنای وجدان پاک واحساس اخلاقی انجام رسالت می نمایند ، و به کمیت مساوی از طرف رهبران چهارملیت باهم برابر کشور به این شورا معرفی می گردند . بگونه ای نمونه : سه دانشمند ازجانب هزاره ها وسه دانشمند از جانب پشتون ها وسه دانشمند ازجانب ازبیکها وسه دانشمند ازجانب تاجیکها ، برای یکسال به شورای نخبگان انتخاب و شناسایی می شوند . 

شورای نخبگان  ، دارای صلاحیت حقوقی واجرایی وقانونی می باشد ومسئولیت رئیس دولت را بعهده می گیرد . وبرای انجام رسالت سیاسی  واجرایی خویش، همه امکانات دولتی در اختیارش قرارمی داشته باشد. وموافق به همه قوانین جاری کشور با مجلس نمایندگان وسنا ، دادگاه عالی و دادستان کل کشور کار مشترک برای ایجاد یک نظام مشروع و منتخب  می نماید. 

شورای نخبگان دارای رئیس و دبیر نبوده ، بلکه بگونه مشترک بوسیله دوازده دانشمند عضوشورا ،  رهبری می گردد . این شورا درفرآیند یکسال مسئول است که انتخابات مجلس نمایندگان وسنا ورئیس جمهوری را بگونه آزاد ، سری ومستقل ، شفاف وبدون تقلب زیرمراقبت وسرپرستی ملل متحد ونماینده های احزاب وپارلمان کشوربه انجام رساند. 

افزون برمدیریت انتخابات شورای ملی ورئیس جمهوری ،  شورای نخبگان مسئولیت خواهد داشت که  قانون اساسی نوین مردمسالاری را دراین مدت تدوین وپس ازانتخابات برای تصویب به شورای ملی منتخب ارجاع نماید. 

وظیفه شورای نخبگان پس از انجام انتخابات رئیس جمهوری وشورای ملی وتدوین قانون اساسی به اتمام می رسد. مگردرصورت رای وموافقت قانونی شورای ملی جدید ، اعضای شورای نخبگان باکمیت مساوی چهار ، چهارنفرعضو ، رهبری ونظارت نهاد های دیوان عالی کشور، دادستان کُل کشور و شورای قانون اساسی را پس از انتخابات درمدت چهارسال ، به عهده خواهند داشت  .  

بااحترام

  متن کامل را درشکل پ د اف دراینجا بخوانید 

 http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2020/10/اعـلامیـه.pdf

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. رفیق کامجو گرامی! آرزومندم شاد و تندرست باشید.
    رفیق عزیز! اینکه دولتها در سه دهه اخیر قابلیت و شایستگی دولت داری را نداشته اند، بدون برنامه های ملی جهت خدمت به مردم بوده و این مدت در فتنه، فساد و آشوب مطلق گذشته است، هیچ جای تردید نیست و واقعا میهن ما ضرورت مبرم به یک تغییر و جهش در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد. اما خواستم به چند نکته توجه شما را جلب نمایم: از یکطرف آیا تعداد دوازده نفر برای چنین یک شورای با مسوولیت سنگین ملی و بزرگ نهایت کم نیست؟ و از جانب دیگر اگر از از مشروعیت این شورا بگذریم، زیرا در این کشور از رئیس جمهور تا به قضا، شورا و سنا از مشروعیت برخوردار نیست، این شورا توسط کدام مرجع اجتماعی-سیاسی و منبع اقتصادی پشتیبانی و تمویل می شود؟ از کجا باید شروع کرد؟ چگونه این دوازده نفر انتخاب شود، دریک همه پرسی؟ مراجعه به قضا، سنا، شورا و یا احزاب سیاسی؟ اگر لطف نموده میخانیزم و ساختار و پشتوانه ای ملی و بین المیللی این شورا را واضح سازید بهتر می شود تا آنانی که تشنه ای صلح واقعی اند و سالهاست در انظار یک تغییر بزرگ بنفع وطن و جامعه و نجات میهن و مردم ما میباشند، بتوانند طرح تاسیس شورای نخبه گان را خوبتر درک کرده و در روشنایی مهر قرار بگیرند. بادرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا