خانه » خبر و دیدگاه » افغانستان و شھر ھای آن [تاریخ پارس، جیمز فریزر، ١٨٣۴]

افغانستان و شھر ھای آن [تاریخ پارس، جیمز فریزر، ١٨٣۴]

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

 

(ص ۲۹۱-۳۳۰ )

جیمز فریزر (١٧٨٣ – ١٨۵۶ )سیاح، نقاش و نویسنده مشھور سکاتلندی بود که در باره
آسیای صغیر و ھند نوشته ھای فراوان دارد. او در ١٨١٣ به ھند رفت و از آن جا روانه
پارس شد و در ١٨٢٣ به لندن برگشت. اما در ١٨٣۶ دوباره به پارس فرستاده شد. او نوشته
ھای زیادی از این مسافرت ھای خود دارد که یکی از آنھا ھمین کتاب حدود ٣۵٠ صفحه
ای او زیر نام «گزارش تاریخی و توصیفی پارس…» است کھ در ١٨٣۴ چاپ شده است.

 

باقی مطلب در لنک زیر:

افغانستان و شھر ھای آن [ پارس، جیمز فریزر، ١٨٣۴]تاریخ

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com