آزادی

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

 

در لنک زیر وجیزه ها ئی از دکتر بصیر کامجو در مورد آزادی:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com