خبر و دیدگاه

فریادی از ژرفا

 

پیرامون نهضت روشنگری ی درخشان شفیع عیار

بخش دوم:

 

درین جا می خوانید:

– پیش سخن گذرا بر نظریات هموطنان بر بخش اول این نبشته 

–  این بیانیه سخت خطیر و تاریخی بود- پارلمان انگلستان مقابل آیینه

– شخصیت چند بعدی آقای عیار

– برنامه های ویدیویی  

– زبان گویشی یا گفتاری 

***

 

– پیش سخن گذرا بر نظریات هموطنان بر بخش اول این نبشته 

 

پس از نشر بخش اول این نبشتار در رسانه های برون مرزی، متوجه شدم که در شعاع بسیار وسیع و گسترده فارغ از منشور نشراتی سایت ها اقبال نشر یافته است. آنچه برایم جالب بود، این که جهانبینی و بینش جبهه ای در ناشران و کاربران خیلی ها توسعه یافته است چرا که اتقاقا جناب عیار شخصیت فرا ایدیولولوژیک بوده و در نهضت خویش به همه هموطنان صرف نظر از اینکه در گذشته چپِ چپ بوده اند یا راستِ راست و به علت آن تعلقات چه کرده اند و چه نکرده اند؛ برای آینده مردم و میهن؛ دعوت عام یکسان میدهند و این بیانگر جهانبینی بسیار وسیع و بینش جبهه ای واقعی و پر دامنه است که قبلن هم شنیده میشده ولی جامعه برای عینیت یافتن آن آمادگی و رشد و تجربه لازم نداشته است. البته حالا نیز اشتثنا و مشکل کم نداریم ولی سطح رشد امید آفرین میباشد.چنانکه نشر بخش اول این مقال بازتاب بسیار وسیع و گسترده و شایسته ای داشت. 

عزیزان با پیام های بسیار زیاد، چه از طریق تلفون، و چه با ذرایع عدیده، با امکانات تامین روابط دیجیتالی نظریات خویش را ارایه داشته اند. من فقط چند کامنت را به قسم نمونه، درین جا به نشر میسپارم. بقیه را عزیزان  می توانند در برگه ی پایانی این نگارش ردیابی فرمایند. 

اما دوستان زیادی هم تماس های تلفونی داشته اند. من از تایید ها ابراز سپاس نموده فقط نظریات انتقادی از  برنامه های عیار (در بخش دینی و یا سیاسی) را بدون تذکر نام ایشان بسیار فشرده درین نوشتار میگنجانم:

– وقتی برنامه های آقای عیار در مورد مذهب بود، سخت مشتاق آن بودم. زمانی که برنامه های سیاسی را شروع کردند، من با پیگیری ویدیو های ایشان بایکات کردم.

– بهتر بود آقای عیار مختص به ادامه ی برنامه های دینی میپرداختند، تا سیاسی.

– آقای عیار بیشتر مسایل قومی را دامن می زنند، تا دعوت به مصالح ملی، وحدت میان ملیت ها.

–  من بار ها برای آقای عیار پیام نوشتم. اما هیچکدام را نشنید. با یک دندگی بر نظریات خود خود تاکید میدارد. به نظریات دیگران وقعی نمیگذارد.

–  من نمیخواهم  با ایشان از طریق تلفون تماس گرفته و نظریات خویش را ارایه دارم. زیرا نمی پذیرند.

– برنامه های سیاسی آقای عیار خیلی جالب است. نباید بر برنامه های دینی بچسپد. باید فقط برنامه های سیاسی را ادامه دهد.

– عیار سوسیالیزم را رد میکند. امپیریالیزم را رد می کند. برضد روسیه و چین هم است. پس ایدیولوژی ای که خودش پیشکش میکند، کدام است؟

– آقای عیار بر ضد خلقی، پرچمی، مائویست، مجاهد، طالب، گلبدین است. پس کدام نیروها را در افغانستان پشتیبانی میکند؟

– آقای عیار نباید برنامه های دینی داشته باشد. امروز نیاز است تا  بر درد های ملیت های زیر ستم که دونیم قرن درین کشور زیر نام برادر بزرگ ادامه دارد اتکا و روشنگری شود. هیچکس نمیتواند انکار کند که یک هزاره و ازبک و ترکمن، نمیتوانست یک جنرال باشد. یک وزیر باشد… امروز مشکل اساسی خودنمایی برادر بزرگ و برادران کوچک است…

– کسانی که بیماری زبانی و قومی دارند، برنامه های سیاسی عیار را نمی پسندند.

– ملا های کمسواد و افراطیون اخوانی مکتبی، جنرال طاقت ها، یون ها،، افراطیون پشتون و تاجیک…، هیچگاهی با آقای عیار همسویی نخواهند داشت و هیچگاهی عیار را نی تنها تایید نمیکنند، بل همه در صف متحد بر علیه ایشان قرار دارند…،.

– آقای عیار نباید در هر برنامه از زنان مثل سجیه، آریاناسعید،… نام ببرد. این تنها حرف من نیست، بل حرف بسیاری از دوستداران آقای عیار است. اینکه یک بار افشا شدند، تکرار آن به کرات و مرات، ناپسند است. 

 

نظریه های نمونه ای دوستان از کامینت ها:

 

نظر هموطنی که زمانی با آقای عیار در یک سلول زندان بوده اند.

 

…(پس از ملاطفت ها) میخواستم چند نکته در مورد بزرگوار شفیع عیار، که به حقیقت مرد شجاع وهدفمندی استند، ونا گفته های یکهزار وچهارصد سال خرافات را، در کشور قبیله ای که تار پود جامعه اسلامی پر از خرافات وسنت های گنددیه است بیباکانه ومستند  بیان می‌دارند عرض نمایم . این بازی در جامعه قبیلوی وخرافی بازی با آتش است که هرکس نمیتواند این جرات را نماید. گذشته از احترام من بشما وآقای عیار وزحمات شبا روزی تان در دیار غربت کار آسانی نیست، شاید انتقاد کردن آسان باشد، مگر عمل کار سختی است، من نمیخواهم انتقاد گونه، بلکه پیشنهاد گونه چند نکته را عرض نمایم، جای شک نیست که بیننده های آقای عیار در شبکه های اجتماعی، (فیس بوک، تیلویزیون، یوتیوب) از مرز ملیون گذشته،  جوان، پیر، خانم، آقا، حتی نوجوانان سنین پایین نیز بیننده این پروگرام ها استند، تا جایکه من تمام برنامه ها را مشاهده کرده ام، با اینکه کمی وکاستی هایی هم بعضی اوقات وجود داشته، اما چون انسان کامل نیست، بعضا اشتباهات بوجود می‌آید. اصل مطلب اینکه نظر من بیشتر به برنامه های اسلامی و سیاسی شان از تاریخ واوضاع روز است، گاه گاهی در هنرمندان یا بعضی پرابلم های شخصی که بین هنرمندان، آواز خوانان ویا هم کدام برنامه های تلویزونی بوجود می‌آید، حق دارند منحیث یک افغان نظر به تجارب شان اظهار نظر کنند، تا جایکه من میبینم این بر نامه ها بیشتر شده وبرنامه های اساسی شان رو به کمتر شدن است، اینجا یک نقل قول از محمد قطب برادر سید قطب، که شما می‌شناسید وحاجت به تشریح ندارد، می‌آورم. (من بیست سال وقتم را بخاطر جواب به سوالات ضایع کردم، اما در آخر یک نفر را هم قانع ساخته نتوانستم،بعدا تصمیم گرفتم که فقط فکر وایده خودم را بگویم وبنویسم)، مردم ما سخت است قناعت کنند، امید وارم پیشنهادات من باعث رنجش خاطر نشده باشد وبا همان حوصله وخنده رویی پذیرفته شود. انجنیر نثاراحمد (خیری) از دنمارک، ویکی از هم سلولی های شفیع جان در بلاک دوم، که بعدا به بلاک اول وسوم منتقل شدم. این یادآوری فقط بخاطر شناخت بود وهیچ هدف دیگری نداشت. 

انجنیر نصار خیری 

///

دوست ارجمند جناب سلیمان کبیر نوری سلام!

 نوشته ارزشمند و افشا گرانۀ را که در پیوند با سخنرانی محترم شفیع عیار در پارلمان انگلیس ترتیب وبه نشر سپرده بودید با دقت مطالعه نمودم.از محتوای ریالیستی وفریاد گرانۀ سخنرانی شفیع عیاردر برابرنمایندگان  کشور انگلیس بمثابۀ یکی از ابر استعماریون حاضر در تیاتر امروزی خون وجنایت در افغانستان  لذت بردم. درین صحنه شفیع عیار بازبان ساده وبی پیرایه استعمار را تعریف واز  چهرۀ کریهه آن در رابطه با عملکرد های نو استعماری انگلیس وشرکای بین المللی آن  تحت عناوین دموکراسی، حقوق بشر، آزادی عدالت وغیره پرده برداشته با صراحت از ایشان تقاضای دست برداری از سر مردم مظلوم وستمدیدۀ افغانستان را مینماید.  من با تحسین این فریادگری شجاعانۀ عیار برای شما وجمله سنگرداران اندیشه وقلم که درین راستا دست اندر کار اند آرزوی موفقیت وهمبستگی آگاهانه وصمیمانه را مینمایم.

 توردیقل میمنگی

 

– بیانیه  در پارلمان بریتانیا سخت خطیر و تاریخی بود

دوسیه ی شبکه های جاسوسی روی میز پارلمان انگلستان

 

پارلمان انگلستان مقابل آینه

 

تاریخ گواه است که شجاعت و استواری عیار در عمل و نظر، برازنده، درخشنده و جلیل بوده است. آن هم در خانه ی انگریزی که درفش مباهات تاریخی فراوان  از عدم غروب خورشید را در سرزمین خویش تاکنون در دست دارد، امروز هم که به علت غرور زایدالوصف و حفظ افتخارات منحصر به فرد می خواهد از اتحادیه اروپا برون شود تا بازهم مستقلانه به یکه تازی و جولانگری بپردازد؛ به قول جان کولمن، در پس پرده، رهبران جهان را هرآن، میتواند بالای انگشت خود بچرخاند. برگردان، شاید چنین اظهارات در زمان و مکان این چنین ویژه، کمتردر دل تاریخ مبارزات رهایی بخش کشورمان ثبت و حک شده باشد.

آری عیار با بیانیه خویش در پارلمان بریتانیا؛ در برابر دشمن تاریخی، استوار و آهنین ایستاد، توطیه های آنان را به رخ شان کشید و ماهیت رفتاری، کرداری و پنداری غولان تبهکار چندین قرنه جهان را برای جنریشن یا نسل معاصر ایشان به معرفی گرفت.

عیار در پارلمان بریتانیا، یک پژواک از درد  جانکاه و فریاد مظلومان شد. بازتاب دردها و مظلومیت و بیچارگی توده های کشور که طی قرون متمادی مقام والای انسانی آنها در زیر ساطور و چکمه های خونین این غول استعمار خون آشام به تباهی کشانیده می شود. حس درد مردم، به هیچصورت ساده نیست. درد؛ درد است و درد. و هنوز هم که هنوز است، این درد،  با تبهکاری و جولانگری رذیلانه ی نیو کلونیالیزم معاصر ادامه دارد… با اختراع های نو به نوی انگریزی که در به دام کشیدن ملت ها و کشور های مسلمان؛ ارتجاع سیاسی و تحجر مذهبی و جهل و جمود عقب ماندگی به سلاح های بران و تباهکن صنعت نموده است.

بدون شک مامورین شبکه های اطلاعاتی پارلمان و حکومت بریتانیا این فریاد ها را ثبت و به استیذان و آگاهی تمامی ی مراجع ذیربط خویش می رسانند.

عیار با چنین اظهارات تکان دهنده در برابر هیولای غارتگر جهان، همچو سرباز سر به کف میهن، شجیعانه و وطن پرستانه ایستاد و بانگ آزادی و رهایی را از نام تمامی ی هم میهنان فریاد زد.

عیار با نهایت دراکی، کیاست سیاسی و ارایه ی اهداف مشخص و استعداد شگرف در سخنرانی با مثال آوردن از دوست داشتتن سگ و پشک به مخاطبین انگریزی خود رعد آسا گفت که؛  باید به ارزش های انسانی و اخلاقی آدمیان هم حد اقل ارج بگذارند.

عیار این اظهارات را به قیمت جان و زندگی خود بیان نموده است!!! 

 

در بعد  دینی و مذهبی:

برنامه های دینی آقای عیار  با ارایه اسناد متقن و مستند، تحلیل منطقی و تاریخی، و بخصوص افشاگری های پرتوان از دروغ و جعل و تزویر ضد قرآنی در حدیث سازی ها و افسانه تراشی ها آن قدر جذاب بوده، که همه را شاک داده و گویا از خواب زمستانی ی ۱۴ قرنه، بیدار ساخته است. مخالفین متعصب عیار همه به پانیک رفته اند. نمیدانند که یک کانون نورافشان رسواگری ی شان ظهور کرده تا این همه مفتخواران دین فروش و چه بسا اجیر استعمار را  در پیش چشمان مردمان میلیونی برهنه سازد و حتی از دل و درون شان تصاویر رنگین و گویا به دست دهد. طرفداران روشنبین و با وجدان های پاک و بیدار با برنامه های عیار همه به وجد و شور و شعف آمده و همه از روشنگری آن که همه بر مبنای اساسات و ارشادات قرآن مقدس است، استقبال به عمل می آورند.

عیار از  همه کسانی که خود را عالم دین میدانستند تقاضا به عمل آورد تا با وی به بحث  و مناظره بپردازند. اما همه یکی از پی دیگری به گریز رو آوردند. این بدان معنا است که این همه به اصطلاح علما از  قرآن آگاهی ای ندارند و فقط به روایت ها و افسانه های برساخته حاکمان و جباران تاریخ اکتفا کرده اند.

رزاق مامون نویسنده و پژوهشگر موشگاف کشور عیار را چنین یک شخصت استثنایی میپندارد:

«او به تنهایی، گام به گام، رسالت انجام نیافتۀ چندین نسل روشنگر- از عصر استقلال تا کنون- را به سر می رساند.

 

افغانستان اسراری دارد که گویا اغلب غیرقابل توضیح است. علی رغم آن که چهل سال است پاکستان، ایران، امریکا، عربستان و شیخ های خلیج، کشور ما را به بزنگاه قتل مذهبی- قومی و گهواره احکام سر چپه دینی تبدیل کرده اند؛ و سامانه سیاسی، نظام اجتماعی و فضایل بشری ما را به سختی صدمه زده اند؛ روح منطقی افغانستان دست از مقاومت بر نمی دارد و اینک اقامه گری را به صحنه آورده است که شگفت انگیز است.

 شفیع عیار، در سالیان اخیر، در برابر بسته باز های دینی و قراردادی، کاری کرده، کارستان. در تاریخ مباحث اسلامی در منطقه، چنین پهلوانی خسته گی نشناس، شارح حواشی مسایل کلیدی و هماره حاضر میدان، دیده نشده است.
شفیع، در مقام مباحثه با روایت گران کلیشه ای، تشرع نمایان آماتور و مروجان ترس، با جمع بندی کلیه مبانی روایی از متون دینی و احکام شرعی، مسایل پیچیده و نا گفته های ممنوع را مو به مو تبیین می کند. یکی از راز هایی که وی مدعیان چهارچوب اندیش را به عقب نشینی و امی دارد، کشف و بیانِ تناقض ها در نصوص و متون روایی تاریخ اسلام است. او وقتی ملاکوثر را تنبیه کرد، به عین احساس می شد که شاید در مبادی نظری آن ملا درزی ترمیم ناپذیر ایجاد شده باشد.
شفیع، برای نخستین بار، تمام قد، تمام ملالندی ها و میراث خوران بلامنازع متاع مذهب، دین و اربابان مستحق فوائد دنیایی آن را با استدلال، روایت ثقه و مستندات انکار ناپذیر در تله انداخته و همه را به گریز و خموشی مجبور کرده است. کاری که شفیع درین سال ها به تنهایی انجام داد، در صد سال شروع روشنگری، توسعه معارف، مبارزات احزاب مترقی و محافل شهری و مدنی کسی موفق به انجامش نشده بود. 

هیچ کسی از دانشمندان، اهالی علم ومعرفت، روشنفکران و به اصطلاح « روشنفکران دینی» را یارای گفت و گو با این جماعات غیر مسئول نبود. همه از ترس و محافظه کاری کوچه بدل می کردند. همه ترجیح می دادند به نحوی مورد تصویب تیکه داران نیمه باسواد وسنتی مذهب مداران خود سر و بی صلاحیت، قرار گیرند ( تا مبادا برچسب اتهام تشکیک در مبادی دینیات به پیشانی شان زنند) کار تاریخی شفیع عیار ازین جهت ماندگار است که وی مأموریت ضروری چندین نسل را یک تنه انجام می دهد و هنوز در میدان مباحث عقلی و مستند حضور دارد.» 

 

در بُعد سیاسی و اجتماعی!

آقای عیار پس از ارایه ی برنامه های دینی- مذهبی طی چند سالی، به تدارک و تهیه و پخش برنامه های سیاسی – اجتماعی نیز دست یازید.

این برنامه ها ضروری، مبرم  و مهم هم بودند. هدف از برنامه های سیاسی نشان دادن راه برون رفت از بن بست های سیاسی – اجتماعی بر مبنای رویکرد های عدالت اجتماعی و سیاسی در میان تمام ملیت های باهم برادر و برابر کشوربوده و هست.

میدانیم که ارگ به رهبری اشرف غنی با یک دندگی نی تنها به سوی حاکمیت تک قومی عبدالرحمان خانی حرکت می کند؛ بل در همسویی و همگامی با عقبگرایی همچو حامد کرزی (نوکر یونیکال) در تبانی با خلیلزاد زلمی و گنگ بیروت و سایر نوچه های سازمان “ام آی سکس”، “سیا”  و “آی ایس آی”، با سیاه ترین نیرو های بنیاد گرا قرار داده شده است و استراتیژیهای شبکه های جاسوسی بین المللی را برای حصول اهداف رذیلانه ی دشمنان بشریت به پیش می برد.

تولید و تعمیق نفاق و شقاق و تفرقه افگنی کار اساسی این روبای پیر است که امروز در وطن مان بر تمامی شئونات مسلط و حاکم است.

بنابر این پس از برنامه های دینی- مذهبی؛ عیار روشنگری بر اوضاع جاری کشور و خطرات آینده انجام میدهد؛ خشم و خروش، حق طلبی، درد و رنج تمام ملیت ها را نیز فریاد می زند. 

اما کمیتی از جدی ترین دوستداران برنامه های دینی ی عیار بنا برملحوظاتی؛؛؛ الان با برنامه های سیاسی و اجتماعی عیار به قول خود ایشان علاقه نمی گیرند. و یا حتا، با آن باب مخالفت را گشوده اند. شاید مبارزه با ارتجاعیت مذهبی را خوش دارند و مبارزه با ارتجاع و ستم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را نه!!! 

میگویند حقیقت تلخ است؛ و شنیدن سرود حقیقت هایی ویژه، تلختر. من نمیدانم!!! اما روشن است که پذیرفتن حقیقت، جسارت و آزادگی ذهنی و روانی می خواهد. ما باید آنچه را نمی پسندیم، علت یابی و نقد نماییم؛ نه این که، دربست به کسان وظیفه دهیم که چه بکنند و چه نکنند!

که درین صورت به نوبت خود یک مستبد و دیکتاتور خواهیم بود و بس!

 

بُعد فرهنگی و کلتوری

شفیع عیار با شناخت و درک بلند از نخبگان شعر و ادبیات زبان فارسی- دری و آموزش از اشعار بلند بیدل، مولانا، حافظ … توانسته است با تمثال ها و استفاده از معانی پر مغز و بکر این نوابغ قرون برنامه های خویش را هرچه بیشتر و بهتر رنگین سازد. چه در بساط این بزرگان بلند پایه ی فرهنگی، بزرگترین هدیه های علمی، اخلاقی  و انسانی متبلور بوده که شالوده جهان هستی و آدمی و انسانیت شمرده میشود. عیار درین راستا برنامه های درخشانی را پیشکش نموده است. از جمله تصریح مبانی رقص و موسیقی وعشق در انسان، که استوار بر الهام و تقلید از طبعیت و موهبت های آن(گل ها و نباتات و جانوران بویژه پرندگان و نسیم و ابشار…) بوده است. یعنی مفهوم از رقص و عشق و مستی، گریز از درد و زشتی، ترغیب به وجد و شادمانی و بازهم سود بردن از موهبت های طبعیت است. این برنامه های عیار همچو ویدیوی شماره    ۱۲۶،* در مورد موسیقی، در یوتیوب قابل دریافت است.

عیار چیز هایی را می بیند که اکثریت آن را نمی توانند ببینند. این خود یکی از استعداد های منحصر به فرد موصوف شمرده می شود. 

 

– برنامه های ویدیویی آقای عیار  

آقای عیار طی هشت سال و اندی، نزدیک به ۸۰۰   برنامه ی ویدیویی را تهیه و به مردم تقدیم کرده است.

وقتی می گوییم نزدیک به  ۸۰۰  برنامه ویدویی تهیه و بروز داده اند؛ این کار کرد چه ساده و سهل می نماید. برای من بسیار جالب است، این که من کمی دسترسی و آشنایی با تهیه، بایگانی، استفاده (از بین چندین ویدیوی یکساعته باید قسمت های  به درد بخور آن را دریافته، ذخیره نموده و برای استفاده آماده ساخت. که استفاده از ده ها ویدیو برای تهیه ی یک ویدیوی نیم ساعته یا یکساعته  سخت زمانگیر است.) و ایدت ویدیو کلیپ ها و درنظرداشت استفاده از آن ها داشته ام. بنا تهیه ی هر ویدیو ساعت های متمادی زمان می گیرد. یعنی که زمان برای تهیه یک برنامه ی عیار ده ها ساعت وقت می گیرد. این کار برای کسانی که کامپیوتر بلد اند و ویدیو ها را ادیت می کنند، مفهوم است که آقای عیار کار سخت و سنگین تخنیکی را هم  به تنهایی انجام می دهند. جالبتر از همه این که این کار شاقه برای عیار چندان سنگین نمی نماید. زیرا عیار به قول خود ایشان آرمان در دل دارند. درد، رنج و عشق وطن و مردم را داشتن؛ هر کاری برای او سهل و ساده مینمایاند.

 یکی از ویژگی های بلند منحصر به فرد آقای عیار، ارایه ی مدارک مستند، زنده و استوار ویدیویی بوده است که امروز توانسته است توجه و علاقه ی ده ها هزار بیننده، شنونده  و کاربران را در میدیای داخلی و برون مرزی کشور به خود معطوف سازد.

– زبان گفتاری یا گویشی ی عیار

 یکی از ویژگی ها، استعداد شگرف و قریحه ی درخشان عیار در افاده ی ساده و کاربرد اصطلاحات سخت عامیانه به زبان بیشترین مردم است. استفاده ازین کاربرد، گاهی من را متحیر می سازد که عیار طی نزدیک به چهل سال دوری از وطن، چطور توانسته است با استفاده ازین طرز گویش افکار عامه را به خود معطوف و مجذوب دارد. 

 بدون شک؛ این قریحه و استعداد ی طبیعی است که عیار مهارت های به کار گیری آن را با زحمت و ممارست لازم کسب کرده است. این زبان گفتاری – گویشی باعث شده است که گپ های عیار از دل بر خیزد و در دل هزاران و هزاران تن از انسان های جامعه ی درمانده ی مان راه یابد و بر دل های آنان  نقش می بندد. 

 کاربرد اصطلاحات و  واژه های مردمی  و عامیانه، (مانند انتحاری خوده انفلاق میته، … لوت لوت خنده شدم… و ده های دیگر) گویش هایی ساده ولی پر پهنایی اند که هزاران دل را شکار و تسخیر میکند و بر آنها نقش می بندد. با اینهمه استاد کاری هاست که برنامه های ویدیویی ایشان در ساعت های نخست، ده ها هزار بیننده و شنونده را به طرف خود میکشاند.

با تمام این ها، شفیع عیار؛ یک بشر است و دعوای انسان کامل بودن هم ندارد.

عیار را باید بیشتر دریافت؛؛؛ و در رسالتی که بر دوش میکشد؛ باید کمک جانانه کرد!

////

ادامه کامنت های عزیزان که نظریات و پیشنهادات دارند:

( پس از عرض سلام و محبت) مقاله را خواندم بسیار عالی بازتاب یافته است. 

فکر کنم جناب عیار باید داخل فاز جدید فرهنگی وسیاسی گردد. 

او حالا باید در مورد کارهای بزرگ وبنیادی تمرکز نماید،از گفتمان بالای مسائل فرعی عبور نموده و مسائل استراتژیک را به گفتمان بپردازد.

نیاز است تا او حالا مبانی فکری وسازمانی حزب خود را ریخته برای تاسیس آن همت گذاشته وخلای بزرگ سیاسی را در کشور اکمال نماید.

خوب است مسایل مذهبی آمیخته با سیاست را تحلیل وتجزیه نموده ودر راستای روشنگری به پیش رود.

کامگار باشید

عارف عرفان

///

  

از دید این جانب نوشته گزارش گونه  ی شما  در پیوند با سخنرانی آقای شفیع عیار  در پارلمان بریتانیا که در سایت وزین آریایی اخیرا به  دست نشر سپرده شده است، بطور حرفوی ژورنالیستیک و ریالیستیک نگاشه شده است.

 اگر اصل متن سخنرانی به زبان انگلیسی از ویدیو استخراج و بازنویسی  شود، نمی تواند باریک بینی ماهرانه و دپلوماسی ظریفانه  را طوریکه در خطوط برجسته رنگین  فارسی ، با اقتباس از متن سخنرانی  اتخاذ شده به ذهن خواننده طور لازم  القا و‌تداعی نماید   

نه تنها ترجمه متن به زبان فارسی – دری بلکه   تقدم  و‌تأخر برخی از جملات مندرج پیام ، جوهر سخنران را به نحوی شایسته و برجسته   از دید من افزایش داده است. 

فاتح سامع

///

امیدوارم از نعمت صحت و سلامتی بهره مند باشید. به شکل موجز در باره شخصیت آقای شفیع عیار باید خاطر نشان بسازم که او شان پس از نشر مسلسل و متداوم ویدیو های آموزشی و برنامه های تلویزیونی خویش،  افکار مخاطبین و علاقه مندان زیادی را به خود معطوف ساخته .و این روند روزتاروز ادامه دارد.

 من فکر میکنم آقای عیار در روشنگری در اوضاع و احوال کنونی کشور از شش جهت خرافات و اغواگری ایکه توسط ملا های توظیف شده تبلیغ صورت می گرفت، نقش محترم عیار بحیث عالم، تحلیلگر و مفسر واقعیت وماهیت قرآن و دین؛ بسیار برجسته، روشن به سان خورشید و ملموس است. ایشان این دین شریفانه وانسانی را در مقابل لشکر جاهلان یک دنده، دلیرانه  به کار برده و می برند. این چنین برنامه های ایشان قابل تحسین و ستایش می باشد.

 با عرض حرمت

 ا. پیگیر

///

بعد از عرض سلام صمیمانه 

خوشبختانه امروز  ۱۰ /۶ / ۲۰    

  مقاله ی شما را در سایت وزین  مشعل در مورد شفیع عیار خواندم نهایت خوشحال شدم.   

 گوشه ای از فعالیتهای مختصر، مگر پر محتوای ابعاد گونه گون  رویکرد های  آ قای عیار”در داخل کشور، و بیرون ازان ( امریکا و اروپا و آسترالیا)، تاثیرات بس سترگ در میان اجتماع افغانستانی های مقیم این کشور ها داشته است.

در مورد شمه ای از برنامه های فرهنگی،  دینی و مذهبی با استناد از نصوص قرآن؛ دین فروشان، منافقین  و دوکانداران  و دلالان معنویت مذهبی  که طی دهه های متمادی و بر وفق  و مراد حاکمان زر وزور ملوک الطوایفی، قبیله ای بجای هنجار های پسندیده و انسانی ی حق پرستی، مردم را به خرافات و گمراهی تشویق میکردند، با منطق علمی شکستانده و دولا ساخته، زبون و خوار نموده است.  تاریخ و مردم این خدمت شگرد و طلسم شکنانه ی ارزنده و ماندگار و راهگشای ایشان را هرگز فراموش نخواهند کرد. این راهکار  های انسانی در صفحات زرین تاریخ انسان و انسانیت با خط مطلا درج خواهد شد؛  و ما برای ایشان از ایجاد سازمان ( آ ب ) به خاطر آینده درخشان  افغانستان عزیز موفقیت های مزید آرزو می بریم.

  

باتقدیم حرمت 

یعقوب  فیضمند 

///

 

( پس از اظهارات  محبت و شفقت) سلام! امیدوارم همه دارای صحت کامل باشید، مقاله را خواند و باز هم خواندم و کیف کردم. می خواهم با یک جمله کوتاه در مورد عیار نظر خود را چنین ارایه دارم:

زنده باد شفیع عیار! دانشمند و قهرمان- خار چشم خاءنین، مفسدین و خرافات پرستان و دشمنان داخلی و خارجی.

با عرض احترام

دکتر قیام قیام

///

تشکر که صحبت آقای عیار را با جزئیات آن در پارلمان بریتانیا به دست نشر سپردید.  

عیار یک افغان دانشمند ، وطندوست ، فوق العاده شجاع و صاحب نطق قوی است .

من بار ها گفته ام که عیار یک چراغ است در برابر تاریکی و ظلمت ، نتایج کار خستگی نا پذیر اش در چوکات برنامه های تلویزیونی کاملن با نتیجه وبه همه محسوس است .

عمر طولانی برایش آرزو دارم .

نسیم صدیقی

 

///

 

(پس از محبت و ملاطفت) مسرت دارم که این چند سطر راباتائید ازنوشته تان درموردجناب شفیع عیارمینوسم

واقعن دراین نوشته زوایای مهم کاروپیکارطاقت فرسا وروشنگرانه محترم شفیع عیار راکه درطول سالها بصورت علمی باحوصله مندی واعصاب فولادین به پیش میبرد برجسته ساخته اید .

بدون شک جناب شفبع عیاربادرک درست ایکه از قران عظیم الشان دارد توانسته است تجاران دین واجاره داران اسلام را بی ماسک وافشا نماید. موفقیت بیشتر شما مبارزین حق وعدالت را ازخداوند (ج) تمنادارم.

شادومسرورباشید

سیداحمد جهش 

///

 

(پس از ابراز شفقت و الطاف) فکر می‌کنم برنامه را که آقای عیار چند ساعت قبل در مورد کشته شدن سه افغان در مرز ایران بود در فیسبوک مشاهده کردم خیلی مضحک بود، با این موضع گیری ها فکر کنم خیلی از دوستان شان متنفر می‌شوند، روزانه هزار ها افغان به ایران، خلاف موازین به طور قاچاق رفت وامد دارند، این تظاهرات که شما می‌دانید که از جانب مریم رجوی چهره منفور بین مردم ایران سازماندهی شده است واز چند تا افغان احساساتی استفاده شده وبرای آخوند های ایران پیشزی هم در سطح بین‌المللی ارزش ندارد، زندگی ملیون ها افغان را در ایران بد تر می‌کند. در همچو حالات موضع گیری ها باید سنجیده باشد. گله باید از زمامداران خاین کشور خود کنیم که مردم را بی روزگار کرده اند.

 

صابر صمدی

///

*

۱۲۶ – Rang gah rang music by Shafie Ayar

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc6rtgpiRkk

 

////

 

در بخش سوم و پایانی شما میخوانید:

 – استقبال عیار از موضع سختگیرانه ی جنرال رازق در برابر شبکه ی تروریزم انگریزی به نام طالبان و حامیان خارجی آن

 – پیامد رویکرد ها و تابو شکنی شگفت انگیز عیار

– هدف و استراتیژی 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا