خانه » خبر و دیدگاه » نخستین ذکر نام قبایل افغان و سرنوشت نامعلوم آنھا

نخستین ذکر نام قبایل افغان و سرنوشت نامعلوم آنھا

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

(موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور)

پیشگفتار

در این مقاله دو موضوع بررسی شده است. یک، دریافت نخستین نام ھای قبایل افغان در
منابع تاریخی و دوم، دریافت علت اصلی ازدیاد نفوس، ظھور قبایل جدید و سرازیر شدن
آنھا از کوھھای سلیمان به مناطق ھمجوار و اشغال زمین ھای ھمسایه ھا.

 

دوام مطلب…

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com