خانه » خبر و دیدگاه » طالبان و روزهای دشوارهرات

طالبان و روزهای دشوارهرات

رسول پویان- شاعر با رسالت

مبارزه و پایداری استراتیژیک

افغانستان در مرحلۀ حساس و تاریخی قررار دارد. مردم به مبارزه و
پایداری همه جانبۀ استراتیژیک برای به دست آوردن حق آزا دی
استقلال و حقوق شهروندی خود نیاز دارند. اشغالگران امریکائی به
سرکردگی ناتو پس از چهل سال جنگ خونین، مرگ و معلول شدن
ملیونها انسان بی گناه و مظلوم افغانستان، ارمغان تسلیمی خاک و
مردم ما را به ملیشه های خونخوار طالب به رهبری نظامیان و استخبارات پاکستان می دهند.
اکنون برای مردم کشور ثابت شده است که از همان ا بتدا دست استعمار نوین در پشت این جنگِ دراز
دامن قرار داشته و همه شعارهای دیموکراسی، دفاع ا ز حقوق زنان،
مبارزه با ترورزم و کمک برای بازسا زی و ساختارسا زی در افغانستان
کامالًا دروغ بوده است.

 

جهت مطالعه کامل موضوع به لنک زیر کلک فرمائید:

طالبان و روزهای دشوارهرات

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com