خانه » Uncategorized » معرفی مقاله «خلجی ھا یا غلجایی ھا»ی دکتور جاوید

معرفی مقاله «خلجی ھا یا غلجایی ھا»ی دکتور جاوید

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

دکتور عبدالاحمد جاوید حدود ۶٠ سال پیش از امروز مقاله پژوھشی زیر عنوان «خلجی
ھا یا غلجایی ھا» در شماره دوم، سال ششم، جوزا – سرطان ١٣٣٧) مطابق ١٩۵٨ (به
نشر رسانیده و به اساس اسناد و منابع تاریخی نشان می دھد که آنچه بنام «غلزی ھای
افغان» نامیده می شوند، در واقعیت امر، ھمان «خلجی ھای ترک» اند که در منابع
گوناگون عربی و پارسی پس از اسلام تا سده ١۶ ذکر شده، در مناطق نزدیک کابل و
غزنی زیسته و محلی ھم بنام خلج در زمینداور نزدیک قندھار و غور وجود داشته است.
حتی از بابرنامه نقل می کند که «در راه میان کابل و ننگنھار… در سه-چھار جا تنگی ھا
دارد که پر از افغان ھای قطاع الطریق و خلجی می باشد…»، اما این خلجی ھا در اوایل
سده ١٧ با شجره سازی نادرست و افسانه «بی بی متو و شاه حسین» توسط مورخین
دربار ھند بنام غلزی ھای افغان نامیده شده و تا ھنوز خود را «افغان» می پندارند.

 

جهت مطالعه مقاله به لنک زیر کلک نمائید:

معرفی مقالھ «خلجی ھا یا غلجایی ھا»ی دکتور جاوید

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com