خانه » خبر و دیدگاه » دنیای بی عقلان

دنیای بی عقلان

داکتر محمد فرید یونس_محقِق و استاد دانشگاه

امام غزالی می نویسد که عقل جوهر انسانیت است. بقیه علما نوشته اند که این عقل است که انسان و حیوان را متمایز می سازد. بی عقلی می تواند انفرادی باشد و یا ملی باشد و یا خانوادگی باشد.
امریکا در سال ١٧٧۶ به حیث یک کشور عرض اندام کرد و افغانستان در خطه خراسان در سال ١٧۴۶ میلادی. این مردم به کجا رسیدند و ما در کجا هستیم. این نشان دهنده سطح عقلی یک کشور را تمثیل می کند. معذرت میخواهم که بی پرده موضوع را خاطر نشان کردم. هرگز متوجه شده اید؟. قرآن زیبا می گوید که خداوند حالت یک قوم را تغییر نمیدهد مگر اینکه خود شان حالت خود را تغییر دهند.
بی عقلی یک شخص مسلمان ، یک خانواده مسلمان و ملت مسلمان در بی إیمانی است.

اول بی عقلی فردی:
فرد بی عقل به جای اینکه  از عقل کار گیرد و عقل خود را به کار اندازد از عقل دیگران کار میگیرد. کاپی میکند. این أشخاص  در مقابل  کسانی که زیاد تر میدانند، خود را کم  می دانند. به جای اینکه خود را برسانند همیشه به آنانیکه زیاد تر کار کرده اند اتکا می کنند  و خود را تکان نمیدهند. أشخاص بی عقل زیاد انتقاد میکنند  و هیچ کاری از دست خود شان ساخته نیست. أشخاص بی عقل چون  عقل ندارند بسیار حسود،  تهمت گر هستند. کفار ازین خاصیت را هم دارند. چون مخالف خدا و رسول هستند  و اخلاق مدنی ندارند. بار بار برای شان می گویی که شما عقاید کفر آمیز خود را داشته باشید و دیگران را بگذارید به حال خود شان و اما هی شما را محکوم می کند. افراد بی عقل  زیاد إحساساتی هستند  و کمتر استدلال میکنند و همیشه به جای مثبت فکر کردن منفی فکر میکنند. این منفی گرایی شان بسیاری اوقات دلخور کننده است. طعنه و کنایه را زیاد یاد دارند. افراد بی عقل تنها منافع خود را می سنجند  نه دیگران را. حتی حقوق همسر خود را پایمال میکنند چه خاصه به بیگانگان.

دوم بی عقلی خانوادگی:

همان است که یک صفحه قرآن در روز نه می خواند و یا نماز ادا نمیکند و خودش را بسیار دانسته و زیرک هم میگیرد. مرد بی عقل خانواده  همیشه به زن خود شک بر است. در خانواده همه چیز را به زور تحمیل میکند. مرد بی عقل یاد ندارد که چطور اعتماد همسر خود را جذب کند و یاد ندارد که به خود اصلاح بیاورد. همچنان زن بی عقل در خانواده همیشه به فکر خانواده خود است. یا هر چیز را به خانواده و خواهر و برادر خود میخواهد. زن بی عقل یاد ندارد که چطور شوهرش را احترام کند.  زن بی عقل محبت را یاد ندارد. اگر یاد هم داشته در اثر بی عقلی مرد مطلق از بین رفته است. زن و مرد بی عقل چون از طریق مشوره و تفاهم  مسایل را بررسی نمیکنند همیشه جنجال دارند و نمی توانند مفاد خانوادگی خود را عیار سازند.

سوم ملت بی عقل:

ملت بیعقل با خرافات زندگی می کند . به قانون پابند نیستند. اخلاق مدنی برای شان وجود ندارد و اما ناسیونالیزم و إتنوسنترزیم را بسیار دوست دارند. مثلا یاد ندارند که چند نَفَر را با سواد سازند و اما بیرق را بؤسه میکنند و صورت  خود را سیاه و سرخ سبز رنگ میکند. ملت بی عقل اتکا به دیگران می کند. چون معنویات خجسته در اثر بی عقلی همه فرار کرده است همه به فکر پول ساختن حتی از راه نامشروع ، به جان زدن ، تقلب و فریب کاری هستند. ملت بی عقل برف بام خود را به بام دیگران می اندازد. بدین معنی که باعث همه بدبختی هایش دیگران شده است و فراموش میکند که خودش برای ملت که بیرق آن را بؤسه می زند جزئی ترین خدمت نکرده است. ملت بی عقل در صدد اصلاح خود نیست و اما کاپی کردن را خوب یاد دارد. ملت بی عقل داد از اتحاد داد می زند و اما افراد آن از قوم پرستی و زن ستیزی و مذهب پرستی دست نمی کشد.

الهی آنرا که عقل دادی چه ندادی ؟
و آنرا که عقل ندادی چه دادی؟

٢٣ نوامبر ٢٠١٩

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com