خانه » خبر و دیدگاه » سپرِ رهبرانِ غیر ملی بودن

سپرِ رهبرانِ غیر ملی بودن


بسیاری از رهبر نما های قومی ما سپر رهبران غیر ملی بوده اند.

تاریخِ افغانستانِ پسا خراسان که اکنون دو قرن و اندی از آن می گذرد، نشان می دهد که ما یک “ملت” نبوده ایم و فرآیند های که بتواند این روند را نهادینه و تسریع ببخشد، هیچگاه شکل نگرفته اند. 
نبود رهبران ملی،عدم موجودیت عدالت و قانون در سطوح مختلف جامعه و بسا موارد دیگر که مرتبط با بحث ملت-دولت شدن و عکس آن است، مانع جدی شکل گیری این فرآیند بوده است.
اکثریت قاطع رهبران افغانستان قومی بوده اند-تا ملی. اگر رهبری هم در این کشور برنامه، هدف و استراتژی ملی داشته و برای متحد ساختن اقوام و تبار های کشور کار کرده، این فرصت و مجال با دخالت های “بیگانگان” و توطئه هم میهنان “مزدور” ش از دست رفته است. 
با تاسف این خطه همواره محل تلاقی رقابت های شرق و غرب بوده است، اما هیچگاه سردمداران سیاسی ما نتوانسته اند، از این فرصت ها استفاده ی بهینه کنند. آخرین موردش همین حکومت های آقایان کرزی و غنی است که تمام فرصت های دولت-ملت سازی را در چپاول، تقلب و تعصب و ایجاد شکاف های قومی، سمتی و زبانی بر باد داده اند. 
اقوام و تبار های مختلف این سرزمین همواره قربانی منافع خانوادگی و گروهی حاکمان خائن و مزدور بیگانه بوده اند. بزرگانی که از این اقوام برخاسته اند تا در جایگاه رهبری تکیه کنند، بسیاری هایشان بزودی دچار هوای نفس خود شده و برای منافع شخصی و خانوادگی خود تلاش کرده اند-تا مردم. 
در انجیل جمله ای به این مضمون آمده است: 
چه سود اگر شخص همه ی دنیا را ببرد، اما نفس خود را ببازد.
در جامعه ما کم نیستند رهبر نما هایی که این جمله بخوبی شامل حال شان می شود. این اشخاص قدرت و ثروتی فراوان بدست آورده اند، اما مردم و حمایت آنها را از دست داده اند.
از همین رو، این دسته جات همواره کوشیده اند تا برای حفظ قدرت و سرمایه های غارتی خود در خدمت رهبران متعصب، غیر ملی و خائن قرار بگیرند و سپری شوند برای فاشیسم قومی در این کشور.
اتکا به قدرتی که هدفش خدمت به مردم نباشد و ثروتی که بصورت غیر مشروع بدست آمده باشد، زبونی و نوکری می آورد. 
از پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) پرسیدند که جهاد اکبر کدام است؟
ایشان فرمودند: خودسازی و مبارزه با هوای نفس.
بنابراین، امروزه مسئولیت مردم به ویژه جوانان ما این است که با چشم انداز استراتژیک به قضایا و آینده کشور نگاه کنند و با برگزیدن رهبران صادق، دورنگر و برنامه محور ثبات و ترقی را در کشور آبای شان تضمین کنند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com