خانه » خبر و دیدگاه » سال ۲۰۱۹ سال سرنوشت ساز

سال ۲۰۱۹ سال سرنوشت ساز

 

سال ۲۰۱۹ برای مردم افغانستان سال سرنوشت ساز و برای نسل آگاه و چیز فهم  وآزمون بزرگ تاریخی شمرده میشود در جریان همین سال بشمول آقای اشرف غنی رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ۱۵ تن دیگر نیز خود را کاندیدای ریاست جمهوری نموده اند، گرچه نتیجه انتخابات پارلمانی با گذشت هفت ماه اعلان شد اما لکه ای ننگی بر دامن مسئولین و برگزار کننده گان این انتخابات ثبت تاریخ گردید حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بدون سیستم بایومیتریک در ششم میزان ۱۳۹۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود همه میدانیم بدون سیستم بایومیتریک تقلب در انتخابات ریاست جمهوری کمتر از انتخابات پارلمانی نخواهد بود با آن هم طوریکه دیده میشود تعدادی از نیرو ها بخصوص حامیان کاندیدان ریاست جمهوری از پول های باد آورده ظاهراً جمع وجوش،تحرک وشتابها،اتحادوایتلاف های را جهت رسیدن به حاکمیت سرعت بیشتری داده اند. در انتخابات ریاست جمهوری دشمنان دیروز دوستان امروز اند و دوستان دیروز دشمنان آینده خاصتا احضارات و آمادگی همه جانبه جهت رسیدن به قدرت ویا حفظ قدرت سخن روز است تعداد زیادی از کاندیدان ریاست جمهوری می گویند ادامه کار رئیس جمهور آقای غنی بعد از اول جوزای همین سال غیر قانونی است ولی حامیان رئیس جمهور استدلال مینمایند که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور به کارش ادامه میدهد از طرف دیگر تا برگزاری انتخابات همه زد وبند ها با در نظرداشت ادامه مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبان نیز بگو مگو های را بوجود آورده که انتخابات خواهد شد یا خیر گرچه مسئله انتخابات سیستم بایومیتریک ادامه و نتیجه مذاکرات با طالبان  همه در سرلوحهء کاری احزاب سیاسی ،نهادهای جامعۀ مدنی وجناح های مسلح اپوزیسیون چون طالبان و گروه های دیگری که میجنگند قراردارد.
امریکا وکشورهای اروپایی بشمول روسیه، قطر ، سعودی ،ایران، پاکستان ،هند و یک تعداد از کشور های دیگر دراین داد و ستدها،بگیروببندها،نیزفعالیت های چشمگیری  داشته ،ودر راستای اهداف نامکشوف ونامرئی خود که برای دیگران قابل فهم ودرک نیست ،نهایت درتب و تلاش اند، ازآن جمله مذاکرات نماینده خاص امریکا با  طالبان گشایش دفترنمایندگی طالبان درقطر، نیز روی دیگر سکه است .

از سوی دیگر خارج ساختن نام چهارده تن از گروه طالبان ازلست سیاه نیز بازی دیگریست که من نمیدانم درجناح های دیگر حضور فعال آقای امرالله صالح منتقد دیروز آقای غنی  در پهلوی آن به صفت معاون اول حضور پر رنگ آقای یونس قانونی و استاد محقق در کنار آقای محمد حنیف اتمر حضور استاد کریم خلیلی و جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در پهلوی داکتر عبدالله عبدالله حدس و گمان های زیادی را بوجود آورده که آیا این ائتلاف ها و این زد وبند های نیم بند تا آخر ادامه خواهد یافت یا بعضی یاران نیمه راه خواهد بود عدم باور مردم به این ایتلاف ها ناشی از عدم ثبات در موضع گیری های سیاستمداران ابن الوقت افغانستان نهفته است این سیاستمداران ابن الوقت بعضی اوقات گذشته را با گذشته میگذارند بدون تشویش که چه بودند چه گفتند و چه شنیدند میتوانند بصورت درا ماتیک با چرخش یکصد هشتاد درجه تغیر جهت نمایند مشروط بر اینکه منافع مورد پذیرش شان خط سرخ باشد در گذشته طی تقریباً دو دهه اخیر حزب جنبش ملی افغانستان و حزب وحدت مردم افغانستان و یک تعداد از احزاب و شخصیت های موثر در انتخابات ریاست جمهوری خود را ریس جمهورساز میدانستند و بدون امتیاز های تعهد شده قبلی از طرف کاندیدان ریاست جمهوری وارد میدان نمیشدند گرچه بعضی از احزاب و شخصیت های مطرح طی تقریباً ۱۸ سال گذشته قمار را باخته اند حتی کار بجای رسیده که بعضی اوقات حریف قمار را نیز از دست داده اند.

از سوی دیگر تلاش های جدی ازطرف تیم حاکم جهت ائتلاف های دیگر نیز در سر زبانهاست و زمزمه های در قسمت نقش این ائتلاف ها نیز به مطبوعات درز کرده است، شاید این ایتلاف ها هم نتواند زیاد دوام کنند، متاسفانه در افغانستان سیاست ها ائتلاف ها و همه زد و بند های سیاسی فصلی و موسومی اند  کمتر سیاستمداران را سراغ دارم که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند روی این اصل هیچ باوری نه به تعهد ها است نه به ادامه همکاری ها شایعات وجود دارد که بعضی نهادهای مدنی جوامع با همکاری جامعه غربی  با توجه وسرمایه گذاری وتشویق روشن فکران جهت تشکیل نیروی سومی در انتخابات آینده نقش عمدۀ را ایفا خواهند کرد ،دستۀ دیگری از روشنفکران ودیگر اندیشان بعد از تحلیل میخواهند آماده گی های درستری را اتخاذ نمایند متاسفانه در افغانستان کمتر خط فکری وجود دارد خط، خط منافع شخصی و خط، خط پول و پیسه است از طرف دیگر
 ترکیت نا متجانس حاکمیت که مسولیت تمام بحران و نا امنی ،فساد، فقر وتنگدستی را بدوش دارد ، ابزار های نیرومندی  امکانات دولتی  دراختیار آنها قرارداشته، چون انتخابات های ریاست جمهوری  وپارالمانی ازاین امکانات سود خواهند جست . وایتلاف و نیروی بزرگی را توسط امکانات مالی و سو استفاده از نیروی دولتی به میان آورده ،جهت حفظ این حاکمیت به تلاش های مذبوحانه ادامه خواهند داد. ادامه مذاکرات در قطر و رسیدن توافق بخاطر صلح بین طالبان و امریکا جو و فضای جدید را درکشور نیز پدید خواهد آورد که نه انتخابات برگزار شود و نه از همین اشخاص کسی رئیس جمهور انتخاب شود در آن صورت باور داشته باشید که این همه اتحاد وایتلاف ها و یار گیری ها دیگر گون خواهند شد، نیروهای بالقوه دیگر ازمتن طالبان سر بدر خواهد کرد تغییر وتحول بنیادی در آرایش نیروها پدید خواهد گشت.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com