خانه » فرهنگ و هنر » شعر » شمشیردرغلاف

شمشیردرغلاف

رسول پویان- شاعر با رسالت

 

درنـده شمشیر کج در غلاف باید کرد

ویا به صخره و برکُنده باف باید کرد

چـرا که گردن و پهلو و سـینۀ انـسان

بریـده کـوفته زخم و شکاف باید کرد

بـه نـام دیـن و خـدا کـشتن بشـر تاکی

به خونخواری خود اعتراف باید کرد

ز خشم و وحشت تیر و تفنگ بیزارم

برای عـدل و مـدارا مصاف باید کرد

چو دیر ومسجد و رهبانیت ریایی شد

بـه خمخــانــۀ دل اعـتــکاف باید کرد

ز قهر و غیرت افغانیت چـه می لافید

دوری زخدعه و لاف گزاف باید کرد

زخشم و کینۀ قومی چه میشود حاصل

حــذر ز تفـــرقــــه و اخـتـــلاف باید کرد

زنیش افعی و دنـدان گرگ شرمت باد

چـو قلب نـرم غزالان مـعاف باید کرد

بجهل ووحشت وکشتارافتخاری نیست

به طرز دیگری رسم گـراف باید کرد

زحلم و دانش وفرهنگ با تو می گویم

بـه خاک عـلم و تمـدن عفاف باید کرد

بـه دام فـتـنـۀ همـسـایـه تـابـکـی مانـید

حساب خودبه آن پاک وصاف بایدکرد

ز هـم نـوایـی پاکـسـتان گـریـز کـنـیـد

به اهـل صلح و صـفا ائتلاف باید کرد

به روزمعرکه میدان جنگ خواهید شد

دفاع و قدرت خودرا مضاف باید کرد

ز نــوکـری زر و زور اجـتـنـاب کنید

معاش خویـش به قـدر کفاف باید کرد

به کـس وفـا نکـند دوسـتی قـدرت هـا

ازیـن معامله زود انصـراف باید کرد

به قـول طالب و گپ غـنی مکن باور

جـدا دل و نظـر از انحـراف باید کرد

برای درک و توان حراسـت از میهن

هماره در همه حال انکشاف باید کرد

گذشتن از خطر هفتخوان آسان نیست

سـفر بـه اوجـگـۀ کـوه قـاف باید کرد

۱/۳/۲۰۱۹

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com