خانه » خبر و دیدگاه » رازپنهانی ورمز پیدایی پروژه طالبان

رازپنهانی ورمز پیدایی پروژه طالبان

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

 

در تاریخ کشورما هیچ گاه نیروی رزمی ومسلح مخالف دولت وجود نداشته که بتواند در نبرد ومقاومت
خود مقابل قدرت رزمی دولتی بمدت بیست وچهارسال بجنگد وایستادگی کند. اما اکنون ما می بینیم که
نیروهای دهشت افکن وآدمکش پشتون افغان زیر نام طالبان بمدت بیست وچهارسال است که در سرزمین
خورشید به عمر بی مقدار خود ادامه می دهند وجنایت می آفرینند. دراین نوشته تلاش براین است که
رازپنهانی ورمز پیدایی پروژه وحشت ودهشت طالبان واستمرار این پروژه جنایت پیشه را برملا
سازیم .

 

جهت مطالعه کامل مقاله به لنک زیر کلک فرمائید:

رازپنهانی ورمز پیدایی پروژه طالبان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com