خانه » خبر و دیدگاه » دموکراسی اسلامی

دموکراسی اسلامی

داکتر محمد فرید یونس _ محقق و استاد دانشگاه
فصل هفتم
مذاهب
مذاهب ساخته و بافته ای انسان هاست و متاسفانه در طول تاریخ به جای اتحاد باعث نفاق و بدبختی ما مسلمانان شده است . به هر حال در عصر حاضر ما از موجودیت این مذاهب نه می توانیم انکار کنیم . دموکراسی اسلامی قسمیکه در گذشته گفتیم به اساس آرای مردم زن و مرد استوار است نه یک قوم یا یک مذهب و یا سرمایه داران و یا یک گروه ایدیولوژیک که تنها منافع گروه خود را مطرح کند و دیگران را نادیده گیرد.
مذاهب اساسا به وجود آمد تا دین را به مردم خوبتر و واضح تر تشریح کند نه اینکه باعث نفاق شود. علمای بزرگ مانند امام ابو حنیفه علیه الرحمه و امام جعفر صادق علیه الرحمه و دیگران عرض اندام کردند که واقعا چشم و چراغ اسلام و اسلامیت بودند و فقه شان بزرگی این دو مرد مؤمن را در کتاب مشهور تذکره الاولیا اثر نفیس شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری چنین میخوانیم : اول در مورد ذکر ابن محمد جعفر الصادق علیه الرحمه:
” آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عالم صدیق ، آن عالم تحقیق، آن میوه دل أولیا، آن گوشه جگر أنبیاء، آن ناقل علی ، آن وارث نبی ، آن عارف عاشق ، ابو محمد جعفر صادق  رضی الله عنه ” .
و در مورد امام ابو حنیفه علیه الرحمه میخوانیم:
” ذکر امام جهان ابو حنیفه ، رحمته الله علیه ، آن چراغ شرع و ملت، آن  شمع دین و دولت، آن نعمان حقایق، آن عمان جواهر معانی و دقایق ، آن عالم عرف صوفی ، آن امام جهان ابوحنیفه کوفی رحمته الله علیه ” می بینید که این دو مذهب چه أشخاص بزرگوار بانی آن است. آیا أشخاص به این درجات را می توانیم نفیه کنیم ؟ هرگز نه!
در دموکراسی اسلامی هر دو مذهب بزرگ و دیگر مذاهب مانند إسماعیلی همه و همه از حقوق مساوی برخوردار است و هیچ مذهبی بر مذهبی برتری ندارد. همه مسلمانان باید مذاهب همدیگر را احترام کنند و در کنار هم به عبادت بایستند . در مسایل خانوادگی فقها از مذهب خود کار میگیرند و در مسایل ملی علمای همه مذاهب برادروار  با هم مشوره میکنند که چطور یک مساله باید راه حل آن پیدا شود. اگر در یک مساله فقه یک مذهب راه حل بهتر را نشان میداد از همان فقه پیروی میشود و دیگر مذاهب همان را احترام میکنند. طور مثال یک مساله سیاسی است و درین فقه إسماعیلی نظر بهتر دارد پس همان به أکثریت مورد تایید باید باشد. در نظام دموکراسی اسلامی أکثریت و اقلیت نیست و همه مسلمان هستند. همه نظر به آیه انما المومنون اخوه همه با هم خواهر و برادر هستند . در تفاسیر کلاسیک اخوه تنها برادر ترجمه شده است در حالیکه اخوه از اخ و اخت آمده است و تفسیر صحیح آیه این است که مؤمنان در دین با هم خواهر و برادر اند . در دموکراسی اسلامی چون حضرت بی بی عایشه صدیقه (رض) همسر جوان و محبوب پیامبر منحیث یک زن آموزگار و فقهی ثبت تاریخ شده است پس زنان هم در دموکراسی اسلامی از حقوق قضائی وسیع از محکمه عالی تا دیگر محاکم حق دارند که قاضی شوند به شمول  قاضی القضات کشور. هیچ زنی بر مردی و هیج مردی بر زنی برتری ندارد به جز از تقوی و دانش . زیبایی یک جامعه اسلامی در گوناگونی مذاهب آن است و این وسعت نظر یک نظام مردمی را نشان میدهد. مردم باید بیاموزند که وقتی به امام شیعه اقتدا می کنند اگر سنی مذهب است باید دست باز نماز ادا کند و اگر به امام سنی اقتدا میکند و شیعه مذهب است باید دست بسته به نماز اقتدا کند. ما منحیث یک ملت مسلمان بر علیه تعصب مبارزه کنیم و این مبارزه از خود شروع میشود نه اینکه منتظر دولت باشیم تا برای ما قانون وضع کند. حضرت رسول کریم ( ص) هم دست باز و هم دست بسته نماز ادا کرده اند. برای من بسیار جالب بود که در سفر تونس در مسجد مشهور  زیتونه ( مسجد زیتونه در سال هفتصد میلادی منحیث مسجد و دانشگاه إعمار شده است ) برای نماز رفتم و دیدم که همه مردم دست باز نماز ادا میکنند با اینکه همه سنی مذهب بودند. کشور تونس از فقه مالکی پیروی میکند . وقتی ما می گوییم اتحاد در وحدت است باید این وحدت را در عمل نشان دهیم نه اینکه در مقابل همدیگر تعصب نشان دهیم . تعصب ، تنگ نظری و تبعیض کار دموکراسی های غربی است و نباید در اسلام باشد. همه مسلمان هستیم . خدای ما ، قرآن ما ، پیامبر ما یکی است و تفاوت های مذهبی نباید باعث نفاق و شقاق باشد. بر عکس باید از آن تجلیل به عمل آورد و دست وهابی از کشور حنفی مذهب و جعفری مذهب و إسماعیلی مذهب افغانستان کوتاه ساخت.
مؤلف دموکراسی اسلامی
فصل هشتم ادامه دارد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com