خانه » فرهنگ و هنر » شعر » عکس اشتر درتذکره برقی

عکس اشتر درتذکره برقی

مردم ازاعمال فاشستی، ارگ اگا شده
نیت شوم و کثیفش ،هـر طرف رسوا شده
شرم ندارد بر زبان گوید، که قا نون کارمن
مر گ بر دانش خلیلی، بهر پول گمرا شده
تاجیک وهزاره و ، هم پشه ی ،  قو م بلو چ
هویت هـر قوم در این جا افتخا ر ماشده
قوم پشتو ن است برادر بین أقو ام دگر
از غنیی کینه جو، این اختلاف بر پا شد ه
تا جیک و، پشتون وایماق، اوزبک وقوم بلوچ
با هز ا ره هـم برادر متحد یک جا شد ه
تذکره برقی، برای ملت این سر ز مین
عکس اشترنا م افغان برسرش دعوا شده
کشور ما صاحب، فر هنگ اداب و هنر
حق اقوام دگرغصب گر دیده و غو غا شده
لوی جرگه کردتصویب، دست زد کرزی دران
هـم سرودی ملی وهـم نام قو م بالا شد ه
کشو ر افغانستان نامش خراسان بوده است
جنگ و خو ن ریزی درانی، پیش ارگ احیاشده
کردویران این وطن را شاه شجاع و شاه زمان
ما ند ه میراث غلامی، شهر ه، در دنیا شد ه
دولت رشوت ستا نِ طالب و داعش پر ست
قتل و کشتن نز د ایشا ن امر از با لا شد ه
زود ، زود شو ای کرم خیل این اجیران رابگو
مردمی این سر زمین ثا بت زاریا نا شده

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

ابراز نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

ارسال

Copyright © Jawedan.com