خانه » فرهنگ و هنر » شعر » عکس اشتر درتذکره برقی

عکس اشتر درتذکره برقی

محمد صدیق کرمخیل شاعر

مردم ازاعمال فاشستی، ارگ اگا شده
نیت شوم و کثیفش ،هـر طرف رسوا شده
شرم ندارد بر زبان گوید، که قا نون کارمن
مر گ بر دانش خلیلی، بهر پول گمرا شده
تاجیک وهزاره و ، هم پشه ی ،  قو م بلو چ
هویت هـر قوم در این جا افتخا ر ماشده
قوم پشتو ن است برادر بین أقو ام دگر
از غنیی کینه جو، این اختلاف بر پا شد ه
تا جیک و، پشتون وایماق، اوزبک وقوم بلوچ
با هز ا ره هـم برادر متحد یک جا شد ه
تذکره برقی، برای ملت این سر ز مین
عکس اشترنا م افغان برسرش دعوا شده
کشور ما صاحب، فر هنگ اداب و هنر
حق اقوام دگرغصب گر دیده و غو غا شده
لوی جرگه کردتصویب، دست زد کرزی دران
هـم سرودی ملی وهـم نام قو م بالا شد ه
کشو ر افغانستان نامش خراسان بوده است
جنگ و خو ن ریزی درانی، پیش ارگ احیاشده
کردویران این وطن را شاه شجاع و شاه زمان
ما ند ه میراث غلامی، شهر ه، در دنیا شد ه
دولت رشوت ستا نِ طالب و داعش پر ست
قتل و کشتن نز د ایشا ن امر از با لا شد ه
زود ، زود شو ای کرم خیل این اجیران رابگو
مردمی این سر زمین ثا بت زاریا نا شده

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com