طنز

معــادلــه چهــار مجهــولــه

!زمــانیــکه دو پنجــاه فیصــدی داشــت ولــی چهــارپنجــاه فیصــدی نیــاز داشــت چــه باید کــرد 
یک چیستان بیاد داشتم که گفته می شد دو سیب داریم و چار نفر که باید به هر نفر یک سیب سلامت برسد : اشخاص عبارت بودند از ملا و دخترش با دهقان و خانمش
.حالا تقسیم عادلانه کیک قدرت سیاسی افغانستان که دو پنجاه فیصدی ولی چهار پنجاه فیصدی طلب داریم مرا بیاد همان معمای بالا می اندازد
توجه دوستان و هموطنان گرامی را به مصاحبت دوستانه در باب حل این معضله میان جلالتماب اشرف غنی رئیس جمهور کشور ، محترم داکتر عبدالله رئیس اجرایی کشور ، محترم راکتیار امیر حزب اسلامی افغانستان و محترم مولوی جنت گل نماینده طلاب کرام جلب میکنم
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
خوب درینکه این یک معضله نهایت مغلق و پیچیده است هیچ جای شکی نیست اما به قول حضرت سعدی رحمت الله علیه کوه هر قدر هم بلند باشد در سرش یک راه دارد و ما هم بیاری پیامبراسلام صلی سلم یک راه حل برای این مشکل پیدا خواهیم کرد و در صورت ضرورت خواهیم توانست از محترم  صدیق افغان پروفیسر ریاضی فلسفی جهان کمک بگیریم
:داکــتر عبــدالله
والله داکتر صایب کتاب خو دری مورد سخت گفته دو پنجاه فیصدی ره از طریق ریاضی فلسفی هم نمیشه به چار پنجاه فیصدی طلب تقسیم کد
گلــب الــدین راکتــیار
داکتر صایب غنی از طرف مه بکلی خاطر جمع باشین مه عمر خوده ده کوه و صحرا گشنه و تشنه به خاطر بدست آوردن قدرت سپری نکدم ، جهاد مه فقط از برای خدا بود و مه هر طوریکه نظر اولوالامر اسلام باشه به آن راضی هستم
:مــولــوی جــنت گــل
حکمتیار صایب بلکل درست گفتی ما هم خاص برای رضایت خدای تعالی جهاد کدی نه از برای چوکی ، شما سپین ژیر ما هستی ما پیصله شما  بلکل کبول کدی
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
داکتر صایب عبدالله مه خو از سخاوت و بزرگواری ای دو بزرگوار بکلی خجالت شدم واقعا که جهاد این ها برای خدا بوده ، خی چه گفتی اگه ما و تو به رسم عدالت و انصاف یک کمی از سهم قدرت خود به اینها بتیم ؟
:داکــتر عبــدالله
.نظری بدی نیس مه هم موافق هستم
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
پس ایطو میکنیم که هر کدام ما بیست و پنج فیصد از سهم قدرت خود به هر کدام اینها میتیم یعنی مه از سهم پنجاه فیصدی خود بیست و پنج فیصد به حکمتیار صایب و بیست وپنج فیصد به مولوی صایب میتم و تو هم همی کار ره میکنی
:داکــتر عبــدالله
داکتر صایب بری خود ما چی باقی می مانه ؟
:گلــب الــدین راکتــیار
داکتر صایب غنی ما شکر الحمد الله در یک نظام دیموکراسی زندگی میکنیم پس ایطو تصمیم های مهم ره فقط از طریق رای گیری باید حل و فصل کنیم
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
بسیار نظر عالی و مه فکر میکنم که داکتر صایب عبدالله هم با دیموکراسی و رای گیری کدام مخالفت نداشته باشن
:داکــتر عبــدالله
نی مه چرا با رای گیری مخالفت داشته باشم
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
!خی هر کس با نظر مه موافق اس دست خوده ره بالا کنه
خودم یک ، محترم حکمتیار صایب دو و مولوی جنت گل صایب سه نفر موافق در مقابل داکتر صایب عبدالله یکنفر مخالف
حکمتیار صایب ، مولوی صایب به هر دوی تان مبارک باشه و خداوند به شما توفیق بته که از ما بهتر بتانین به ملت افغان مصدر خدمت شوین
:گلــب الــدین راکتــیار
به امت مسلمان افغان مبارک باشه و خداوند متعال ما را توفیق عنایت کنه که خدمتگار خوب برای ملت افغان باشیم و دشمن های وحدت ملی و عزت و افتخار افغان ره تار و مار کنیم
اما ما نمی تانیم قبول کنیم که شما قدرت سیاسی را بما داده و خود ده کنج خانه بشینین پس من پیشنهاد میکنم که ازین ببعد داکتر صایب غنی لقب بابای ملت افغان را دریافت کده و در امور مهم کشوری و لشکری ما را هدایت و رهنمایی کنه و داکتر صایب عبدالله منبعد ریاست شوری عالی صلح را عهده دار شون
:داکــتر عبــدالله
شوری عالی صلح یعنی چی طالبان که با دولت یکجا شدن !؟
:گلــب الــدین راکتــیار
طالبان با دولت یکجا شدن اما داعش که هنوز سر جایش مانده
:داکــتر عبــدالله
اما یک شخص مهم دیگه را شما بکلی فراموش کدین منظورم استاد عطا محمد نور اس
:جــلالتمــاب اشــرف غنــی
نی او ره فراموش نکدیم  وزارت مهاجرین را به او می سپاریم.
:داکــتر عبــدالله
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هم پست بدی نیس
:گلــب الــدین راکتــیار
داکتر صایب عبدالله شما غلط فامیدین ، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نی بلکه وزارت مهاجرین و هجرت کنندگان یعنی به آنهایکه هویت افغان را قبول ندارند از طرف آن وزارت کارت مهاجرت برای رفتن به کشور های دیگه داده میشه
:داکــتر عبــدالله
.بسیار خوب مه حالی به گپ رسیدم
با تقـــــــــدیم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
Attachments area

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا