طنز

مــرغ ســعادت بر ســر دهقــانی در قـندوز نشســت و او والــی ســمنگان شــد

توجــه شــما را به صحــبت تلفــونی مــیان این دهقــان خــوش ســعادت و زعیــم عــالیــقدر کشــور جلــب میکــنم :
جــلالتمــاب غــنی :
او بچه ابراهیمی مه امروز تو ره کدوم والی سمنگان.
لطــیف ابراهیمــی :
مثلیکه جنرال دوستم باشی که ایطو مزاق ها میکنی !؟
جــلالتمــاب غــنی :
بچه خر مه ولسمشر هستم دوستم چه میکنه او ده ترکیه اس.
لطــیف ابراهیمــی :
خی ولسمشر صایب نمره ره اشتباه کدین شما روف بیادر مه کار دارین.
جــلالتمــاب غــنی :
نی مه تو ره امروز والی سمنگان کدوم، گپه فامیدی ؟.
لطــیف ابراهیمــی :
صایب مه خرکار آدم چه رقم والیگری کنم !؟
جــلالتمــاب غــنی :
بچه خر سری چوکی خو شیشته میتانی.
لطــیف ابراهیمــی :
بلی صایب سری چوکی شیشته میتانم  اما چارزانو.
لطــیف ابراهیمــی :
ولسمشر صایب مه خو خاندن و نمشته را یاد ندارم باز چه رقم کار کنم !؟
جــلالتمــاب غــنی :
بچه خر تو فقط سری چوکی می شینی کار ره دیگه کس میکنه.
لطــیف ابراهیمــی :
باز ده آخر ماه ماش خو میتین مره !؟
جــلالتمــاب غــنی :
بکلی خاطر جمع باش اگه بسیار لودگی نکنی ماش دالری بریت میتیم.
لطــیف ابراهیمــی :
صایب هرچه که شما امر کنینن مه ده خزمت هستم.
جــلالتمــاب غــنی :
خوده آماده کو که هلیکوپتر پشتت میایه و تو ره به سمنگان انتقال میته !
لطــیف ابراهیمــی :
صایب صبر کنین که  مه اول خر مه خانه ببرم.
جــلالتمــاب غــنی :
صبر نمیشه که استاد عطا کدام توطئه نکنه ، خیر اس خرته هم با هلیکوپتر انتقال میتن.
لطــیف ابراهیمــی :
صایب خر ده هلیکوپتر جای میشه ؟
جــلالتمــاب غــنی :
بچه خر هلیکوپتر امریکایی اس هر روز صد ها طالب و داعش ره به سمت شمال انتقال میته خری تو چیس !
لطــیف ابراهیمــی :
خو ولسمشر صایب شما که میگین درست اس.
با تقـــــــــدیم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا