خانه » طنز » حمــلات انتحــاری واستشــهادی

حمــلات انتحــاری واستشــهادی

 
سلسلســه درســهای از مــدرســه راکــت العلــوم پشــاور پیــرامــون تفــاوت هــای مــیان حمــلات انتحــاری و استشــهادی
کتاب رهنمای بهشت بقلم افضل المجاهدین شمع فروزان اهل یقین برادر گلبیدین راکتیار مدیر مسول مدرسه راکت العلوم پشاور که در بازار قصه خوانی پشاور پاکستان به چاپ رسیده پیرامون تفاوت های میان حملات انتحاری و استشهادی با ارائه معلومات موثق با اتکا به متون معتبر اسلامی مسلمین و مومنین را از شک و تردید درین باب به یقین کامل رسانده و تفات های میان این دو عمل را به وضاحت کامل تشریح کرده است.
به روایت کتاب مذکور حمله استشهادی از بالا و با سر دادن نعره تکبیرآغاز شده و درین حمله فقط کافران و ملحدین به قتل رسیده و مومنین و مسلمین از برکت نعره تکبیر از آسیب آن بکلی در امان می باشند.
حکم شرعی آن حلال و پاداش آن در آخرت هفتاد و دو حور انارپستان چارده ساله است.
همچنین به روایت کتاب مذکور حمله انتحاری از پائین و بدون سر دادن نعره تکبیرآغاز میگردد چون مجاهد با داخل کردن مواد منجره در دهان پائینی اش وضویش می شکند و سردادن نعره تکبیر بدون وضو از لحاظ شرعی مجاز نیست که متاسفانه از اثر فقدان نعره تکبیر درین حمله به هر زنده جانی و حتی سنگ و چوب هم می تواند آسیب برسد.
حکم شرعی آن حرام و پاداش آن در آخرت دو حور بی دندان هفتاد و دو ساله می باشد.
با تقـــــــــدیم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com