خانه » خبر و دیدگاه » نامه انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه به استاد اعطا محمد نور

نامه انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه به استاد اعطا محمد نور

 

پرآشکار است که شما کاریزماتیک ترین چهره زنده و درخشان جمعیت اسلامی افغانستان هستید ودر میان اعضای جمعیت اسلامی ودر مجموع محبوبیت تان بیشتر از همگان است،طولانی ترین مدت دوره ولایت داری را در حکومت های پس از طالبان در آستان بلخ تجربه کرده اید، که به همین دلیل پایگاه محکم واستوار سیاسی و اجتماعی را ،نه تنها در آستان بلخ خاستگاه اجتماعی خویش ،بلکه در سراسر افغانستان ،به ویژه درمناطق مرکزی وشمالی کشور از پامیر تا هرات نصیب شده اید۰

اقشار دموکراتیک وخبره گان کشور از ملیت های گوناگون کشور اکنون باشما همنوا هستند ،از اقدامات عادلانه اخیر شما در برابرسیاست تمامیت خواهانه،تبارگرایانه شوونیستی و انحصارگرانه حکومت غیر مشروع آقای غنی حمایت و پشتیبانی می کنند۰ چنانچه حوادث دو هفته اخیر وسعت وگستره نفوذ و اعتبار شما را میان قاطبه گوناگون کشور اعم از روشنفکران،کابران رسانه یی، علما وروحانیون،ارکان ومامورین دولتی ،اصناف زحمتکشان،رتب مختلف نظامیان از سرباز تا جنرال ومردم عام و عادی برجسته ساخته وپرستیژ و آبروی حکومت ارگ و سپیدار را به چالش کشاند۰

مردم درسراسر کشور حضوری وغیابی از داعیه برحق و مقاومت عادلانه شما در برابر انحصارگرایی ،تمامیت خواهی و تکتازی یک تیم حکومت وحدت ملی بصورت یک جانبه و غصب بیشتر قدرت دولتی در منافی با موافقت نامه حکومت وحدت ملی وتحکیم دیکتاتوری فردی توسط آقای غنی، پشتیبانی خود را بصورت شفایی،رسانه یی و کتبی جدا اعلام کردند۰پر واضیح است که اوضاع در کشور بصورت سریع وگسترده به نفع عدالت اجتماعی وایجاد قدرت فراگیر، که درآن نماینده گان همه تبارها واقوام سرزمین ما بدون تبعیض ملی ،اجتماعی، مذهبی،دینی،جنسی ،اقتصادی ،سمتی و منطقه یی به اساس لیاقت وکاردانی سهیم باشند،دگرگون شده وشرایط برای تغییر مثبت به نفع عامه مردم مهیا میگردد۰ درچنین اوضاع و احوال مذاکره با ارگ وپیشنهاد حتی کسب چند کرسی سفارت و ولایت اعتبار شما را نزد مردم ساقط می سازد۰ زیرا مردم از شما انتظار کارهای خیلی بزرگ و سرنوشت ساز را دارند و می خواهند که شما به حیث یک رهبر کارکشته ،قاطع و مجاهد کبیر مبارزه بی امانی راکه در برابر تبعیض،انحصارگرایی وتمامیت خواهی آغاز کرده اید ،به انجام رسانید۰ زمان وتاریخ به کسانی یاری می رساند که اوضاع را به درستی تحلیل وبا درک نبض نوسانات اجتماعی از احوال بحرانی بدون تزلزل وهراس بهره بیشتر کمایی کنند۰شما در یک چنین مقطع و آزمون زمان قرار دارید،که حدوث آن در تاریخ بشری به ندرت متصور است۰

به یقین که شما بادرایت کامل واستفاده از تجربه غنی خود می توانید در هماهنگی با عناصر آگاه ،پیشاهنگ ،روشنفکر و روشنگرصادق کشور وضع جامعه را به نفغ مردم رنجدیده ،که در آتش جنگ ،گرسنگی ،  بیکاری وناآرامی متداوم دست وپا میزنند،به سیر مثبت دگرگون سازید۰

برای پایان دادن به وضع ناهنجار کشور شما  در راس رهبری باید همه عناصر آگاه وچیزفهم کشور را بادرک رسالت تاریخی که به دوش شما افتاده است،یک پارچه ومتحد ساخته وغنی احمدزی وشرکا را که انحصارگرانه با ترویج مرض اجتماعی تبعیض ملی وعدم مشروعیت، قدرت دولتی را بصورت لگام گسیخته وخشن غصب کرده است،به کناره گیری مجبور سازید۰ این توان و امکان در وجود شما به پیمانه لازم عجین است،باید آنرا بکار برد۰

وحدت راستین ملی درگرو مشارکت در مدیریت وتصمیم گیری ها است،وحدت راستین ملی در سایه انحصارگرایی وتمامیت خواهی ناممکن است۰

مذاکره و گفتمان با حریف سیاسی نوعی لغزش و عقب نشینی است۰پیشنهاد مذاکره ممکن از جانب ارک صورت گیرد،اما چون ارگ کانون توطیه است،بخاطر کسب فرصت برای اتخاذ تدابیر در جهت خنثا سازی مقاومت ،ارگ به این امر متوصل خواهدشد۰

جناب استاد! شما نباید بلخ را ترک کنید وبه مذاکره تن در دهید ،به دودلیل:

۱-همین که شما به کابل تشریف ببرید،فتنه گران ارگ به دستور عمال خارجی در پی ترور شما می برآیند۰ رفتن شما به کابل حتی به حیث رییس اجراییه به جای عبد الله صلاح نیست،زیرا تجربه نشان داده است که کرزی و احمدزی بدتر از نادر غداربدعهد،عهد شکن،دروغگو،مفتین وفرومایه هستند؛

۲- چون مردم دامنه های هندوکش از پامیر تا هری از نورستان تا سیستان به شماچشم امید بسته اند، اگرشما عقب نشینی کرده از بلخ خارج شوید، بدون حضور شما گسترش طالب و داعش توسط ارگ وعمال خارجی ،این مناطق را برای مردم به زندان واقعی وکشتارگاه تبدیل خواهد کرد،که مسولیت آن بدوش شما خواهد بود۰

در صورت افتتاح باب مذاکره  چند نکته دراینجا قابل ذکر  دانسته می شود که عقب نشینی از آن بسی زیانبار وخط قرمز است:

۱-لغو همه فرامین تقنینی غنی احمدزی که با قوانین نافذ کشور در تضاد است؛

۲-لغو فرامین تقنینی غنی درباره توزیع شناسنامه های برقی وتطبیق قانون توزیع شاسنامه های برقی، که قبلا توشیح شده است؛

۳-لغو فرمان قبول استعفای استاد اعطا محمد نور والی بلخ؛

۴-تحقق توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی بدون کم وکاست؛

۵- دعوت وبرگزاری مجلس بزرک( لویه جرگه) فوق العاده برای ویرایش قانون اساسی وتغییر ساختار نظام ،که زمینه تامین اشتراک وسیع ،عادلانه

وفراگیر ملی را فراهم ساخته وبه انحصارگرایی لگام گسیخته،تبعیض،امتیاز وبحران عدم مشروعیت در کشور پایان دهد۰

این بود نظر مشورتی انجمن ما .ولی،  پادشاهان مصلحت ملک خویش دانند۰با درود و مهر۰

انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه

مسکو ۳جنوری سال ۲۰۱۸ ترسایی۰

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com