خانه » طنز » تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن

تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن

پیـش قـراولان اسـتعمار کهـن انگلـیس با اسـتفاده از تجـارب گهـر بار شـان گفـته اند تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن !
متاسفانه فضای سیاسی و اجتماعی کشور مان بحدی مسموم و زهرآلود است و تعصب و تنگنظری ، خصومت و بی اعتمادی چنان در شریان های حیاتی جامعه در جریان است که ما حتی در یک حادثه عادی ترافیکی بجای کمک به زخمی ها و بررسی علت حادثه اولتر از همه دنبال پشتون و تاجک گشته و یا هزاره و ازبک را در ایجاد حادثه مقصر میدانیم.
از چندی بدینسو شبکه خبررسانی بی بی سی ابتکار خوبی به خرچ داده و شبکه بی بی سی دری را از شبکه بی بی سی فارسی جدا ساخته حالا اینکار در شبکه های اجتماعی قیامتی را برپا کرده که گویی عرش معلی به لرزه آمده و مرکز ثقل زمین تغیر کرده.
یکی فریاد میزند که بی بی سی شبکه جاسوسی اسرائیل است و دیگری ادعا میکند که بی بی همان انگریز قدیم است که با اینکارش می خواهد به فامیل بزرگ زبان فارسی صدمه زده و او را چند پارچه سازد و کسانی هم مدعی اند که انگلیس با این عمل شیطانی اش در حقیقت در پی تفرقه اندازی و دامن زدن به تنش های زبانی میان فارسی زبانان و پشتو زبانان در افغانسان است.
اما به قول معروف من در چه خیالم و فلک در چه خیال !
واقعا که تعصب کور ، خصومت و بدگمانی آدمی را کر و کور کرده و سخت به بیراهه می برد حالا اگر از انگیزه واقعی ایجاد شبکه دری رادیو بی بی سی واقف گردیم پس باید سه رکعت نماز توبه خوانده و فورا از مدیران این شبکه به علت بدگمانی و پخش شایعات نادرست و ناروایمان معذرت و پوزش بخواهیم.
خانم مینه بکتاش رئیسه شبکه دری رادیو بی بی سی و همکارانش در حقیقت با ایجاد این شبکه جدید مصدر خدمت بزرگی برای تعداد زیادی از هموطنان قلمبدست و فرهنگی ما که سالهای زیادی را در ایران سپری کرده اند و تا حال در لندن از جبر روزگار مجبور به دستفروشی و عرضه پکوره و سمبوسه یا مسواک و بند تنبان برای مسلمانان آنجا بودند گردیده و آنها را منحیث ترجمان زبان فارسی به زبان دری در شبکه دری بی بی سی بکار استخدام کرده است.
خانم بکتاش با این ابتکار عملش در حقیقت خیلی ماهرانه دو هدف را با یک تیر زده از یکسو زمینه کار آبرومندانه را برای هموطنان اهل قلم و اهل فرهگش فراهم کرده و از سوی دیگر از مصارف گزاف شبکه بی بی سی برای تهیه اخبار از منابع ایرانی جلوگیری بعمل آورده است چونکه قبلا گزارشات ومطالب مهم از منابع ایرانی اول توسط ترجمان ایرانی از فارسی به انگلیسی ترجمه شده و بعد متن انگلیسی آن توسط ترجمان افغان از انگلیسی به دری برگردانده می شد که اینکار هم وقت زیادی را در بر میگرفت و هم مصرف آن دوچندان بود ولی حالا اینکار توسط ترجمان های جدید در یک مرحله از فارسی به دری ترجمه شده و مورد استفاده قرار می گیرند که در حقیقت خانم بکتاش با این کارش هم خرما و هم ثواب بدست آورده است.
اما افسوس که ملت نفهم و قدر ناشناس افغان بجای قدردانی ازچنین ابتکار این شیرزن افغان او را به قومگرایی ، تفرقه افگنی و فارسی زدایی متهم کرده فحش و دشنام میدهند.
با تقــــــــــــدیم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com