خانه » خبر و دیدگاه » رســوایــی مغــز متفــکر

رســوایــی مغــز متفــکر

.مغــز متفــکر فــریب تحــریکــات شــیادان فیســبوکــی را خــورده خــود را ســخت رســوا ســاخــت
:توجــه شــما را به صحــبت میــان مغــز متفــکر و نوجــوان نابغــه پاکســتانی جلــب میکــنم
:مغــز متفــکر
.بچم هیچ ری نزن ، مه بچه آدم نباشم اگه ای بچه خر فیسبوک ره بند نکنم
:ســباوون
.کاکا جان شما فیسبوک ره چه رقم بند می کنین ، ای کار ناممکن اس
:مغــز متفــکر
بچم تو از دنیا چه خبر داری
کاکایت آب هلمند ره بالای ایرانی ها بند کد ، طیاره دوستم ره ده هوا بند کد ، خیال پلو های ده ولایت و بیست سفارت عطا مامد نور ره بی چون و چرا بند کد حالی تو آمدی و میگی که کاکایت فیسبوک ره بند نمی تانه
:ســباوون
کاکا جان مه نمی فامم که شما اصلا چرا فیسبوک ره بند می کنین ؟
یک پاکستانی ره پیش تان می خواهین و تقدیر میکنین اما فیسبوک ره بخاطر موفقیت یک هموطن خود تان بند میکنین
:مغــز متفــکر
.بچم کم کم ده نابغه بودنت شک پیدا میکنم
پاکستانی و افغان چه تفاوت داره ما هر دو گوینده یک زبان هستیم
:ســباوون
کاکا جان مه و رضا رفعت گر چه گوینده دو زبان هستیم اما هر دو انسانیم و متعلق به جامعه انسانی و افتخار همه انسانها
:مغــز متفــکر
.تو هم بچه خر برآمدی برو رنگته گم کو
با تقــــــــــــدیم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com