خانه » خبر و دیدگاه » جمعیت اسلامى و چالشهاى موجود

جمعیت اسلامى و چالشهاى موجود

جمعیت اسلامى یک از نیرومند ترین جریانات سیاسى و نظامى کشور با قاعده وسیع و مستحکم اجتماعى است که در دوره هاى مختلف مبارزه ى سیاسى علیه استبداد سلطنتى، جهاد علیه کمونیزم و تجاوز خارجى، دولت اسلامى مجاهدین، مقاومت در برابر تروریستان طالب و القاعده ، توافقات بن و پانزده سال اخیر نقش کلیدى و محورى در تحولات مهم کشورى ایفاء نموده است. اما امروز با چالشهاى فراوان، فقدان رهبرى واحد، عدم انسجام سازمانى، جایگاه نامشخص در نظام و رویارویى با حزب اسلامى گلبدین حکمتیار مواجه است.

اشرف غنى براى تصفیه حساب با جمعیت اسلامى،  همتبار غلجایى خود و رقیب جهادى جمعیت یعنى حکمتیار را به صحنه آورده تا بدینوسیله نخبه گان  تاجیک را از متن قدرت به حاشیه راند. حکمتیار نیز بمثابه ى مار زخم خورده از جمعیت، پیوسته بخود مى پیچد و در کمین فرصت ضربه زدن است. بویژه اینکه با ریزش شدید در رهبرى جمعیت و در نبود رهبر با درایتى چون استاد شهید و در فقدان خار چشم حکمتیار، مسعود بزرگ، به اصطلاح عامیانه، با تصور ( دره را خالى ، شغال پادشاه ) آرزوى رسیدن بمدینه ى فاضله ى بدوى اش را در سر دارد.

قدرت نمایى روز جمعه ى گلبدین خان، چلنجى بود که جمعیت باید آنرا جدى گرفته و براى مقابله با آن ساز و کار مناسب را روى دست گیرد.  که انسجام مجدد و  برنامه ریزى دقیق لازمه ى آنست. بناً ضرورى پنداشته میشود تا خرده رهبران متفرق و شاخه هاى پراگنده آن، در یک همآهنگى دقیق، در آینده ى نزدیک اجتماع بزرگى را در استدیوم ورزشى پنجشیر این دژ تسخیر ناپذیر جهاد و مقاومت و مستحکم ترین پایگاه جمعیت اسلامى ، تدویر و موضع صریح و قاطع شانرا بگوش دوست و دشمن شان برسانند.

متعاقب آن براى تبدیل نمودن جمعیت به یک سازمان منظم سیاسى که پاسخگوى نیاز هاى امروز و فرداى جامعه ما باشد. لازمست تا در سه محور تیم رهبرى کننده، ساختار هندسى و تشکیلاتى و استراتیژى و برنامه ى عمل آینده ى آن تغیرات کمى و کیفى عمیق و گسترده ى رونما گردد.

اگر  دست اندرکاران و فعالین جمعیت نتوانند از این موانع با درایت، جسارت و موفقیت عبور نمایند. و قادر نشوند بر خرابه هاى جمعیت بازمانده از بحران، سازمان منظم، هدفمند، پویا، مدرن و فعالى را اساس گذارى نمایند. بدون شک در مواجهه با دسایس پیچیده تیم قبیله گرا، در آینده ى نه چندان دور، نقش خود را باخته، در گذر زمان مسیر زوال را خواهد پیمود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com