خانه » خبر و دیدگاه » زخم خونین دیورند

زخم خونین دیورند

تاریخ سیاست آمیزه ای از افکار، عقاید و آداب و رسوم در گستره زمان است و بیان واقعیات آن به واقع نگری و روشن بینی نیاز دارد پرداختن به مقطع از تاریخ امریست در خوری اهمیت که ما با آن با ور داریم و از همین نقطه میتوان آنرا آغاز نمود.

کشور محبوب ما افغانستان در گذشته شاهد تحولات بس عظیم سیاسی تاریخی بوده راه رشد و انکشاف خویش را از مسیر های هولناک و پر مخاطره تاریخ طی نموده. از میان حوادث عدیده درد ناک تاریخ کشور میتوان از دسیسه ها و توطیه های شومی که در پنج دهه اخیر بوسیله دشمنان خارجی و وابسته گان داخلی آنها علیه کشور ما اعمال گردیده یاد آوری کرد که از جمله میتوان از تجاوز قشون سرخ شوروی وقت به افغانستان توطیه علیه واقعیت نگری ملت مظلوم و خدا پرست افغانستان چاق کردن تضاد های قومی، زبانی، مذهبی در زمان و مکان مختلف در بین مردمان با هم برادر ما متاسفانه از چندی بدینسو به دستور و اشاره دشمنان مردم افغانستان نام و یاد خط دیورند به یک زخم خونین در بین سیاسیون در سرزمین ما تبدیل گردیده است در شرایط موجود مشکلات زیادی دامنگیر کشور و مردم ماست با در نظرداشت این حقیقت که سیستم اداری و سیاسی حاکم کشور بطور نسبی توانسته ثبات و تعادل اندکی   سیاسی ، نظامی را در کشور بوجود بیاورد و بحیث یک وزنه نسبتاً قابل حساب گرچه نهایت اندک است  در حل معادلات و معضلات کشور به حساب آید و از جانب دیگر نمیتوان از این حقیقت تفره رفت که بحران بحد رسیده و با عث آن گردیده که عواقب ناشی از آن تسلط تروریزم ، استبداد ، ایجاد نفاق ملی ،‌ آغاز جنگها که تقریباَ سراسر کشور را فرا گرفته وضع طوری به پیش میرود که  تاریخ یک ملت عظیم را در ورطه نابودی قرار داده است چنانچه ادامه جنگ و ویرانی در افغانستان و منطقه و طی یک یا دو سال اخیر فعالیت های فراگیر داعش در کشور های عربی حملات پی در پی تروریستان در کشور های اروپایی بخوبی نشان داد که تروریزم نه تنها خطر جدی برای ملت افغانستان بلکه برای تمام بشریت بحساب میاید . تحولات جاری کشور ما بخوبی نشان میدهد علی الرغم آنکه گفته میشد  تشکیلات اصلی شبکه تروریستی بین المللی در افغانستان منهدم گردیده و از بین رفته است، ولی در حقیقت از بین نرفته است و هنوز این شبکه در وجود بقایای سازمان القاعده داعش طالبان وحامیان شان که هیچگاه حاضر به از دست دادن منافع خویش نیستند و تهدید باالقوه برای صلح و ثبات دایمی در کشور و منطقه بشمار میروند به حیات خویش ادامه داده از امکانات لازم تاثیر گذاری بر روند جاری کشور که گفته میشود  در حال گذار از جنگ بسوی صلح و ثبات دایمی باید باشد برخوردار بوده میتواند . مردم مسلمان و وطن دوست افغانستان میدانند بی کفایتی در امور محوله و مداخلات آشکارا و پنهان بعضی از کشور ها عمداً به نفاق وشقاق بین اقوام و زبان های مختلف افغانستان دامن زدن با گذشت هر روز مشکل زا می شود.  هدف نهائی پروسه جاری در کشور را که باید به تامین یک جامعه آرام ،‌ مرفه ومردمی  در افغانستان نایل میشد متاسفانه به ناکامی سوق داده می روند یک روز از روز دیگر خراب تر شده می رود. از اینروبا همه انسان های وطن دوست با ارزیابی های عینی و دقیق از وضع موجود سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشورخطاب نموده  اعلام میداریم که:

از نظر ما افغانستان سرزمین مشترک تمام اقوام با هم برادر ساکن در آن بوده افتخارات معنوی تاریخی و داشته های مادی و فرهنگی آن به تمام باشنده گان این سرزمین بطور یکسان تعلق دارد. آنانیکه یک قوم یا یک زبان را مهاجر و قوم دیگر را مالک و کل اختیار این سرزمین میدانند متاسفانه فهم و درک نه از تاریخ افغانستان دارند و نه برای بقای این سرزمین می اندیشند همچو اشخاص وظیفه دارند تا به آسیاب دشمن آب بریزند اینها باید بدانند کشور افغانستان نه به یک قوم و یک قبیله مربوط است این مال و کشور همه مردم افغانستان است دین مقدس اسلام دین اکثریت قاطع تمام ساکنین این کشور بوده رعایت اساسات دین مقدس اسلام و عنعنات پسندیده ملی شالوده تفکرات ملی همه مردمان این سرزمین است . پس فرض همه ماست با رعایت دقیق از تمام موازین و فقرات مندرج در قانون اساسی کشورو سایر قوانین و قانون احزاب سیاسی و حمایت و رعایت نورم ها و مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر در جهت تامین منافع ملی افغانها به مبارزه علنی پرداخته مساعی خویشرا در امر استقرار صلح ، عدالت اجتماعی  تامین دموکراسی و جامعه انسانی و هم پذیری بخرچ دهیم، دوستان گرامی  حالت کشور با مشکلات زیاد مواجه است. نبود اتحاد و همدلی در بین اتباع این کشور وطن  را بطرف پرت گاه نابودی سوق می دهد . باید در مورد هوشیار و بیدار بود. و از مکر و هیله های دشمنان سوگند خورده افغانستان در هر مقام و منزلت که هستند آگاه بود.

به عقیده ما پروسه تامین صلح سراسری و عادلانه در موجودیت شبکه تروریستی القاعده طالبان داعش و افراد ماجراجو متعصب  شکننده بوده بدون حمایت قاطع و صریح نیرو های طرفدار صلح وعدالت دموکراسی این وضعیت میتواند به نا کامی منجر گردد و بار دیگر فاحعه درد ناک تاریخ کشور ما که در زمان طالبان بود  تکرار شود ما باید با درک این مسئولیت تاریخی خویش در لحظه کنونی تحولات سیاسی کشور یک  باردیگر ضرورت انسجام تمام مدافعان صدیق صلح و دموکراسی و وطن دوست راکه برای تامین صلح بازسازی  و اعمار جامعه فارغ از هر گونه تعصبات قومی ،‌ لسانی و سمتی بهای سنگین پرداخته اند درک نموده و متیقن هستیم که در صورت تشکیل مجدد این نیرو ها میتوانیم نقش موثر و قاطع خویش را در سمت دهی جریان کنونی سیاسی بسوی دستیابی به اهداف عالی باید سوق گردد لذا ما متیقن هستیم که تحقق سیاست ملی و فراگیرمردمی یگانه الترناتیف راه حل معضلات کنونی افغانستان بوده که آنرا بمثابه سیاست ستراتیژیک خویش اعلام نمائیم وبه آن باور داریم و جهت تحقق آن از هیچگونه از خود گذری و قربانی دریغ نه ورزیم اکنون حرف بر ضرورت انسجام تمام نیرو های ملی مردمی طرفدار صلح آزادی دموکراسی ، ترقی پسند و روشنگرای است،  تا در یک تشکیل وسیع سراسری ملی دور هم جمع گردند. این یک ضرورت است چنانچه تاریخ نشان داد که تشکیلات کوچک ، محدود و حلقات ضعیف تنگ نظری و وابسته به غیر هرگز نمیتوانند به امر بزرگ ایجاد یک جامعه فاقد تبعیضات محلی ، ملیتی ،‌ لسانی ،‌سمتی ، قومی ، مذهبی و جنسی نایل گردند چنانچه تا کنون نتوانسته ایم  درد را دوا کنیم اما برعکس نیروهای صلح دوست ، ملی و مردمی در یک گرد همائی وسیع و سراسری میتوانند به سوالات متعددی که زمان در برابر ما قرار داده است پاسخ گفته و با برنامه عمل نیرو مند و قوی را ایجاد نمایند که شایسته نقش و مقام افغانستان و مردمان وطن دوست  آن باشد. هر حرکت محدود و مشکوک که منجر به پارچه شدن ملت و نیروهای ملی و طرفدار صلح و دموکراسی گردد آب به آسیاب دشمن ریخته  جامعه را از داشتن یک نیروی منسجم و معتقد محروم میسازد که خود جنایتی بر ادامه جنایات گذشته است از اینرو از همه نیرو های ملی و شخصیتهای مردمی طرفدار صلح ، دموکراسی ‌، عدالت اجتماعی و جامعه مدنی صمیمانه میخواهم با در نظرداشت بحران فراگیر که دامنگیر کشور و مردم ما گردیده وضیعت را درک نموده هوشیار باشند نگذارند دشمنان مردم افغانستان از نفاق و شقاق بین مردم ما بهره برداری نمایند در حال حاضر باید آگاهانه چهره های خودی و غیر خودی خود را بشناسیم در چنین حالتی رسالت ما در برابر وطن و مردم از ما قربانی می خواهد باید آماده باشیم برعکس آنانیکه با تفرقه باور دارند آنها را با این حقیقت دعوت نمائیم چون ما خواهان کنار آمدن تمام نیرو های صلح دوست ، ترقی پسند ، طرفدار تاسیس جامعه انسانی ضد تروریزم باور مند به عدالتی اجتماعی بوده آماده گی خویشرا جهت انجام مذاکره و دیالوگ سازنده با تمام نیرو ها سازمانها و احزاب سیاسی که بنیاد فعالیت آنها را تامین منافع علیای ملی کشور و اتحاد و همدلی تشکیل میدهد ابراز نماییم. و آمده هر نوع دیالوگ که در آن منافع ملی و اولیت قرار داشته باشد آماده گی داشته باشیم . به باور من با ایجاد روحیه اعتماد متقابل از خود گذری ، هوشیاری سیاسی و درک دقیق ضرورت روند کنونی سیاسی جامعه افغانی ایجاب می نماید که همه نیرو های طرفدار صلح آزادیخواه دموکراسی که بر تعصبات قومی و زبانی باور ندارند صفوف خویشرا فشرده تر ساخته با اشتراک خویش در یک صف واحد سوالات که جامعه و زمان در برابر ما قرار داده است بطور دقیق پاسخ ارائه داشته و نقش خویش را در امر تحکیم صلح ، تامین دموکراسی، تحقق عدالت اجتماعی امنیت سر تاسری باز سازی و اعمار جامعه انسانی بطور شایسته ایفا نمائیم. ما باید به انتظار دعوت متعصبین و خود کامه گان لجام گسیخته در هر مکان و در هر زمانیکه که قرار دارند نباشیم . بدون تردید افغانستان کشوریست که از مخالفین آسیب پذیر میباشد . اگر توجه نشود دست آوردهای ۱۶  ساله به یک هفته از بین میرود، ما باید در سیاست های خویش تغییرات قابل ملاحظه ای را وارد نمائیم . اما این روشن است که نمی توان آینده افغانستان را با در نظر داشت شرایط بحران زای موجود همین لحظه پیشبینی کرد ، وغیر از کمک و یاری مردم افغانستان با آن آینده را رقم  زد تنها می توانیم بگوئیم امید به خداوند پاک و اطمینان که به مردم خویش داریم و در ضمن این اندیشه را ایجاد نماییم تا اعتماد مردم نسبت به ما زیاد تر گردد . خداوند فرزندان صادق و وطندوست را در هر نوع شرایط  که اهداف شان خدمت گذاری باشد یاری می نماید .

دوستان گرامی با گذشت هر روز بحران امنیتی اجتماعی، اقتصادی ، نفاق و شقاق داخلی دامنگیر مردم و کشور ما میشود به عقیده در چنین حالتی مادر وطن از ما یکپارچگی ، وحدت و انسجام واقعی می خواهد. انسجامیکه باید در راه تحقق آن از خود گذری داشت و با هرگونه حسادت و خود خواهی وداع نمود. ما باید کلید راه حل را دسته جمعی جستجو نماییم.  یکه تازی ها درست نیست  امروز ما در وضعیت سیاسی نهایت پیچیده ای قرار داریم. و طبیعی است که دگرگونی ها و پرابلم اوضاع که تدریجاً با در نظرداشت رقابت های ابر قدرت های جهانی و کشور های منطقه شکل می گیرد ، مشکلات نوینی را نیز با خود دارند. و با رویارویی با چنین مشکلات نیاز به نگرش و شیوه های نوین که بر اساس تیوری استوار باشد نیاز داریم. پاسخ مثبت به این دشواریها پویا و ریشه ای بوده. اما متاسفانه یکتعداد از ما نمیتوانند خود را از شر شیوه های کهنه و جا طلبی تعصبات قومی و زبانی برهانند و به این شکل است که تصادم پدید می آید. البته تضاد و برخورد ها بین فشار های ناشی از دگرگونی و وضع  موجود منحصر ما نبوده ، بلکه دردنیا تمام حکومت هائی تازه دموکراسی و پارلمانتاریزم این را تجربه کرده اند و یا به آن رجوع نموده اند واین حقیقت در گذشته ها نیزوجود داشته و دیده شده است .

مردم مسلمان افغانستان!

ما باید با هر توان و طرق ممکنه با تبعیض و تعصب و عواملی که جامعه ما را تضعیف نموده وحاکمیت را به مخاطره انداخته از قدرت خلاقه آن کاسته مبارزه کنیم. هر کسیکه در سرزمین  ما زاییده شده است و کودک هر پدر و مادر افغان به شمار می آید ، مفهوم برابری مطلق در برابر قانون داشته باشد .

مفهوم برابری مطلق همه افراد در برابر قانون که باید به آن افتخار کنیم ، مفهوم با شکوه است . تنها  در صورت تلاش بی امان ما خواهد بود که اعضای هر اقلیت ، ملیت و مذهب و قبیله ای با اطمینان و بدون  چون و چرا به عنوان اعضای خانواده افغان پذیرفته شوند. تصور ما از افغان بودن ، محدود به تفسیر قانونی از زاده شدن در یک منطقه جغرافیایی یا امر بنیاد پذیرش برابری  همه شهروندان نیست ، بلکه به نظر ما لازمه افغان بودن درک کردن و احترام گذاردن به نظریه های دیگران در هماهنگی با این اصل است .آنانیکه به این حقیقت باور ندارند از افغانستان گفته نمی شوند. آنچه که من میدانم

بسیاری از آشفتگی های زنده گی سیاسی و اجتماعی ما طی چند سال اخیر  به دلیل این است که قضایا را تا ژرفا نمی شگافیم ، بلکه  به راه حل های آماده خود و خارجی ها رو می آوریم . به جای اینکه جویای تجزیه و تحلیل مشکلات ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خود باشیم به بیگانه ها زیاد تر تکیه می کنیم ، در قدم اول ماسعی می کنیم که علل این مشکلات را در نام ها  و سیستم ها جستجو نمائیم، آیا درین سیستم میتوانیم موفق شویم؟ نخیرهرگز.

اما کلید راه حل را در مبارزه در راه آموزش و پرورش نسل های آینده ، و همزمان با آن ایجاد مراکز کار، مبارزه علیه فقررشوت مواد مخدره و کمتر ساختن خلا بین قشر فقیر و سرمایه دار و ایجاد عدالت اجتماعی و تغییرات اقتصادی می بینیم. و معتقدیم این امر در نو سازی تاثیر شگرف دارد و به شگوفایی شخصیت انسان و آزادی وسعت می بخشد .

 

آنانیکه باورمند به فردای وطن ما نیستند به فکر و ذکر پر کردن جیب های خویش اند در هر مقام و منزلت قرار دارند باید بدانند که به زودی ملت بزرگ و پر غرور ما همچو آدمک های که در حقیقت فرزندان نا خلف وطن اند از صفوف خویش به هر رنگ و بوی که آمده باشند دور می نماید صفوف متحد یک پارچه می تواند وطن و مردم ما را از دشواریهای موجود به سرمنزل مقصود برسانند . مردم مسلمان افغانستان مشکلات و پرابلم هایکه با آن دست و پنجه نرم نمود میتواند اینطور خلاصه شود.

هنوز تعداد زیاد از مردم ما با همه امکانات و زد وبندهای داخلی وخارجی از نعمت ثبات محروم اند. با گذشت ۱۶ سال از حضور قوت های خارجی و کمک های جامعه جهانی بی سر پناهی و بیکاری مردم مارا رنج میدهد رشوت اختلاس خود سری بیداد میکند بی عدالتی بیروکراسی و کار شکنی مردم مارا به سطوح آورده فاصله مردم را هر روز از روزی دیگر با دولت زیاد میسازد.

همه مردم خود را در حاکمیت موجود شریک نمیداند و از یکه تازی ها آزرده خاطر اند، مردم ما با تعصبات قومی، زبانی و منطقوی روبروی اند تفاوت و امتیازات در معاشات بخصوص خارج آمد ها مردم مارا به فغان آورده، ما رسالت داریم در راهی تحقق و عدالت اجتماعی گامهای استوار برداریم ولو به هر قیمت که تمام شود بخاطر ارمان های مردم خود باید مبارزه کنیم این راهی ما است و این ارمان ما.

از این اندیشه که در آن منافع ملی مردم ما از همه امورات در خط اول باشد یک گام عقب نشینی نخواهیم کرد.

ما باور داریم که تکیه بر خداوند(ج) و ملت بزرگ افغانستان احساس مسئولیت در برابر مردم مارا میتواند به سر منزل مقصود برساند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com