خانه » طنز » قــرص افغــانیت و شــربت ولایت

قــرص افغــانیت و شــربت ولایت

قــورت کــردن قــرص افغــانیت بدون شــربت ولایت به یقــین گــلون اســتاد عطــا را پاره میکــرد
خــواهی که دل دلبــر تو نرم شــود
وز خانه بیرون آید و بی شرم شــود
زور و زاری منمــــا زر بفــرســت
زر بر ســر فــولاد نهی نرم شــود
:مــلا اشــرف غنــی
.استاد تو خو میفامی که مه فقط از همی خاطر ده بلخ آمدیم ، امیدوار هستم که صدای مره خالی نمانی و مره پیش حریف هایم کم نیاری
:عطــا محمــد نور
.داکتر صایب سری بیادرته بخواهی ، جان بیادرته بخواهی نامرد باشم اگه از شما دریغ کنم اما اینجه مسله آبرو و اعتبارم ده میان اس ، مره تاجکایم مسعود ثانی میگن مه چطو ایکار ره کنم به خدا سنگسارم میکنن
:مــلا اشــرف غنــی
:حضرت حافظ علیه السلام میگه
در بیابان گر به عزم کعبه خواهی زد قدم
گر نصیت ها کند خار مغیلان غم مخور
استاد حالی خو بین خود هستیم میفامی که مه ده زندگی مسجد ره از داخل ندیده بودم و اگه کلایم ده مسجد می افتاد او ره همرای چنگک بیرون میکدم اما ضرورت که افتاد هفت دفعه حج عمره رفتم و دروازه ارگ ره بروی ملا و مولوی واز ماندم
حالی هم خودت اگه میخواهی به هدف برسی و خدای ناکده چیزی ره از دست نتی مجبور هستی دل و گرده کلان داشته باشی و یگان چیز ره قورت ک
عطــا محمــد نور
داکتر صایب اگه خوسته باشین مه بریتان زهر مار ره قورت میکنم اما از قورت کدن قرص افغانیت به لحاظ خدا مره معاف کنین
مــلا اشــرف غنــی
بچه خر
از یکسو خود ره مجاهد میگی و لاف جهاد میزنی و حالی از قورت کدن یک قرص افغانیت ایطو می ترسی
عطــا محمــد نور
داکتر صایب به خدا ده گلونم بند می مانه و خفک میشم ، یا که شما قصد کشتن مره دارین !؟
مــلا اشــرف غنــی
بچه خر
مره میگن متفکر دوم ، مه فکر همه چیزه کدیم ، فقط یک گیلاس شربت ولایت سرکش کو قرص افغانیت از هفت بندر تیر میشه و تو خبر نمیشی
عطــا محمــد نور
چه بگویم داکتر صایب از یکسو جان شیرین اس و از سوی دیگه شربت ولایت
مجبور حالی به شما و کرامات شربت ولایت تان اعتماد کده قرص افغانیت ره قورت میکنم
مــلا اشــرف غنــی
بچه خر
چرا به گپ های مه شک داری ، مگه تا امروز چیزی گفتیم که عملی نشده !؟
بیغم باش
بعد از قورت کدن قرص افغانیت هم تو به مقصد میرسی و هم مه ، تو والـــــی بلخ میشی و مه پاچای افغـــــان زمین
با تقــــــــــــدیم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
Attachments area

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com