خانه » خبر و دیدگاه » بنام ها و عناوین مختلف جنگ و انسان کشی ادامه دارد

بنام ها و عناوین مختلف جنگ و انسان کشی ادامه دارد

 

mehry picture

نویسنده: حکیم مهری

بیشتر از سه دهه است که درین کشور فقیر و بدبخت بنام ها و عناوین مختلف جنگ و انسان کشی ادامه دارد و هرروز ابعاد آن وسیع تر میگردد. اینکه درگذشته ها این جنگ بخاطر چی صورت گرفت و ادامه پیدا نمود نمیخواهم درینجا روی آن صحبت نمایم، ولی بیشتر از یکدهه جنگی که درین کشور جریان دارد جنگی است که معلوم می شود فقط و فقط برای نابودی و تباهی این کشور ادامه دارد و درین اواخر با تبصره های که درموارد مختلف صورت می گیرد چنین معلوم می شود که جنگ درین کشور فقط یک بهانه است برای نفوذ منطقه ئی و آنهم به حمایت کشور های قدرتمند. در یک دههء گذشته زمانیکه موجودیت پایگاه های تروریستی درین کشور مطرح گردید و امریکائی ها برای نابودی لانه های تروریست ها درین کشور صف ارائی کردند نه تنها افراد و سربازانی از کشور های دیگر، بل تعداد زیادی از افغانها نیز در جنگ و سایر حملات انفجار ماین و انتحار و خاصتا” درجنگ با طالبان که دیده می شود جنبهء نارضایتی از وضعیت موجود دارد ادامه پیدا نموده و تا اکنون هم هیچ راه حلی برای این معضل سراغ نگردیده ، و امریکایی ها و جامعهء جهانی هم برای مهار کردن این جنگ هیچ کاری از پیش نبردند و بعد از بیشتر از یکدهه زمانیکه مسئلهء خروج امریکائی ها و جامعهء جهانی مطرح گردید معلوم گردید که این جنگ در طول این مدت برای سرکوبی ( مخالفین) نبوده و اهداف دیگری داشته شاید نابودی القاعده و یا هم تروریست ها. اینکه از القاعده بگوئیم شاید تعدادی از رهبران و رهروان این گروه سرکوب شده باشند و اینکه تروریست ها ، درین کشور که تروریستی وجود نداشت و فقط مخالفین بودند که به بهانهء نیروهای خارجی مخالفت نشان داده و تا اکنون می جنگند. گزارشات و تبصره های درمورد اینکه امریکائی ها و دیگر نیروهای خارجی در مقابل طالبان که اصلا” مخالفین دولت فعلی و قبلی بوده و هستند کاری از پیش برده نشد و با ادامهء بیشتر از یکدهه جنگ با این گروه امریکائی ها چنین وانمود کردند که با طالب ها مقابل نبوده و اوشان را دشمن خود نمیدانند موضوع بسیار جالب است بیشتر از یودهه جنگ و سرانجام با وجود ملیارد ها مصارف و صد کشته و زخمی جنگ نه با دشمن بل برای هیچ. پس معلوم می شود که این همه تلفات نیروهای خارجی و داخلی در افغانستان در مقابله با طالب ها نبوده درحالیکه افغانها دیگر مخالفی را درین کشور نداشتند. اینکه بعضا” احزاب و جریان ها درپهلوی طالبان برای اهداف خود شان درجنگ سهیم بوده اند آنقدر اثرات تخریب کنندهء نداشته ولی موجودیت طالبان و جنگ اصلی با اوشان بیشترین خسارات و تلفات انسانی را باعث شده است. آخرین گزارشات رسانه ها و ابراز نظر های دخیل درموضوع نشان میدهد که امریکائی ها با همه تلاشی که برای آموزش ، تجهیز ، و هزینه های نظامی در افغانستان دارند بخاطر سرکوبی طالبان نیست و حتی طالبان را هدف قرار نمی دهند. پس این پرسش صورت می گیرد که اگر جنگ با طالبان از اهداف امریکائی ها نیست این همه مصارف و تجهیز بخاطر چی است؟ و چنین برداشت می شود که ادامهء این جنگ بخاطر نابودی این کشور است . امریکائی ها و جامعهء جهانی سربازان و نیروهای امنیتی این کشور را هزینه و تجهیز می کنند و برای ادامهء جنگ با مخالفین و یا طالب ها فقط سیل بین هستند زیرا به گفتهء یکی از امریکائی ها ، امریکائی ها اجازه ندارند طالبان را هدف قرار دهند و فقط نظاره گر جنگ نیروهای امنیتی دولت و تجهیز شان با طالبان هستند یعنی سیل بین و ناظر تباهی و از بین رفتن دو طرف. نمیدانم این چه درامه و سناریوی است که درین کشور ادامه دارد ؟ شما جنگ کنید و ما شمارا تنها رها نمی کنیم و نمی گزاریم دشمن شما بقدرت برسد و لی ما درین امر سهیم نیستیم. پس هدف چیست ؟ و امریکائی های با این بهانه و موجودیت بنام تروریزم چی اهدافی را دنبال می کنند؟ خوب اینکه آرزو ندارند پاکستان را منحیث یکی از هم پیمانان شان بخاطر شکست طالب ها مآیوس سازند حرف دیگری است ولی این همه مصارف و تلفات ملکی و نظامی درحالیکه طالب ها هم هدف نیست برای چی است؟ می گفتند روس ها برای رسیدن به آب های گرم در افغانستان جا گرفته اند ، پس امریکائی ها حتما” این جنگ را بخاطری ادامه می دهند تا به منابع آسیای میانه دست پیدا نمایند و آرام آرام برای رسیدن به هدف دیرینهء شان یعنی تغیر نظام در ایران تلاش می کنند. اگر چنین باشد این افغانها اند که برای ایجاد صلح و آرامش و خطر نابودی کشور با طرف های دیگر از هر طریق ممکن تماس برقرار و نگزارند این کشور به تباهی ابدی سوق داده شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com