خانه » خبر و دیدگاه » نامه سرگشاده به دیوان کیفری بین‌المللی در مورد بازرسی اعمال سیاست حامد کرزی

نامه سرگشاده به دیوان کیفری بین‌المللی در مورد بازرسی اعمال سیاست حامد کرزی

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش
kamjow

دکتر بصیر کامجو

ماشهروندان افغانستان ! بمقام محترم دیوان کیفری بین المللی:

International Criminal Court یا ICC عرض حرمت وادای ادب می نمائیم. و امیدواریم که این دادگاه کیفری بین المللی با اهداف دادخواهانه و انسانگرایانه خویش ، بتواند جنایت کاران علیه بشریت را درسراسر گیتی به پنجه قانون بسپارد.

جهانیان آگاه اند که دراخیرسال ۲۰۰۱ میلادی برای پایان دادن جنگ ودهشت وخشم وخشونت حاکمیت پشتونی طالبان در افغانستان؛ سازمان ملل متحد با حمایت آمریکا وسایر کشورهای صنعتی جهان ، مبنی بر تأمین امنیت و ثبات و ایجاد نظام سیاسی متعادل فراگیر درافغانستان  ، کنفرانس بین المللی را در بن آلمان تدویر نمودند. ودرآن کنفرانس حامد کرزی،  با حمایت مستقیم آمریکا وبریتانیا به حیث رئیس جمهوری افغانستان انتصاب شد.

حمایت غرب از حامد کرزی وتیمش به این نیت بود که وی با همتباری وهم  خونی پشتونی ایکه با طالبان دارد، رژیم ایشان را کنار زند و بادرایت کامل  زیرساخت های جامعه مدنی را در افغانستان ایحاد کند وامنیت و ثبات وآزادی و همبستگی ملی را نهادینه سازد.

اما برخلاف آقای کرزی از همان آغاز ودرتمام  دوران حاکمیتش، راهـــبرد سیاسی “تداوم استقرار حاکمیت تک قومی” پشتونی خویش را بگونه مرموز، با اقدامات محکمهعملی چند بُعدی وسنجیده شده در افغانستان به اجرا گذاشت. از صلاحیت های مطلق العنان وشاهانه ایکه در قانون اساسی خود ساخته اش درج گردانیده شده بود واست، بگونه ضد دموکرات استفاده ناجایز سیاسی نمود.

و رهبران سیاسی ودولتی تاجیکان، اززنده یاد رئیس جمهوری برهان الدین ربانی آغاز تا زنده یاد مارشال محمد فهیم قسیم معاون اول ریاست جمهوری را با همدستی، استخبارات پاکستان وگروه طالبان (شورای کویته) وشرکای بین المللی اش، با تزویر وریاء از صحنه سیاسی بیرون ساختند.

و برای رسیدن به اهداف راهبردی خویش، روند انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی ازراه انتخابات آزاد و دموکراتیک را سم ‌پاشی کرد وآنرا باچالش های خیلی بزرگ روبرو ساخت، ودر زمینه اقدامات معلوم حال زیر را به انجام رسانید:

ـــ برای اغفال کردن اذهان مردم و مجامع بین المللی گویا :  انتخابات سری، آزاد و دموکراتیک رادر کشورراه اندازی کرد. مگر در حقیقت برخلاف اساسات دموکراتیک برای استقرار حاکمیت شؤونیزم قبیله پشتون ، اقدامات یکجانبۀ زیر را به اجرا گذاشت.

ـــ اعضای رهبری کمیسون های انتخابات براساس اهداف راهبردی سیاسی ویژه ، از جانب رئیس جمهور مقرر گردیدند.

ـــ وزرای  داخله و امنیت دولتی و تمام نهاد های تأثیرگذار ایکه در روند انتخابات نقش تعیین کننده داشتند مانند: فرماندهان پولیس مرکز وولایات نزدیک به کل از افراد و تبار خود خواسته خویش را جابجا کرد.

ـــ رئیس محکمه عالی ودادستان کل کشور نیز با میل وخواست رئیس جمهورتقرر حاصل نمودند وتاکنون پا برجا اند.

ـــ فعالیت های قانونی مجلس نمایندگان  پیوسته در دائره اراده و آز رئیس جمهور قرار داشته و در حصار درماندگی گیرگذاشته شده بود و است.

ـــ گروه های تروریستِ نام نهاد طالبان منحیث نیروی فشار نظامی و سیاسی بالای شهروندان کشورما به اشاره چشم درونی رئیس جمهور درهنگام نیاز، به خشونت آفرینی آماده باش گردانیده شده بودند واکنون هم قرار دارند.

ــ زبان رسانه های رسمی دولت منعکس دهندۀ افکار آرمانی و انتزاعی رئیس جمهوروسیاست های قومگرایانۀ وی درمدت زمان حاکمیتش بوده واست.

ــ  سرنخ مشکل تقلب در انتخابات دور اول ودوم  بدست رئیس جمهورحامد کرزی قرار داشته است. و مولد واقعی فتنه تقلب در انتخابات دور سوم نیز خود رئیس جمهورحامد کرزی و اشرف غنی می باشد.

سوای مسایل فوق، دست آورد های ناشی از جنگ وجنایت و دهشتی را که بوسیله حاکمیت سیاسی حامد کرزی وتیم همتبارش در جریان چهارده سال حکمروایی ایشان علیه بشریتِ روا داشته اند، بگونه ایجاز، مشت نمونۀ از خروار آنرا نام می بریم:

ــ ماهیت ذاتی قبیلوی سیاست حامد کرزی:

حاکمیت شؤونیزم و مرکزگرای تیم حامد کرزی بی کفایت ترین، ناکاره ترین وفاسد ترین و شرارت پیشه ترین حکومت در تاریخ جهان، به بشمارمی آید از اینرو هست که تاکنون مردم ما در کوره داغ این سیاست فتنه انگیزی می سوزند.

زیرا این دستگاه جنایتزا در جریان چهارده  سال رهبری سیاست و اقتصاد وفرهنگ این سرزمین را به گروگان گرفته بودند ودارند. هیچ کار سازنده وحیاتی ای  برای مردم این میهن انجام ندادند.  بلکه همدست با گروه همتبارایشان طالبان ودستگاه استخباراتی پاکستان در پیشبرد سیاست بی ثباتی، تشدید ناامنی وازدیاد خشم و خشونت ، قتل و کشتار، اعمال زور و تعرض و تجاوز، رشوت و فساد اداری، تولید مواد مخدر، به ستم گرفتن دارایی عامه … نقش اهریمنی ذاتی خود را در همه عرصه های حیات اجتماعی بازی نمودند.

چرا؟ زیرا تداوم عمر رهبری حکومات تک تبارو مرکز گرای شؤونیزم قبیله، تنها در تشدید جنگ، دود و باروت وخمپاره، قتل و کشتار در آمیخته است.

با استقرار حاکمیت قانون و مردم سالار، تأمین ثبات و امنیت، آزادی و صلح  در کشور ما، عمر این گروه های دهشت افکن به  پایان می رسد.

ما مردم بومی این سرزمین مردخیز به این اندیشه باور مندیم که یکروز نی، یکروز آفتاب ثبات و همبستگی یخ های تنفر و انزجار و عقب گرایی را آب می سازد. و مردم ما از شر این نیرو های اهریمن وابسته به غیر، برای همیشه نجات خواهند یافت.

بر اساس گزارش ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ملل متحد، افغانستان به رهبری حامد کرزی و تیمش،  بزرگترین تولید کنندۀ تریاک درجهان است. که در سال ۲۰۱۱ زیاده از ۶۳۷۰ تن ودر سال ۲۰۱۴ زیاده از ۶۴۰۰ تن نزدیک به ۹۵ در صد تریاک جهان را در این دوره تولید نموده است.

در این گزارش از قول ” یان‌کوبیش”  نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفته شده که: “اقتصاد مواد مخدر در افغانستان یکی از عوامل بی‌ثباتی دراین کشوراست. تولید و تجارت غیرقانونی موادمخدر همزمان منابع مالی را در اختیار شورشیان قرار می‌دهد و اقتصاد، امنیت و نهادهای افغانستان را تهدید می‌کند.”

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید حدود یک میلیون شهروندان افغانستان  بین سنین ۱۵ تا ۶۴  به مواد مخدر معتاد هستند.

که  از جمله ۰۰۰ ۷۰۰  هفت صد هزار معتاد این کشور به هیچ نوع درمان ، دسترسی ندارند.

اعتیاد یک میلیون شهروند ما به مواد مخدر، بزرگترین جرم و جنایت آشکار حاکمیت حامد کرزی وتیمش علیه بشریت بوده که در مدت زمامداری ایشان بر مردم ما بوِیژه بشهروندان کابل ، آگاهانه روا داشته اند.

حامد کرزی با پیشبرد سیاست شمشیر ریاء ومصلحت، افتخار آمیز موفق شد که رسالت ستمگستر تکتباری پشتونی خویش را جهت تضعیف و نابودی شهروندان صلحخواه این سرزمین انجام دهد. و  یک میلیون خانواده شریف این میهن را در ماتم بیماری ، فقر واحتیاج ــ جگر گوشه های شان،غریق درد والم استخوان سوزسازد .  و این نیروی یک میلیونی انسانهای جامعه مارا  از حق زیست وآموزش وپرورش و از دائره فعالیت های اجتماعی و سیاسی وخانوادگی بیرون نماید  .

ــ صیانت حیاتی وامنیت قلابی حاکمیت کرزی به مردم ما:

تلفات بخش ملکی:

حامد کرزی بمثابه رئیس جمهوری افغانستان بکمک نیرو های آیساف ، رسالت داشت که با گروه های تکنوکرات خویش ، امنیت و ثبات را در کشورجاری سازد.

بوسیله کمک های مالی آمریکا واروپا وسایر کشور های جهان صنعتی  زیرساخت های جامعه مدنی را ایجاد کند . گام های آغازین در جهت اشتغال مردم و تأمینات اجتماعی و بهداشتی وآموزش و پرورش بگذارد.

با تأسف که این تیم  بی برنامه،  برعکس! بعوض تأمین امنیت و ثبات وهمبستگی ملی ؛ سیاست تسلیح وتمویل دوبارۀ گروه های افراطی طالب وتشدید جنگ و خــشم و خشونت و انشقاق ملی وچندگانگی  قومی را،   در جامعه  از سر گرفتند  . وکشور را به جزائر زبانی و قومی و مذهبی ــ تبدیل نمودند.

بگونه مثال:

۱ ــ تلفات مردم ملکی در جریان حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل است:

براساس آمار داده شده ملل متحد در کابل ، در جریان سالهای گذشته طالبان در هر سال ۶۰۰۰ نفر همشهری کشور مارا بقتل رسانیده‌اند که بر اساس ارقام داده شده از سال دوهزارو دو تا دوهزارو چهارده  ، منجر به قتل  ۰۰۰ ۶۵  شصت و پنج  هزار نفر گردیده اند.

جرم این مقتولین متوجه  حامد کرزی و اشرف غنی احمد زی و حنیف اتمر (سابق وزیر داخله ) وتیم کاری ایشان می باشد. که هرسه نامبرده بصورت مستقیم و غیر مستقیم درتسلیح و تمویل دوباره نیروهای طالبان در سراسر کشور و رهایی این قاتلان از پنجه قانون و از بند زندانهای دولتی، نقش بسزای داشته اند.

بگونه نمونه : سازمان ملل متحد در گزارش شش ماه اول سال جاری ۲۰۱۱ اعلام کرده است که در این مقطع زمانی شش ماهه  ۱۳۰۰ غیر نظامی جان باخته اند و نزدیک به ۲۵۰۰ تن دیگر زخمی شده اند.

از ارقام بالا میتوان استخراج کرد که بر اثر وقوع جنگ های پار ، همه ساله حدود زیاده از ۵۰۰۰ نفر زخمی شده اند .  که در جریان کلی حاکمیت حامد کرزی  مجموعاً به ۶۵۰۰۰ هزار زخمی می رسد.

۲ ــ تلفات بخش نظامی:

ــ نیرو های پولیس همه ساله به ترتیب ذیل از طرف طالبان کشته شده اند :  ۶۰۰، ۶۸۸، ۷۲۴، ۶۳۹، ۱۲۹۲، ۵۶۹، ۳۴۹، …. به همین منوال اگر حد میانگین تلفات  پولیس در سال را ۷۰۰ نفر تخمین نمایم. در آن صورت جمع تلفات کشته شده پولیس در ۱۴ سال به  ۹۸۰۰ می رسد.

پولیس به ترتیب در سالها به این کمیت  ۲۰۷۷، ۱۰۳۶، ۱۲۰۹، ۱۱۴۵، ۷۴۳، ۵۲۲، …  نفر زخمی شده اند . اگر به این اساس  تعداد میانگین زخمی شدگان پولیس را سالانه به ۱۰۰۰ تخمین زنیم.  که مجموعه کلی آن در مدت ۱۴ سال به ۱۴۰۰۰ نفر زخمی می رسد:

ــ کشته شدگان اردو در سالها به این کمیت ۲۷۸ ، ۲۵۹ ، ۲۹۲ ، ۸۲۱ ، ۵۱۱ ، … بوده است . در تطابقت به این ارقام معلوم ، میتوان حد میانگین تلفات اردو را در سال ۴۰۰ سرباز محاسبه کرد . که در مدت ۱۴ سال مجموعه ای کشته شدگان اردو به ۵۶۰۰ سرباز می رسد.

زخمی شدگان اردودر سالها به کمیت  ۷۵۰ ، ۸۷۵ ، ۸۵۹ ، ۷۷۵ ، ۲۵۶ ، ۲۷۸ ، ۲۹۲ ، ۸۲۱ ، ۵۱۱ … بوده است . براین پایه اگر حد میانگین تلفات زخمی اردو را درسال ۶۰۰ سرباز محاسبه کنیم . درمدت ۱۴ سال مجموعاً ۸۴۰۰ سرباز می رسد .

کشته شدگان توسط نیروهای زمینی آیساف به ترتیب بقرار ذیل :

۱۵۴۰ ، ۵۶۰ ، ۱۳۶۰ ، ۲۰۷۷ ، ۷۶۹ ، ۳۳۴ ، ۱۰۰۰ ، ۵۹۸ ، ۴۴۰ ، ۳۰۲۱ ، ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۱۵۰۰ ، … اند  . اگر حد میانگین تلفات شهروندان ملکی و گروه طالبان را توسط نیروهای ایساف در سال ۱۵۰۰ نفر محاسبه نمائیم .  در مدت ۱۴ سال مجموعاً به  ۲۱ هزار نفر می رسد .

کشته شدگان توسط نیروی هوایی آیساف به ترتیب سالها  ۱۳۰۰ ، ۴۲۰۰ ، ۱۱۴ ، ۶۸۰ ، ۳۵۹ ، ۱۷۱ ، ۳۰۰۰ ، … بوده است .  اگر حدمیانگین تلفات شهروندان را ۸۰۰ نفرتخمین نمائیم طبق آمار فوق در ۱۴ سال نزدیک به ۱۱۲۰۰ نفر می رسد  .

زخمی شدگان توسط نیروی هوایی آیساف :  به این کمیت ــ ۵۰۰۰ ، ۶۸۰۰ ، ۳۵۶۶ ، ۴۳۶۸ ، ۴۵۰۷ ، ۱۹۵۴ ، … ثبت گردیده است . که براساس این آمار  در مدت ۱۴ سال حدود ۲۹۰۷۸  نفر از شهروندان ملکی و طالبان زخمی شده اند . (۱)

نتیجه:

شرح مجموعه تلفات نظامی و ملکی شهروندان ما در ۱۴ سال حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل است:

اول ــ تلفات انسانی ناشی از کِشت خشخاش به:

ــ  یک میلیون  ( ۱۰۰۰۰۰۰  ) نفر معتاد به مواد مخدر می رسد.

دوم ــ تلفات ملکی که ازطرف نیروهای طالب وسایر نیروهای مسلح کشته شده اند :

ــ کشته :   ۶۵۰۰۰ نفر

ــ  زخمی : ۷۰۰۰۰ نفر

ــ کشته شدگان توسط نیروی آیساف: ۲۱۰۰۰ نفر

ــ کشته شدگان توسط نیروی هوایی آیساف : ۱۱۲۰۰ نفر

ـــ زخمی شدگان توسط نیروی هوایی : ۲۹۰۷۸  نفر

سوم ــ تلفات نظامی :

ــ پولیس کشته : ۹۸۰۰ نفر

ــ پولیس زخمی : ۱۴۰۰۰ نفر

ــ اردو کشته :  ۵۶۰۰ نفر

ــ اردو زخمی : ۸۴۰۰ نفر

جمع تلفات ملکی و نظامی مردم ما در این مدت ۱۴ سال جنگ سازمان یافته حاکمیت سیاسی کرزی:

ــ کشته ( ۱۱۲۶۰۰ ) یکصدو دوازده هزار و ششصد نفر

ــ زخمی (۱۱۶۴۷۸ ) یکصدو شانزدهـــــزارو چهارصدو هفتادوهشت نفر می رسد.

ــ  و یک میلیون  (۱۰۰۰۰۰۰) نفر معتاد به مواد مخدر می باشد.

این بود نتایج اعمال کِشت خشخاش، تشدید جنگ وجرم وجنایت، راهبردی سیاست حاکمیت حامد کرزی که در جریان چهارده سال با حمایت همه جانبه سیاسی و نظامی ومالی آمریکا وکشور های غرب صنعتی بالای مردم بی دفاع ما تطبیق گردیده است.

این دست آورد شرم آورحامد کرزی و تیم همتبارش است که با ورود پای ایشان به ریاست جمهوری  در مورد تأمین امنیت و ثبات ، نگهبانی جان و آزادی شهروندان این مرزبوم به مردم ما قول و قرارایمانی ووجدانی  بسته بودند.

ما شهروندان بومی افغانستان از دادگاه کیفری بین المللی (International Criminal Court یا ICC).

خواستاریم تا حامد کرزی و یارانش را که مرتکب این همه جنایت نا بخشودنی علیه بشریت وشهروندان کشور ما شده اند ، به کیفر اعمال ایشان برسا نند.

 

ـــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ:

۱ ــ ویکی پیدیا انگلیسی تلفات قطعات نظامی خارجی وباشندگان افغانستان  Civilian casualties in the War in Afghanistan (2001–present)

الف: Afghanistan Casualties Military Forces and Civilians در ویب سایت

ــ راپور از اداره مهاجرین سازمان ملل

ــ بوتسون یونوورستی راپور الی سال ۲۰۱۱

ــ راپور یوناما ازسال۲۰۰۱ ــ ۲۰۱۱  

ــ راپور سال ۲۰۱۲ توسط یوناما

ــ راپوراداره یوناما در سایت گاردین انگلند  

ــ از راپور اداره تحقیقاتی کانگریس

تمامی راپورهای جنگ افغانستان را درین جا مطالعه کنید Afghan Archives – Civilian Casualties Village is wiped out as 2,000lb of Allied explosives miss Taliban target در ویب سایت.

ــ جام غور

Copyright © Jawedan.com