خانه » خبر و دیدگاه » افغانستان باسناریوی خاورمیانه رو برو است

افغانستان باسناریوی خاورمیانه رو برو است

safawe

داکتر صفوی

اگرتمام فاکت های موجود طرفین را پهلوی هم قراردهیم، بخوبی درمیابیم که وضعیت فعلی افغانستان همخوانی کلی با سناریوی یک تعداد کشورهای فلاکت زده خاورمیانه داشته واین مسیر عملآ طی میگردد. گرچه این پروژه ها سالهای قبل پلان گردیده بود، اما اجرات آن اکنون آغاز گردیده است، تطبیق وزمان بهره برداری اش بادرنظرداشت شرائط محیطی ٬ عساکرو پیمانکاران اجیرشده اندکی باهم تفاوت دارند، ولی درکل ازتمویل کنندگان که خود صاحبان پروژه اند گرفته الی عساکرنیابتی که باتفکر ضدانسانی باخشن ترین روش عمل میکنند درتطابقت کامل باهم قرار دارند. اما خاصتآ دربعضی کشورها( سوریه) صاحبان پروژه بیشرمانه وبدون درنظرداشت اندک معیاراخلاقی بی پرده ازآموزش نظامی تا تجهیزکردن عساکرمزدور برای سقوط این دولت ها بی پرده حرف میزنند ودقیقآ سیاست رسمی دولت شان دراین مورد کاملا صراحت دارد، اما برای دیگرکشورها فعلآ ازچنین روش عریان استفاده نمیکنند. ولی همزمان برای اینکه ذهینت عامه را بطرف دیگری سوق دهند، دُهل مبارزه علیه داعش را بصدا درآورد ه اند که آنهم نتیجه درپی نداشته جزُازبین بردن زیرساخت ها وبی ثباتی بیشتر

مطمئن هستم که اکثرهموطنان مان میدانند  که درعراق ، لیبی ٬سوریه… چه میگزرد… صاحبان پروژه که آنطرف اوقیانوس ها قراردارند کوشیده اند برای بی ثباتی وسقوط دادن این دولت ها ازهرگزینه لازم با پیمانکاران اجیرشده داخلی شان استفاده کنند. مایکل سپرینماین امریکای نویسنده کتاب « ویزای القائده» میگوید: “آموزشگاه های متعصبین مذهبی به خوبی می تواند برای سرنگونی دولت های که امریکا آنرا خوش ندارد بهترمورد استفاده قرا گیرد”. همین اکنون درسوریه ، عراق ٬ لیبیا ٬ یمن … فقر٬بیچارگی ٬نبود امنیت ٬ انفجار٬ انتهار، ازهم پاشیده شدن زیر ساخت ها…ودرکل یک سونامی بدبختی درجریان است ابرسیه وتاریک همه جاه رافراگرفته است
حتی نظرسنجی که دوماه قبل سالروان ازطرف کمپنی انگلیسی « او-آر- بی انترنیشنال» درتمام استان های سوریه منجمله استان های که زیرکنترول «داعش» اند صورت گرفته است ٪۸۱ مردم سوریه داعش را دست پرورده امریکا ومتحدینش میدانند و۷۰٪ مردم علیه تجزیه کشورخویش میباشند ٬ و ممکن است این ارقام درعراق ولیبی نیزصدق نماید
اکنون افغانستان هم تقریبآ با همچوشرائط مشابهه دولت های متذکره در فقر٬ ناامنی پنجه نرم میکند ٬ ولی مشخصات خاصی که وضعیت بی ثباتی موجود افغانستان را باکشورهای فوق الذکرمتمایز میسازد اینست ؛ پیمانکاران اجیرشده که سروسیاق شان درظاهرشباهت به انسانهای مدرن دارد ولی درباطن امرهنوزباتفکر تحجروسیاه ضدانسانی زندگی میکنند٬ که اینها خود دررهبری داخل نظام ویا دربدنه نظام اند ٬ من ازواژه وتعریف «ستون پنجم » صرف نظرمیکنم ٬برای اینکه تمام ستون ها… به همین منوال اند٬ واگردقیقتربگوئم که نظام موجود برخاسته ازپیمانکاران اجیرشده است که محصول کارچندین دههه پروژه داران ایست که تابه اینجارسیده اند ٬ ودرضمن آدمکشان دیگری چون طالب ویاداعش که جنایتکاران عصر بشمارمیروند هم شامل همین پروژه اند ٬ این گروه جانی دوامتیاز دارد ؛ هم ازدرون نظام وهم ازصاحبان پروژه تمویل وتسهیللات لا زم را بدست می آورند .اینکه چرا پروژه داران کهنه کاریکجا با همکاران نزدیک داخل ارگ کابل جنگ وبی ثباتی را ازجنوب وشرق به شمال انتقال دادند همه میدانیم …وهیچ چیزی دیگربرای پنهان کردن باقی نمانده است. تمویل کنندگان به این فکراند که چه زمانی به اهداف استراتیژیک خود درمنطقه نزدیک  میشوند  و درضمن حاکمیت قبیله سالار و اجیرشده باتفکر بده وبستان با صاحبان پروژه ازاین وضع پیش آمده بحرانی استفاده اعظمی کرده درقلع قم کردن ، اشغال سرزمین های مردم بومی شمال و سرکوب مردم آزادیخواه این منطقه برآمده اند واهداف  خویشرا با برنامه کتاب «دویمه سقاوی» عملآ تعقیب میکنند. واضع است که اشغالگران باهمچون تکرار و عملی ساختن تئوری «مومندی» که مصیبت سراسری می آفریند کاری ندارند٬ فقط  آنها منتظربدست آوردن لعل هستند، آن لعلی که هدف اصلی شان را منطقه تعین میکند. اتکاُ به ضرب المثل مشهور ” که هم لعل و هم دل یار بدست
آور
Knipselmkohhhhhhhhhhhhhhhh
لذا اگرفرزندان اصیل این سرزمین بایک تعهد مادروطن به دورهم جمع نشوند وبرای نسل امروز وفردای خویش درمورد سرنوشت آینده وتاریخ پرعظمت خویش همین اکنون اقدامی نکنند ومسئولیت ایمانی ووجدانی خویشرا ازهرطرق ممکن ادأ ننمایند، باورکنید که این حالت سردرگمی وناامنی روزمره  به سونامی اسفناک مهاجرت باشندگان واقعی این مناطق به شکل جبری وخونبار به پایان خواهد رسید، یقینآ بعد ازاین درنبود من وتو زمینه فعالیت برنامه سازان و جنایتکاران تاریخ سهل ترتحقق میابد
اگردوستان وهموطنان مان تسلیم نمودن منطقه «دهنه غوری» استان بغلان رابه پیمانکاران ضدبشری (طالبان)  تنها تحفهُ ازطرف حاکمیت ارگ با کمک گلاب خان منگل وفرزندان ناتنی «احمدگل مومند» بدانند سخت دراشتباه اند ٬ بلکه این تحفه  ازجانب دولت های که خود مأموران ارگ راگماشته اند  و عملآ  کنترول زمین وفضای کشوررا دراختیار خود دارند درنظرگرفته شده است ٬ دیریازود اینجا به یک پایگاه بزرگ استراتیژیکی تبدیل خواهد شد ٬ واین یگ گامی بعدی بود که برداشته شد…

۲ دیدگاه

  1. به بهانه جنگ علیه شوروی کمونستی امریکا و انگلیس اسلام را وسیله ساخت و ترورستان را ایجاد و تجهیز و توسط پاکستان سازمان داد شد تا بخاطر بر آورده شدن اهداف غرب کشور خود را ویران و مسلمانان را بقتل و اسلام را دین جنگ و خشونت معرفی نمایند. خداوند رهبران اسلامی پاکستانرا به غضب خود دچار نماید که بخاطر جیفه دنیا دین خودرا میفروشند و دین خودرا در خدمت کفار قرار میدهند.

  2. نویسنده به موضوع بسیار مهم و حیاتی برای مردم افغانستان اشاره نموده است. اگر ما جریانات چار دهه اخیر افغانستان را از نظر بگذرانیم بخوبی در میابیم که آنچه نویسنده محترم بیان داشته است، خیلی قابل دقت و قابل توجه میباشد، یعنی اگر باشندگان سمت شمال که تلاش است تا جنگ بدانجا انتقال یابد هوشیار نباشند و خودرا بیدار و فعال و جدی نشوند و به بسیج عمومی دست نزنند. احتمال آن وجود دارد که همه شان بزور کوچ داده شوند و به زندگی خیلی پر از رنج روبرو خواهند شد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com