خانه » خبر و دیدگاه » جواب به جنرال؟ ظاهر در ارتباط واژه اوغان=افغان=پشتون

جواب به جنرال؟ ظاهر در ارتباط واژه اوغان=افغان=پشتون

Engineer Anwari

انجنیر انوری

جواب به تو رنجنرال ؟؟ ظاهر خان در برنامه پرس و پال تلویزیون طلوع: تو که میگوئی اگر در امریکا بروی کسی تو را تاجک و ازبک و یا هزاره نمیگوید بلکه “اوغان” میگوید. مشکل در همین جا است که همین سیاست مداران قوم اوغان هویت خود را که اوغان معادل پشتون است میخواهند بالای دیگران قبول کنند. تو جنرل؟؟ ظاهر لطفا” شناسنامه های کشور های مختلف بشمول امریکا را ببین که کلمه ملیت هیچ نوشته نشده است. تو جنرال؟؟ طاهر نام نمیدانم که به تو از طرف قوم قبیله گرا چه وعده ها داده شده که ملکی و تثبیت هویت دیگران را میکنی؟ جنرال ؟؟ ظاهرمیدانی که علت همه بد بختی ها همین پافشاری اوغانها”پشتونها” بوده است که میخواهند که هویت خود را بزور بالای دیگر ملیت ها مانند تاجک، ازبک، هزاره،…وغیره بقبولانند. جنرال؟؟ ظاهر آیا تذکره و ترخیص زمان نجیب را داری؟؟ اگر داری حتما” ببین در ستون اسم، ولد، سکونت که کلمه ملیت هم نوشته شده است. درمقابل ملیت من نوشته شده تاجک، در مقابل یک ازبک ملیتش نوشته شده ازبک، در مقابل یک پشتون نوشته شده پشتون که همان اوغان یا افغان است. جنرال؟؟ ظاهر اگر قبول نداری که اوغان=افغان را پشتون میگویند به ادرس ذیل لطفا” ببین و بشنو: https://www.facebook.com/n/?video%2Fedit%2F&v=1039162529449451&aref=1441121535362179&medium=email&mid=51eb0f79b81b1G5af3387f3328G51eb141318483G3dGbec5&bcode=1.1441121535.Abkd63TPi75u5MvY&n_m=razaqanwari%40yahoo.com جنرال؟؟ظاهر نمیدانم که چرا و به چه دلیل در کوچه حسن چپ خود را میزنی؟ آیا میخواهی که در تلویزیون خود را نشان دهی که گویا من همه چیز فهم هستم. نخیر هیچ کاره نیستی. جنرال؟؟ظاهر آیا میدانی که دوملیون نفر از هموطنان ما چرا کشته شدند؟ اگر نمیدانی بسیار جای شرم است. به تاریخ مراجعه کن و بخوان و از ظلم و استبداد این ق اوغانها=پشتونها خود را با خبر بساز. جنرال؟؟ظاهر به سخنان خورد ضابط ناطاقت، یون، آصف وردگ، احدی و دیگر قبیله گرا ها بشنو و گوش کن که در ارتباط واژه اوغان=افغان=پشتون چه میگویند. جنرال؟؟ظاهر لطفا” مَلک و صلاحیت دار هویت کس دیگر نباش. اگر خودت مشکل داری و جرئت نداری و چیزی از طرف غنی تقلب کار و دیگر قبیله گرا ها وعده داده شده ای به تو مبارک باشد. تومیتوانی صد بار در پشانی ات کلمه اوغان=افغان=پشتون را نوشته کنی به تو مبارک. لطفا” ترافیک هویت کس دیگر نباش. توجنرال؟؟ ظاهر نام لطفا” سخنان خورد ضابط ناطاقت را بشنو که چه میفرماید و میگوید که تو تاجک، تو ازبک، تو هزاره را حرامی خطاب میکند و میگوید که کلمه اوغان=افغان همانا پشتون است و این وطن، وطن پشتونها است. جنرال؟؟ ظاهر در این خاک ظلم و استبداد بسیار صورت گرفته است. هویت مردم را ضربه زده اند. نام واحد پولی ما بنام روپیه کابلی بود که همین اوغانها=پشنونها آنرا به اوغانی یا افغانی تغیر دادند. سرود ملی ما فارسی بود که آنرا هم همین اوغانها=پشتونها به اوغانی=پشتو تغیر دادند. نمونه واضح آن سرود ملی زمان استاد ربانی را بیبین که چه قسم شعر زیبا دارد و چه قسم زیبا سروده شده است. اما کرزی فاشیست در اولین کار خود آنرا تغیر داد که این کار را عبدالباری که فعلا” وزیر اطلاعات و فرهنگ است چند کلمه بی مفهوم و بی معنی را در کنار هم قرار داد که گویا سرود ملی است که نه وزن شعری دارد، نه قافیه دارد و بسیار بی معنی و بی مفهوم است. جنرال؟؟ ظاهر آیا از تاریخ کشور معلومات داری؟ اگر داری میدانی که چقدر اسم های مکانها از فارسی به اوغانی=پشتو تعیر داده شده است. بگونه مثال میتوان از سیزوار در هرات نام برد که آنرا قبیله گرا های بی فرهنگ به اوغانی یعنی شیندند تغیر نام دادند. در شمال برو و ببین که ده ها نام های اماکن تاریخی و دیگر جا ها را از ترکمنی، ازبکی، فارسی به اوغانی تعیر نام دادند مثلا” تور غندی فعلی که اصلا” قره تیپه بود. در لست ذیل به جنایات محمد گل مهمند نگاه کن:

نامهای اصلی مناطق به زبان پارسی دری/ازبیکی که توسط «محمد گل مومند» تغییر داده شد.

 

 

«سبزوار» به «شندن» این شهرستانیست در هرات.

«شافلان» به «پشتون زرغون» این شهرستانیست در هرات پشتون

«قَره تِیپه» به «تور غندی» این مرز رسمی هرات با کشور ترمکنستان است.

«چهارباغ گلشن» به «شینکی» محله یست در شمال کشور

«قلعه چه» به « اسپین کوت» محله یست در شمال کشور

«بنگی آرق» به «نَوی کوت» محله یست در شمال کشور

«دکبرجین» به «شَلخی» محله یست در شمال کشور

«هزاره چقیش» به «استولگی» محله یست در شمال کشور

«رحمت آباد» به «جرگی» محله یست در شمال کشور

«یول بولدی» به «لیندی» محله یست در شمال کشور

ده دراز محله یست در شمال کشور غشی

قوش تیپه محله یست در شمال کشور منگولی

«سمرقندیان» به «زرغون کوت» محله یست در شمال کشور

حصارک محله یست در شمال کشور اوغز

چهارسنگ محله یست در شمال کشور سلورتیگی

پلاسپوش محله یست در شمال کشور زوزان

عباد محله یست در شمال کشور دیره گی

چهل ستون محله یست در شمال کشور غندان

کودوخانه محله یست در شمال کشور باندگی

کشک عبدل محله یست در شمال کشور بانده

کول انبو محله یست در شمال کشور منده تی

قریه بهأوالدین محله یست در شمال کشور اشپوله

ایلمانی محله یست در شمال کشور وچه ونه

سلطان خوجه ولی محله یست در شمال کشور میروندی

باغ وراق محله یست در شمال کشور حاجی کوت

زاموکان محله یست در شمال کشور کاکاکوت

بنگاله محله یست در شمال کشور ورخی

آق تیپه محله یست در سرپل اسپین کی

تخت سلطان منطقه یست در شبرغان شین کوت

حسین تابین منطقه یست در شمال کشور غزگی

آقچه نمای منقطه یست در شمال کشور بتی کوت

گومک صالح منقطه یست در شمال کشور بتی

بوینی قره منقطه یست در شمال کشور شولگره

گل قشلاق منطقه یست در سمنگان جوغی

کته قشلاق منطقه یست در سنمگان جگه بانده

مینگ قشلاق منقطه یست در سمنگان زندی کوت

لرغان منقطه یست در سمنگان کلای وزیر

جوی زندان منطقه یست در سمنگان جوی ژوندون

دره زندان منطقه یست در سمنگان دره ژوندون

جنرال؟؟ظاهر در لست ذیل جنایات قوم اوغان=پشتون را در کابل بیبین:

تغیر نام ها از ( پارسی دری ) به پشتو بخوان و ببین که چقدر بی خبر هستی

 1. منطقه یی “کوته سنگی” که بنام یکی از زنان شاعر بنام (بی بی سنگی) که از کابل بود، او اولین زن سیاستمدار است که توسط عبدالرحمن خان در اتاق یا کوته “سنگی” محبوس شد، منطقه ی مذکور حالا بنام “میرویس میدان” مسما گردیده است .
 2. تغییر نام منطقه ی “ده بوری” به “جمال مینه”.
 3. تغییر نام منطقه ی “شاه شهید و سیاه سنگ” به “سیدنورمحمدشاه مینه”.
 4. تغیر نام منطقه ی “ده افشار” به “سپین کلی”.
 5. تغییر نام منطقه ی قلعه ی جرنیل به “خوشحال مینه”.
 6. تغییر نام قسمت های از کابل قدیم را که بنام “کوجه ی بازار ارگ، خیابان، پل خشتی، کوچی علی رضاخان، و شوربازار” یاد میشده به بنام “جاده نادرپشتون”.
 7. نامگزاری منطقه یی بنام “وزیرمحمد اکبرخان”.
 8. نامگزاری منطقه یی بنام “نادرشاه مینه”.
 9. نامگزای منقطه یی بنام “غازی امان الله خان”.
 10. نامگزاری منقطه یی بنام “احمدشاه بابا مینه”.

نامگزاری بعضی از مکاتب و شفاخانه ها (بیمارستانها) در شهر کابل بنامهای:

 1. لیسه خوشحال خان
 2. لیسه ملالی
 3. لیسه زرغونه

۴ زایشگاه ملالی

 1. لیسه رحمن بابا
 2. لیسه نازو انا
 3. لیسه حبیبیه
 4. لیسه نادریه
 5. لیسه وزیر فتح خان
 6. شفاخانه بنام ملالی زیژنتون
 7. شفاخانه بنام وزیرمحمد اکبرخان…..؟!

ونام صد ها خیابان و راه و مکتب و مدرسه که بنام قهرمان های واهی در تمام ولایات کشور نامگذاری شده.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10421392_771846246212242_8951052105746748193_n.jpg?oh=0bc8b81fcfa5db5fc4c51ff7f761665c&oe=54BE1165&__gda__=1421694137_cb5975d68456227f36e98259f1d44220

جنرال؟؟ ظاهر اگر میخواهی که خود را در بین مردم مطرح کنی باید به نکات ذیل توجه کنی: تغیر نام کشور ما از اوغانستان یا افغانستان به اریانا. تغیر سرود ملی از نام یک قوم اوغانی =پشتو به زبان فارسی که اکثزیت مردم به آن بلد هستند. تغیر واحد پولی ما دوباره به فارسی یعنی روپیه کابلی. مسدود ساختن دو لیسه شیطانی به نامهای لیسه رحمن و لیسه خوشحال که برای افراد یک قوم یعنی اوغان=پشتون های دو طرف یعنی اوغانستان و پشاور فعالیت دارد. یک ازبک یک هزاره یک فارسی زبان حق شامل شدن را به این دولیسه ندارند ایا عدالت و وحدت ملی همین استت؟ رئیس جمهور باید از یک قوم باشد؟؟ در صورت برنده شدن در انتخابات هم قوم و تبار اوغان=پشتون شکست خود را نمیپذیرند و عوض رای مردم گوسفند های امر خیل را به صندوقها میریزند آیا همین عدالت و وحدت ملی است. جنرال؟؟ طاهر لطفا” بی جا و بی موقع بانگ ندهید. ضرب المثل عام در بین فارسی زبانها است که میگویند : مرغی که بی وقت آذان داد سرش را قطع کنید. ما به این فرهنگ نیستیم که سر کس را قطع کنیم و این فرهنگ هم جز فرهنگ اوغانها=پشتونها=برادران غنی و کرزی خاین است. تو جنرال؟؟ ظاهر اگر میخواهی که شخصیت مطرح در قضایای کشور باشی مانند جنرال ظا هر ظاهر قوماندن امنیه شهر کابل از خود جسارت و مردانگی نشان دهید و در مقابل بی عدالتی ها و افراد مغزض و خاین استاد شوید. قسمیکه جنرال طاهر ظاهر دزد با پشتاره یعنی امر خیل را با پشتاره اش دستگیر کرد. اما افسوس که در راس اداره کشور یک فاسد و خاین بنام کرزی که از تبار اوغان=پشتون بود هیچ تصمیم در ارتباط جنایت امر خیل، نورستانی، ستار سعادت نگرفت. تو جنرال؟؟ ظاهر حتی به فیصله شورای ملی که فیصله نمایندگان مردم بود هم بی اعتنا هستی و بی خریطه فیر میکنی و مانند غنی تقلب کار تصمیم میگری و بانگ بی جا می دهی. شورای ملی فیصله کرد که کلمه یا واژه اوفغان یا افغان که مترادف کلمه پشتون است درج شناسنامه های الترونیکی نشود اما تو جنرال؟؟ ظاهر مانند غنی  تصمیم خلاف فیصله های نمایندگان مردم و ملت میگیری و پا فشاری داری که اوغان هویت ملی؟؟ است. نخیر هویت ملی نیست بلکه هویت یک قوم و تبار یعنی از پشتون ها است. امید جنرال؟؟ ظاهر معلومات ذکر شذه ذهن خودت را روشن ساخته و دیگر در قسمت هویت تقلبی اوغان =پشتون به حیث هویت همه ملیت ها بانگ ندهید.

۴ دیدگاه

 1. از دیدگاه من تو یک آدم فاشیست و بی غیرت هستی که باعث دامن زدن نفاق بین ملت مظلوم افغان میشوید و خودت را روی سیاه معرفی میکنید و تغییر نام کشور را مگری همراه خود بگور ببرید. تا یک افغان زنده باشد از نام کشور و ملت خود دفاع و دست هرچه خاین و غلام حلقه بگوش کشور های همسایه را کوتاه میکند

 2. You are right sir its time to come out on the streets and start rally’s

 3. ببینید سیاسیون قوم برادر پشتون ما در کار غیر اخلاقی و غلط خود یعنی حذف هویت دیگر اقوام و تحمیل هویت خود بر دیگران را با وجودیکه خیلی زشت و ننگین هم میباشد، تا سرحد رسوائی و تخریب افغانستان تأکید و پافشاری و شله گی مینمایند. ولی اکثریت سیاسیون اقوام دیگر افغانستان مثل ازبکها و تاجکها و هزاره ها حتی برای استحقاق حق قانونی خود و حفظ هویت خود حد اقل عکس العمل هم نشان نمیدهند. نمیدانم سرخمی و ذلت اینها که زیر بار یک عمل زشت و ننگین میروند چه میباشد. اینان اصلا” به خس کاهی هم نمی ارزند. اگر برابر شود معلوم دار که وطن و حتی ناموس خودرا هم خواهند به بیگانگان عرضه خواهد کنند. نفرین و ننگ بکسانیکه از حق دفاع نمی نمایند.

 4. کار خوب کردید که توجه جنرال را به این امر متوجه ساختید که افغان وجه تسمیه پشتون میباشد. تحمیل نام افغان بر باشندگان غیر افغان افغانستان یک ظلم کلان میباشد. بخاطر اینکه هویت دیگران حذف میشود و بزور هویت افغان بر دیگران تحمیل میشود یعنی افغانان دیگران مثل ازبک و هزاره و تاجک را میخواهند نوکر خود بسازند. قبول نام افغان قبولی بردگی و نوکری افغانها می باشد. اگر جنرال ظاهر از هویت خود صرف نظر کرده باشد و اگر به قوم غیر افغان تعلق داشته باشد، باید رتبه جنرالی اش گرفته شود. بخاطر اینکه کسیکه از هویت خود تیر شود میتواند از وطن و عزت و ناموس خود هم تیر شود. ناموس فروش نمیتواند رتبه جنرالی داشته باشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com