خبر و دیدگاه

ساختار سیاسی شؤونیزم قبیله! دشمن امنیت، آزادی وهمبستگی ملی است

kamjow
داکتر بصیر کامجو

 گفتنی است که در درازنای تاریخ سرزمین مرد خیز آریان یا ایران بزرگ، از دوران شاهنشاهی پیشدادیان  وکیانیان  بلخ باستان ــ  اجداد تاجیکان، پارسها و کُرد ها ــ تا فرمانروایی شاهنشاهی غوریان، دود مان تاجیکان میان سالهای ۱۲۱۵ میلادی، زیاده از پنجهزار سال و اندی سروری این قاره کهن تمدنی را نیاکان ما بدست داشته اند . 

پهنا این قاره کهن تمدنی از سین کیانگ و تاشقورغان چین و کشمیر وسند شروع تا دریای مدیترانه امتداد داشت، و مجموعه ازکشورهای امروزی: 

تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، عراق، ترکیه، سوریه، لبنان، قبرس، را در بر می گیرفت.

مردمان این قاره کهن همیشه در روند تاریخ، پیوند ودر آمیختگی سیاسی و فرهنگی مشترکی  در همآیشی وهمزیستی با یگدیگر داشته اند.  

بعنوان یک ملیت سربلند و متمدن آریان، با زیرمایه های فرهنگی ومعرفتی کهن سال، نباید دراسارت تفکرات کذایی و واپسگرائی اندیشه  قرار بگیریم. باید باور و اراده  مردم خود را ازخدمتگذاری به فرهنگ بیگانه وارداتی تغییر دهیم.  

ازکنه و ریشه  وسابقۀ دستآورد های ارزشی تاریخ نیاکان خود ما بی هراس سخن بگویم.  و درخت پُرگشن معرفت فرهنگی، رودکی بزرگ  وفردوسی بزرگ  ومولانای بزرگ را با خود ارادیت اندیشه و دستان پاکیزه آبیاری نمائیم، تا برگهای سبز واندیشه پُر مهر و پرنور این دانشسرای انسانی، چراغ راه امروز و فردای اخلاف مان گردد. 

ملزم  به این اندیشه بلند، هر شهروند خرد گرایی کشور ما  را وا می دارد که تا با جهل، خرافه، تزویر و ریای شؤونیزم قبیله،  زیرهر نام و نشانی که بنمایش گذاشته می شود مبارزه عقلانی نماید، و در جهت روشنگرایی وبیاراستن اذهان مردم وتقویه معنوی نسل پیشتاز، گام افشاگرانه وآگاهی بخش بردارد. 

با بقدرت رسیدن افغانها بسرکردگی احمد خان ملتانی در سرزمین خراسان از سالهای ۱۷۴۷ میلادی تا کنون کشور ما در دوران زیاده از ۲۶۵  سال و اندی،  دارای ساختار نظام سیاسی ای، برشالوده اندیشه قبیلوی می باشد، که درآن قـــــــدرت وحاکمیت دولتی، پیوسته در دست یک فرد پشتون افغان وابسته به بیگانگان قرار داشته و زیر نام:  شاه، امیر، رئیس جمهوری، بربخشی از سرزمین خراسانیان حکومت نموده اند.  

براثراستــمـــرار چنین ساختار سیاسی قبیلوی وواپسگرا، وابسته به استکبار بین المللی بوده و است که،  سرزمین ما از رشد ذاتی پیشرفت و تکامل خود باز مانده است. زیرا این حاکمان وابسته، خوب دانسته اند که استقرارشؤونیزم قبیله و پشتونیزه سازی نظام در کل، تنها بوسیله تحمیل سیاست جنگ وتقویه و تداوم خشونت و ناامنی امکان پذیر است.

با این نگرش بوده واست که رهبران قبیله در فرآیند فرمانروایی ایشان پیوسته و آگاهانه تلاش نموده اند که مولدین خشم و خشونت باشند تا جلوی پیشرفت و تکامل در کشور را بگیرند. وهر آن اقدام بنیادی ای که در خدمت ثبات و امنیت وتآمین عدالت اجتماعی وهمبستگی ملی  قرار دارد، سد واقع شوند.

قابل یادهانی است که اجازۀ ورود قبایل افغان یا افغانه ! براثر سیاست حکومت شاهرخ میرزا (۱۴۰۵ ــ ۱۴۴۷ میلادی ) به سمت خراسان زمین بوقوع پیوسته است. موافق به اسناد تاریخی،  قبایل افغان، افغانه یا پشتون درآنسوی کوه سلیمان پاکستان امروزی زندگی خانه بدوشی داشتند وحتا  ۴۷۰ سال پیشتر از امروز این قبایل در حومه پشاور، هم وجود نداشتند.

با ورود پای استعمار انگلیس به نیم قاره هند در سال ۱۶۰۰ میلادی، حرکت مهاجرین افغان یا پشتونها از هند برتانوی بسمت سرزمین خراسان شتاب بیشتر یافت.

زیرا یکی از راهکار های اساسی فراخی سیاست استعمار نو و کهنه انگلیس وسایر نهاد های سرمایه در کشور های عقب نگهداشته شده از آنجمله کشور ما اینست که  باید پیوسته از نیروها وگروه های مسلح وحاکمان غیر بومی در سراسر جهان حمایت نمایند وآنها را بخدمت خود بگمارند.

از این جهت بوسیله گماشتگان گروه ها وقبایل غیر بومی، استعمارکهنه ونو توانسته ومیتواند اهداف سیاسی و ملی خود را در کشور های پسمانده، بخوبی  تطبیق نماید.    

به این مناسبت است قبایل افغانه یا پشتونها در فرآیند استقرار حاکمیت دو پهلوی ایشان، هم رفته ازحمایت همه جانبه ای استکبار بین المللی برخورداربوده است.

زیرا استعمارگران میدانند که این نیروهای مهاجر وبیگانه پرست؛  خون و پوست و وجدان ایشان،  با هویت تاریخی، زبانی و فرهنگی این مرز وبوم  آمیخته نبوده و پیوند ذاتی و خونی ای هم با مردم و خاکش  ندارند.  همین بیگانگی ذاتی این قبایل  سبب شده است که بی هراس:

از یکسو : تشنج می آفرینند،  خون می ریزند،  قتل و کشتارمی کنند،   و بدار می آویزند. …

از سوی دیگر :  زمین، کشت زار،  مکتب، خانه، باغ و دارایی این سرزمین مهر وخورشید را آتش می زنند وویران می کنند. وبه شایسته سالاری هویت  زبانی  و فرهنگی وتاریخی این میهن آزاده پرور، تمکین سیاسی و اخلاقی نمی گذارند.

این سیاست ناپاک وضد صلح و آزادی، اگر به حال خودش باقی گذاشته شود. اجیران فروخته شده داخلی با دستیاری حامیان  بین المللی ایشان فقط جنگ و خشونت می آفرینند، و بااراده غیر انسانی و عقب گرایانه  خویش تا نابودی کامل زبان فارسی وهویت و فرهنگ بومی وباستانی نیاکان این سرزمین پیش خواهند رفت.

برای جلوگیری ازاستمرار حیات نامقدس ساختار سیاسی شؤونیزم قبیله وجفای سیاست تک صدایی قومی، بایست  وقایع تاریخ را عقـــلانی از نــــو شناخت. وبا بینش دلسوزانه به خاک و میهن ومردم ما، راهبرد سیاسی :  

“حل اساسی مسئله ملی در افغانستان”  را به اجرا گذاشت. که شامل مفرادات زیر، بقرار ذیل می باشند.

یکم ــ واپسگیری هویت تاریخی همگانی: بمفهوم  تغییرنام افغانستان به خراسان مدخلی دراه صلح جاویدان؛

دوم :  تسجیل زبان فارسی در قانون اساسی بمنزلت زبان تفاهم ملی.

سوم : شناسایی خط دیورند بمنزلت مرزمشترک بین المللی میان افغانستان و پاکستان.

چهارم :  استقرار نظام پارلمانی وانتخابی بودن تمام ارگانهای محلی قدرت وادارۀ دولتی.

پنجم :  تغییر قانون اساسی برمبنای ارزشهای پذیرفته شده  حاکمیت مردم سالاروهمسنخی مرد و زن.

ششم : انجام سرشماری دقیق نفوس وتوزیع شناسنامه های شهروندی همه پذیر هویت خراسانی.

هفتم : تغییر اساسی در تمام اساسات خدماتی وتشکیلاتی قواعد واصول رزمی و دفاعی قوای مسلح.

هشتم : تسجیل حق متعادل ملکیت بر زمین وحق متعادل مشارکت در حاکمیت سیاسی، در قانون اساسی.

اینها وده ها مؤلفه ها ی سیاسی وحقوقی دیگریکه صیانت و خوشبختی انسان شهروند کشور ما را ضمانت قانونی می نماید. بایست این راهکار های سیاسی وانسانگرایانه، با پشتیبانی مسالمت آمیزمردم، میتوان ازراه همه پرسی یا ریفراندم به اجرا گذاشت.

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. یک چیز واضح میباشد و آن اینکه مفکوره انحصار قدرت توسط قوم افغان و مفکوره برتری جوئی قومی و نفاق افگنی زاده فکر مردم عادی و ستمدیده خلق برادر افغان(پشتون) نبوده و نمیباشد. پس این افکار برتری جوئی قومی و انحصار قدرت از کجا آمده است؟ نویسنده بزرگوار داکتر صاحب کامجو بخوبی به آن اشاره نموده است:”اجیران فروخته شده داخلی با دستیاری حامیان بین المللی ایشان فقط جنگ و خشونت می آفرینند،…” همین اجیران فروخته شده اند که وجدان و فکر خودرا به خارجیان فروخته اند و توسط خارجیان بر اریکه قدرت تکیه داده شده اند. مثال زنده آنرا ما در طی همین چند سال بصورت بسیار واضح دیدیم و تجربه کردیم. بطور مثال در انتخابات دور اول ریاست جمهوری ما دیدیم که برنده اصلی انتخابات آقای قانونی بود. آقای قانونی هنگام سفر مبارزات انتخاباتی خود به قندهار از طرف مردم شریف قندهار به استقبال بینظیری مواجه شد و همین قسم در پکتیا به استقبال بینظیر مردم شریف آنجا مواجه شد در حالیکه در همان وقت با وجویکه کرزی از قندهار بود جرئت کرده نتوانست به قندهار سفر نماید. این نشان میدهد که مردم عوام و مردم صادق برادر قوم پشتون هرگز طرفدار نفاق قومی و بر تری جوئی قومی نمیباشند. اما در اخیر انتخابات دیدیم که امریکا جاسوس خود یعنی کرزی را برکرسی ریاست جمهوری تکیه داد. همین قسم در انتخابات دوم هم داکتر عبدالله برنده انتخابات بود ولی جان کیری وزیر خارجه امریکا آمد باز هم جاسوس امریکا یعنی کرزی را برای بار دوم برکرسی قدرت تکیه داد. و در دور سوم دیدیم که با چه رسوائی و ذلت جاسوس خود غنی را بر اریکه قدرت تکیه داد. و حالا ما در طی چند ماه قدرتش میبینیم که جز خرابکاری و خیانت و تقویه ساختن نفاق قومی و بیچاره ساختن مردم چیز دیگر انجام نداده و در برنامه خود جا نداده است. باید مردم بالخاصه برادران افغان ما به این نکتۀ باریک متوجه شوند و به جاسوسان اجنبی و وطنفروشان چون کرزی و غنی موقع خرابکاری بیشتر ازین ندهند.

  2. “براثراستــمـــرار چنین ساختار سیاسی قبیلوی وواپسگرا، وابسته به استکبار بین المللی بوده و است که، سرزمین ما از رشد ذاتی پیشرفت و تکامل خود باز مانده است.”
    نویسنده محترم درست فرموده است که در اثر انحصار قدرت و اداره دولتی توسط یکتعداد آدمان نا اهل و وطنفروش و تفوق قومی طلب، افغانستان در مقایسه با سایر کشور های همجوار خیلی عقب مانده و بیچاره باقی مانده است. اگر هرکدام از همسایه های مارا در نظر بگیرید از پاکستان و هندوستان و چین گرفته تا ازبکستان و ایران وغیره بخوبی در میابید که افغانستان در کجا قرار دارد. با وجود اینهمه ذلت و عقب ماندگی باز هم میبینی که زمامداران بی خرد در پی نفاق و تفوق طلبی قومی و دسیسه و توطعه وقت خودرا سپری مینمایند. همین اکنون ببینید که اقای غنی با بی شرمی و خود کامگی تمام کار توذیع تذکره های نفوس که تمام مراحل قانونی آن به پایان رسانده است، را بند نموده است. اگر ذره ای از وجدان و درد افغانستان با او میبود، هرگز به این خیانت و قانون شکنی دست نمیزد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا