خبر و دیدگاه

“اسلام را دیدم؛ ولی مسلمانان را نه”

humam_abdulhafiz
نویسنده: خالد القشطینی ~ برگردان: عبد الحفیظ همام

شبکه های مجازی انترنت، به صفرۀ مهمانی چربی میماند که غذاهای چیده شده بران با داشتن طعم لذیذ، جسم وجان را سودمندند؛ اما گاهی بوهای گندیدۀ آن سگان وگربگان را بر سر آدمی فرا میخواند. در واقع انسان نمیداند آیا آنچه درین تارنماها وجود دارد، همه درست است ومیشود آنهارا با اطمنان پذیرفت؟ ویاهم نادرست ومغشوش، وبایستی ازانها طفره رفت.

از آنجمله – درین اواخر- ایمیلی پیرامون “گزارش علمی” دانشگاه جورج واشنگتن در ایالات متحدۀ آمریکا، دریافت داشتم. دراین گزارش احوال واوضاع اسلام ومسلمانان در بیشترین کشورهای جهان، از لحاظ تطبیق وعملی نمودن مبانی دین مبین اسلام به بررسی گرفته شده بود؛ به ویژه در بعد اقتصادی وداد وستد معاملاتی. آنچه در این گزارش شگفت انگیز وقابل تأمل به نظر میرسید، این بود که اکثریت کشورهایی که به مبادئ اسلام ارج گذاشته وآنراعملی نموده اند، کشورهای غیراسلامی بوده اند.

کشور ایرلند در تطبیق مبانی اسلامی در ردۀ اول وبعد ازان دنمارک، لوکسمبورگ، سویدن وناروی به ترتیب ردیف شده اند. همه کشورهای که اسلامی پنداشته میشوند، در پائین جدول قرار گرفته وانگار از تطبیق مبادئ اسلام سر باز زده باشند.

ازینکه به متن گزارش وتفاصیل آن دست نیافته ام پوزش میخواهم. من نمیدانم دانشگاه درین ارزیابی چه مبانی وچه معیارهایی اسلام را اساس قرار داده است؟. بگونۀ مثال، ایرلندیها گوشت خوک تناول مینمایند، و شهروندان دنمارک را دیده ام که ساسیج (رودۀ محتوی قیمه) آماده شده ازخون حیوانی را هنگام ناشتا صرف مینمایند. مسلما این خورشها با آموزه های اسلام در تناقض است. درعین حال کشورهای دنمارک، سویدن وناروی ازخدمات وضمانتهای اجتماعی وطبی رایگان وفوق العاده یی برخوردارند. دراین کشورها همنوایی ومساعدت به فقراء وبینوایان، پذیرفتن آوارگان وتعامل نیکو با آنها به مثابۀ چون شهروند اصلی وجود دارد؛ برخورد انسانی که در بسیاری از کشورهای دیگر نظیر آن دیده نمی شود.

با خواندن این نامه – که نسخۀ ازان را به دوستانم نیز فرستادم – مقولۀ جاودانۀ امام محمد عبده (رح) ، که بعد از بازگشتش از سفر بریتانیا گفته بود، درذهنم تداعی گشت. امام (رح) در دیدارش از بریتانیا، به رقت قلب، معاملۀ صادقانه، خدمات اجتماعی ومسائلی ازین قبیل که به آن معروف اند را مورد توجه قرار داده ودر بازگشت به مصر فرموده بود:” دربریتانیا اسلام را دیدم، ولی مسمانان را نه، وچون به مصر برگشتم در اینجا مسلمانان را دیدم، اما اسلام را نه”.

با توجه به اینکه این امام فقیه، در زمان و شرایطی می زیسته که آنچه “داعش”، “النصره”، “القاعده” ودگر گروههای تروریستی آنچه زیر نام اسلام انجام میدهند، ازان هیچگونه تصور وآگاهی نداشته است؛ کُشتن وتباهی، غارت وچپاول، تجاوز بر زنان، فروپاشی سرزمینهای اسلامی ومسخ چهرۀ اسلام! جنایات هولناکی آنهم بنام جهاد ودر راه خدا، چیزی که در تاریخ امت اسلامی با چنین چهرۀ زشت وهولناک  هرگز سابقه نداشته است!.

چنین به نظر میرسد، که استادان در دانشگاه جورج واشنطن، ارزیابی شان را دران گزارش، در تطابق با معیارهای “امام محمد عبده (رح)” مبتنی برهدایات، ارزشها وآموزه های اسلام، اساس گذاشته باشند.

نوشته های مشابه

‫۴ دیدگاه ها

  1. دوستان موضوعات خوبرا اشاره نموداه اند اما آنچه مهم این است واقع بینانه صحبت شود ماه همه میدانیم قبل از اسلام اجتماع انسانی درکره زمین به انداز کم ولی زندګی وحشت بار خشین کاملا بی عاطفه ومثل نظر هابس باهم دیګر حمله آوربود حتی همه میدانیم اهمیت زنان دختران مرحله بود زنده بګورشدنها وحبس اسیروغیره…
    همانا به آمدن دین مقدس اسلام تمام بربریت وغول پیکردرهم شکسته کامل اخلاق عاطفه همدیګرپزیری تعاون همکاری وحقوق همسایداری باتمام معنی حفظ میګردد همه میدانیم رسول مبارک [ص]جملات زیبا میګوید [المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده] مسلمان واقعی کسی است که اززبان ودست آن دیګران درامان بوده باشد پس اګرکس مسلمان واقعی باشد ازسرچشمه اسلام اندک معلومات داشته باشد نه تنها خشونت را به بارنمی آورد بلکه نظربه اخلاق انسانی اسلامی میتواند مردم خود وبیګانه را دراطراف خود جمع نموده باعث افتخارمسلمانان شود دراخیر باید ګفت درقاموس اسلام بدون درنظرداشت مقررات خواص وقواعد اسلامی آنهم مفوض به کسانی که ازاسلام آګاهی ومعلومات درست دقیق داشته باشد دربرخی موارد حکم میکند درغیرآن دراسلام خشونت.آدم کشی.مختل کردن امنیت سرتاسری.ضلم .تعدای.بی رحمی .وغیره… جای ندارد ونمی داشته باشد بناآ امید است دوستان وجوانان جهان اسلام برای مردم کره زمین اسلام را بطریق درست آن با مردم معرفی کند نکند که خدای نخواسته دشمنان قسم خورده اسلام را با تعبیرهای غلط بی جا وبی مورد اوشان داشته به پروژه براه انداخته شده دشمن آب دهند.

  2. اسلام دین مسلمان است و قران هم کتابست برای رهنمایی مسلمان. نمی دانم که چرا این رابطه تنگاتنگ میان اسلام و رفتار مسلمانان را بعضی از دوستان مسلمانان ما نادیده می گیرند. در عمل همه ی ما شاهد هستیم که اسلام دیگر جوابگویی پرسش ها و نیازهای زمان معاصر نیست. رفتار مسلمانان نمایانگر تاثیرگزاری اسلام و قران است. اسلام در هر صورت رو به زوال است و یگانه کاری که مسلمانان می توانند کند آوردن اصلاحات لازم در اسلام است، در غیر آن اسلام کمرنگتر شده رفته، تا این جایگیزنی برایش پیدا شود که احتمالن هما بی دینی خواهد بود.

  3. اگر ما عقل خود را بکار بریم و با چشمان باز به پدیده های دنیای امروز بنگریم بخوبی درک کرده میتوانیم که برای پیشبرد زندگی روز مره شخصی و اجتماعی خود، به استفاده از پند و اندرز ها و بکن و نکن های بیش از هزار سال پیش ضرورت نداریم. بخاطر اینکه اگر بسیار ساده هم باشیم و بسیار عادی هم فکر کنیم، بخوبی درک کرده میتواند که در عصر و زمان امروزی علم با شاخ و برگ های زیادش خیلی انکشاف کرده و پیش رفته است و به انسانها راهای عاقلانه و مفیدی را برای پیشبرد زندگی شان نشان داده است. مثلا” اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد که محصول فکر جمعی تمام بشریت ازتمام ادیان و نژاد ها و قاره ها میباشد، یک سند رهنما و مفید به تمام بشریت میباشد. که وزن و احمیت آن از هر سند دیگر بهتر و گرانتر میباشد. باید مردمان مربوط تمام قاره ها و مربوط تمام ادیان به این سند معتبر چنگ بزنند و آنرا در زندگی خود بکار برند بدون شک که از بسیاری مصیبتهای عاید شده از جهل و گمراهی، برطرف خواهد شد.

  4. اینکه اسلام را در کشورهای پیشرفته غیر اسلامی دیده میتوانیم و مسلمانرا در کشور های عقبمانده پر از خیانت و زیر تأثیر و نفوذ نفس امّاره زیر نام کشور اسلامی میبینیم معنی اینرا میدهد که آموزه های اسلام یک آموزه ای میباشد که جنبۀ تطبیقی نمیتواند داشته باشد. این معنی را میدهد که اسلام بربنای خواهشات نفسی و خواهشات مادی استوار بوده وبا اخلاق و آزادی انسان و حفظ کرامت انسان، رشتۀ ندارد. چنانچه در تاریخ هم دیده شده که بزور شمشیر بر مردم تحمیل شده و بدون در نظر گرفتن احترام به انسان و حرمت فامیلی انسان، زن ودختر انسان به غنیمت گرفته شده است. ابوبکر بغدادی هم امروز بتمام امت اسلامی فراخوان داد که همه سلاح گیرند و بجنگند. او صریحا” گفت که اسلام دین جنگ و شمشیر میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا