خبر و دیدگاه

اعضای محترم پارلمان روی سخنم با شماست

altبدون مقدمه و تشریفات معمول در نویسنده گی باید نوشت که وکیل در خانه ملت از لحاظ خصوصیت های شخصی عصاره وچکیده خوبی های اجتماع ویا نماینده مردمی است که وی را انتخاب نموده اند. چون وکیل متولی امور سائرین است ودر شرایط فعلی مسؤول امور بیش از صد ها هزار انسان محتاج، در مانده، یتیم بیوه زن وفقیر واجتماع محروم از حقوق وامتیازات شهروندی وقتی وکیل را نماینده منتخب مورد تأیید واعتماد بیش از هزاران انسان واجد شرایط می دانیم وآن را شخص شایسته با مناعت وامانت دار پنداشته اند که امور خودرا به وی سپرده اند. یعنی شخصیتی که تفویض امور سائرین به آن تکیه کرده است گمانم صلاحیت نهایت خارق العاده است که انسان های دیگر دارای این ویژه گی ها نیستند به همه حال این خصوصیت های شخصی آن است وحال این وکیل باید چه نوع صلاحیت ها ومسؤولیت ها داشته باشد؟ در پیش گاه خدا و مردم از این صلاحیت ها چگونه استفاده کند حرف جدا گانه ایست در شرایط کنونی افغانستان اعضای پارلمان ویا وکلا از جمع کل نفوس ولایت ها انتخاب می شوند و این وکیل صلاحیت خود را از کل نفوس ولایت مربوطه اش می گیرد یعنی قدرت تمام نفوس از طریق باور واعتماد به یک فرد انتقال می کند که به همان تناسب مسؤولیت دارد. وکیل باید خود را خدمتگذار مردم بداند نه بادار نماینده های مردم در خانه ملت به یقین میدانند نهاد پارلمان تنها مرکزی است که تمام قوا از وی تبعیت نموده مشروعیت قانونی خودرا ازوی می گیرند در جایی که مسأله تفکیک قوا منحیث رکن با ارزش واثر گذار مطرح باشد مقام نماینده و حیثیت پارلمان در صدر قرار دارد. نماینده مردم باید الگو ونمونه در ساختار ورفتار جامعه در صداقت اخلاق، آداب وقوانین درخشش خاص خود را داشته باشد.  یعنی نماینده گان باید نمونه ومعلم اخلاق، ادب وقانون پذیری باشند، شکی نیست که شواری ملی به همه امور نظارت دارد و حق نماینده گان است که از هر انحراف و خلاف رفتاری ها جلو گیری کنند  همه می دانند نماینده گی مردم، به مفهوم مسؤولیت و خدمت است نماینده چون شمع پر نور بر فرا راه مردم باید تابنده گی داشته باشد ودیگران در روشنی اندیشه ها وافکار شان حر کت کنند. شورای ملی در نظام دارای نقش حقیقی در اداره و هدایت دولت در مسیر سالم دارد و درست ایفا کردن این نقش تأثیر عمیق و تعیین کننده یی در سرنوشت و مسیر و جهت گیری های اصلی کشور به جای می گذارد.  همان است که شورا را زور مردم وزور مردم را زور خدا می دانند، قوت در اتحاد، یک پارچه گی و درک از مسئولیت ها است.  شورای ملی به معنای حقیقی کلمه مظهر اراده و حاکمیت مردم است. شورای ملی با مصوبات خود راهی را که دولت برای اداره کشور باید بپیماید ترسیم می کند و بر این حرکت سرنوشت ساز نظارت می نماید. پارلمان منحیث نمایندۀ کل کشور باید در همه حال  حریت و صراحت و حق گرایی و استقلال خود را حفظ کند و راه راست را به مجریان امور بنماید و بر پیمودن آن نظارت کند. حالا که بعد از صد روز حکومت وحدت ملی توانست لست کابینه را به ولسی جرگه بسپارد تا بعد از رای اعتماد به کار آغاز نمایند مسئولیت خطیر بدوش شما نماینده گان مردم قرار گرفته است مردم افغانستان بعد از این نظاره گر اعمال و کردار صادقانه و وطن دوستانه  شما هستند که چه نوع خدمت گذاران را در کابینه برای مردم افغانستان معرفی میکنید موقف گیری شما در مقابل اشخاص و افراد دو تابیعته که قبلاً در مورد شان فیصله نموده اعلان کرده اید چه کاری را انجام میدهید در این مورد چون فیصله شما را پا بر جا میدانم ضرورت به تبصره نیست اما ظرفیت و توان مندی های کاندیدان پیشنهادی حکومت وحدت ملی را چگونه ارزیابی میکنید مربوط به شماست.  باور دارم اکثریت مجلس این حقیقت را میدانند که داوطلبان پست وزارت های مختلف زمانی که در پارلمان حضور پیدا میکنند همه  برنامه‌هایی پر زرق و برق را ارائه میدارند که بعضاً در آن‌ها، ردپای وعده بذل و قول و قرار های فراوانی وجود دارد که از سر تا پا امیدوار کننده و  پررنگ و روغن  است. وعده‌هایی که استضعاف اقتصادی و به تبع آن استضعاف فرهنگی امنیتی مردم را نشانه گرفته‌باشند اما نه تنها چاره این استضعاف غم انگیز و تأسف بار نیستند که تعمیق دهنده آن ها هم می داند که عملی نیست وعده‌هایی که، تخریب حرث و نسل ملتی را فدای نایل شدن به قدرت میان تهی می‌نماید، و خواسته یا ناخواسته برگره‌های زده شده بر سازوکار گشایش مسایل اقتصاد و فرهنگ  امنیتی  و سیاست، گره‌هایی می‌افزایند و آن‌ها را ناگشودنی‌تر می‌سازند. اندوه سونامی وعده‌ها، از آن جهت پایان ناپذیر است که، بر بستری از محرومیت و حرمان می‌نشیند، تا تلویحاً بر کرامت تضعیف شده انسان‌ها، و تصریحاً بر توهم درآمدی آنان، پافشاری و اصرار نماید. لیکن چون از آن چه احزاب فعال و کارآمد باید انجام می‌ داد متاسفانه از همچو احزاب محروم ایم  که همانا معرفی دیدگاه‌ها و مواضع و اصول خودشان در موضوعات مختلف کشور، در دوره‌های طولانی از زمان است، به نحوی که مردم می‌توانند، حتی روند تغییرات در تصمیمات متخذه و مواضع آن‌ها را رصد، و با آگاهی، نمایندگان و کاندیداهای معرفی شده از سوی حکومت بخاطر مقام وزارت خبری نیست، که غیر باور کردنی باشد که چرا سهمیه بندی شده  برای مردم در چنین جامعه‌ای، چه راهی جز حداکثر توجه به اشخاص جایگاه و صلاحیت در خانه ملت دارد و تکلیف، نماینده گان باید نظا رت دقیق و همه جانبه خود و تصویب قوانین هدایت گر و سا زنده، زمینه های  کار و تلاش و پیشرفت کشور را هموار نموده و اگر ضعف، خلاف و یا تخلفی دیدند با قدرت و قاطعیت برخورد نموده و مسامحه روا ندارند. در قانون اساسی نیز به این مسأله توجه خاص مبذول شده و از نظر شرایط و اختیارات و مسؤولیت ها بر رکن بودن و محوریت شورای ملی در امور کشور تأکید شده و اصول فراوانی به وظا یف و اختیارات و رسالت نماینده گان مردم اختصاص یافته است. فصل مکملی از اصول قانون اساسی به مسایل مربوط به شواری ملی و قانونگذاری و قوه مقننه و وظایف این قوه مربوط می شود که البته دوستان بهتر می دانند، نماینده گان با وصف داشتن مسؤولیت خطیر وبزرگی که پیش رو دارند در  گذشته  گاهی در مورد تعیین سر نوشت کشور بخصوص راه اعتماد دادن به وزرای بی کفایت رشوت خور اختلاس گر نه تنها سهل انگاری بلکه برای مردم جفا روا داشته اند. من فکر میکردم که وکلای محترم از گذشته زیاد آموخته اند بعد از این جهت انتخاب وزرا دقت همه جانبه به خرج خواهند داد اما متاسفانه در این روز ها در گوشه وکنار دیده می شود که وکیل دست کاندید را گرفته خانه به خانه میبرد و عذر و زاری مینماید که بخاطر من برای این آقا شما هم صنفی عزیز رای اعتماد دهید جناب وکیل باید بداند که نزد خدا نزد ملت چه مسئولیت بزرگی دارد.  عوض این که وزرای پیشنهادی  پشت دروازه وکلا ایستاده باشند متاسفانه تعدادی محدودی از و کلای محترم پشت دروازه دفتر و خانه ای وزرای پیشنهادی صف کشیده، ایستاده اند که نهایت حیف است. وکلای محترم باید بدانند و باور داشته باشند، تاریخ هرگز فرزندان خدمت گزار خویش را فراموش نخواهد کرد. اگر وکیل منافع شخصی را بر ملی ترجیح دهد باور داشته باشد زود یا دیر مردم هر ولایت و هر ولسوالی و بالاخره هر فردی از مردم افغانستان چه درشرق، چه در غرب، چه شمال و چه جنوب که اشخاصی را برای خدمت گزاری به نام وکیل بخود تعیین نموده اند و به آن رای داده اند، حق دارندارند از وکیل خود بپرسند که در دوره که مسؤولیت وکالت ما را داشتید چرا با این یا آن وزیر که نتوانست خدمتگذار صادق باشد رای اعتماد دادید.  به حکم وجدان شما باید به وزیر رای مثبت بدهید که حد اقل مرحم کوچکی به زخم های ناشی از بی عدالتی های موجود بگذارند ودر جهت تأمین عدالت دست و آستین بر زند  فریاد سر دهد وبخاطر حقوق حقه ملیت ها ومردم محروم کشور بار بار چه شب چه روز آن که در توان دارد گام بردارد. وکلای عزیز عملکرد کاری شما بخاطر رای اعتماد یا عدم اعتماد می تواند مورد قضاوت امروز و فردای مردم مسلمان افغانستان قرار گیرد امیدوارم از این آزمون تاریخی سفید رو و  سر افراز بدر آیید به وزرای سهمیه بندی که مقام وزارت را مرحون آنانی میدانند که وی را پیشنهاد کرده اند نه وکلای که به او رای اعتماد داده اند. وکلای گرامی شاید بعضی بگویند که مسئولیت فردی است ما چه کنیم درست است من هم باور دارم اما از سوی دیگر خودم پارلمان را در افغانستان مانند پیکر واحدى میدانم، اعضاى این پیکر ارتباطى حیاتى و سرنوشت ساز با یکدیگر دارند اختلال و کم کارى در یک عضو, عامل به هم خوردن تعادل بدن میشود. دراین هنگام, بقیه اعضا باید به کمک آن عضو بشتابند و به او یارى دهند تا نظم و تعادل به بدن برگردد و حیات و زندگى ممکن شود. این حقیقت, در سطح جامعه مختلف افغانی نیز باید پیاده شود. اگر نیازمندى به عللى نتوانند خود را همپاى دیگران قرار دهد, شایسته است، دیگران به او یارى دهند تا عدالت و تعادل اجتماعى در جامعه محقق گردد. انسانها, همانند سنگهایى نیستنداز یکدیگر بى خبر و با هم بى ارتباط بلکه مانند حلقات یک زنجیره اند که حیات و قوامشان در گرو پیوستگى و وابستگى است. به همین جهت, در فرهنگ بشرى،  همواره به این مساله توجه گردیده و به تعبیرهاى گوناگون جامعه انسانى به این سو فراخوانده شده است. اندیشه وران و مصلحان, با بیان و قلم, مردم را به تعاطف, تعاضد, همدلى و خدمت رسانى دعوت کرده و آن رااز مقومات جامعه واجتماع برشمرده اند. ادیان الهى, که براساس ارزشهاى فطرى و واقعى استوارند, به این امر عنایت کرده و نقش اساسى را درایجاد و تقویت این روحیه داشته اند. وکلای عزیز امیدوارم جهت رای دادن به وزرای پیشنهادی طوری عمل کنید که جایگاه نیرومند و مقتدر نماینده گی مردم را به اثبات برسانید تا هر معامله گر و فریب کاری باور پیدا کند که زور مردم زور خداست. و نماینده گان ملت درخانه ای ملت بعد از این حرف اول را میزنند تصمیم صادقانه و بی طرفانه ای شما سرنوشت سیاسی آینده شما را رقم میزند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا