خانه » خبر و دیدگاه » اعلامیه کمیته تدارک حزب دموکرات خراسان

اعلامیه کمیته تدارک حزب دموکرات خراسان

هموطنان گرامی آگاهند که اکنون روند جنجال برانگیزتفتیش رأی تقلبی از رأی حقیقی، دور دوم انتخابات ۲۴ جوزا ۲۰۱۴ میلادی دارد که به یک بحران سرتاسری غیر قابل پیش بینی تبدیل می شود. 

ابتدا مردم آرزوداشتند که برگه های رأی تقلب شده در دور دوم انتخابات را،  با همکاری صادقانه ای دوستاد انتخاباتی رقیب، دولت افغانستان، کمیسون های انتخابات، دولت آمریکا، نمایندگان سازمان ملل متحد  و جامعه بین المللی با نظرداشت معیارهای دقیق پسندیده شده جهانی تفتیش و بازرسی می شود.

اما ازنیت و رفتار وکردار دولت حامد کرزی وبرخی از نهاد های بین المللی همکاسه دولت افغانستان، معلوم می شود که تلاشی در جهت حل معضله ابطال برگه های رأی ـــ صندوق های تقلب شده ندارند.

بلکه با دید سبک سنجی در پی تحقق آرمان گروه های متقلب وریاکار، گام غیراخلاقی وضد دمـــــوکراتیک می گذارند . وبه این فکروذکر اند که دوبار دولت معیوب غیر مشروع حامد کرزی را با تقلب وتزویر به صحنه سیاسی آوردند . بارسوم هم می توانند ازشکم تقلب یک حکومت نامشروع دیگری را بمیان آورند.

دولت حامد کرزی و حامیان داخلی ومنطقوی اش معتقد برین اند که در اجرای چنین یک برنامه سیاسی،  آب از آب تکان نخواهد خورد وکدام مقاومت ابراز وجود وحق خواهی قابل توجه ای هم در کشور وجود ندارد. که مانع انجام کار ایشان شود.

پس تاجائیکه دیده شد حامد کرزی یکه تاز میدان دربرابر هیچ ارگانی مسئول وجوابده نیست، حتا در برابر خداوند. زیرا جهان و شهروندان ترقی خواه می دانند که دست آورد سیزده ساله حکومت حامد کرزی ۱۲۳۳۰۰ نفرکشته و۱۱۲۸۰۰ نفر زخمی و۱۰۰۰۰۰۰ معتاد به مواد مخدر؛ وبرعلاوه کمک های همه جانبه ای مجامع بین المللی،  000 000 2649920 دوبیلیاردوششصدو چهل و نُه میلیارد ونُه صدوبیست میلیون دلار ــ عاید پول تولید وترافیک هیروئین، می باشد. واز هیچ کدام این ارقام فوق نه مردم سوالی وجوابی کرد و گرفت ونه مجلس نمایندگان ونه  دادستانی و نه قاضی ای ونه محکمه ای ونه رسانه های خبری ای.

ما به کشور ومردم خود از صمیم قلب  آزادی و صلح وهمبستگی و عدالت اجتماعی می خواهیم. امااگر گروه های مرکزگرا وخود محور به این عقیده باشند که این ارزشها را در قرن بیست یکم هم در انحصار خود خواهند داشت ومطابق میل خود حکومت عقب گرا وغیر متعادل خواهند ساخت وبه حاکمیت تک محوری خویش ادامه خواهند داد ومال ودارایی این سرزمین را به تاراج وغارت خواهند برد. یک اشتباه ذهنی است.

زیرا روابط ماهواره ای بزرگترین سلاحی معرفتی ایست که نیاز به مرمی ندارد وخوشبختانه  از حیطه ای قدرت دولت های جابر وخودمحور هم بیرون است. بناً دولت حامد کرزی وگروه های وابسته به این خط بدانند که :

اگر نیازی باشد، سازماندهی سرتاسری  نیروهای آزادیخواه ازجنس صلح در صف مقاومت  ابراز وجود وحق خواهی علیه بربریت وجباریت کار دشواری هم نیست . اما تا آن مرحله این حق را برای خود محفوظ نگه می داریم.

بناً امید واریم که راه بیرون رفت از بحران و جلوگیری از خشم وخشونت با تأمل عقلانی به آینده أمن مردم وکشور مان نگاه بنمائیم . وحق را باوجدان بی آلایش به حق دار بدهیم. دیگر با اندیشه های بادیه نشینی وشیوه های کودکانه خود ساختی و خودبافتی قرون وسطایی نامتعارف، خویش را رسوا وبی آبرو وکم مایه جلوه ندهیم. با حُسن نیت بگذاریم که  رئیس جمهور آینده ما با رأی پاک، از مردم خود مشروعیت سیاسی وحقوقی بگیرد وافتخار آمیز در خدمت مردم قرار داشته باشد.

به امید تأمین عدالت اجتماعی

دکتر بصیر کامجو، مسئول کمیته تدارک حزب دموکرات خزاسان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com