خبر و دیدگاه

حاکمیت سیزده سال حامد کرزی با کارنامه های زشت توطئه و ترور

سیزده سال قبل  در محاسبات سیاسی و شخصیت هایی مطرح سیاسی طراز اول کشورمان اصلا  کسی به نام حامد کرزی حضور و وجود نداشت. مردم کشور مانیز با این نام واین چهره آشنایی نداشتند. تا جایکه معلومات وجود دارد به اساس اظهارات یکی از کارمندان سیاسی سفارت امریکا دراسلام آباد پاکستان درسالهای ۸۰عسیوی که بعد به حیث سفیر ایالات متحده امریکا درتاجکستان ایفای وظیفه می نمود همکاری او از همان سالها باکارمندان سیاسی و استخباراتی ایالات متحده امریکا آغازشده است.

وهم چنان درین سال ها با صبغت الله مجددی در سازمان جبهه نجات ملی و گروه روم که در راس آن محمد ظاهر شاه سابق قرار داشت همکاری داشته گاهی بدرگاه مجددی وزمانی هم بدربار شاه سابق درخدمت بوده تا جای پایی برایش درین دو مرکز روحانی وسلطنتی دست وپا کند  واز طریق صبغت الله مجددی  بعد از ورود مجاهدین بکابل و انتخاب مجددی به حیث ریس اداره موقت مجاهدین به حیث معین وزارت امورخارجه آنوقت تقرر حاصل نموده است. بعد درزمان ریاست جمهوری پروفیسور برهان الدین ربانی نیز درهمین پست اجرای وظیفه می نموده وقرار معلوم که نسبت همکاری وارتباط با پاکستانی ها توسط امنیت ملی آنوقت دستگیر ولی به صورت اسرار آمیزی از زندان امنیت ملی  فرار وبه پاکستان می رود.

سال ۱۹۹۴ با تشکیل شورای هماهنگی وآغاز جنگ هایی که دراصل توسط پاکستانی ها ایرانی ها و متحدین منطقوی وبین المللی پاکستانی ها  و پادو های داخلی پاکستانی ها تشکیل گردید شامل این شورا ودر همکاری نزدیک با صبغت الله مجددی درپی تحقق پروژه پاکستانی ها یعنی سقوط حکومت پرفیسور ربانی بود که درواقعیت امر دشمن اصلی و هدف احمدشاه مسعود وزیر دفاع وفرمانده کل نیروهای مقاومت  از صحنه سیاسی ونظامی بود. بامقاومت نیروهایی مسعود ومتحدینش این توطئه پاکستانی ها وحکمتیار دفع گردید ولی مردم شهر کابل به خاک وخون کشانیده شد.

مرحلهء دیگر زمانیکه پاکستانی ها از به پیروزی رسیدن وفادارترین مزدور شان گلبدین حکمتیار مایوس می شوند با آغاز کار بالای پروژّه جدید ایجاد طالبان از وجود گروه های مختلف وفادار به منافع پاکستان حامد کرزی سر از گریبان طالب ها بیرون می آورد. همزمان با گروه روم که در راس آن شاه سابق بود درکنار هیاتی  سفرهایی بداخل کشورنموده یکجا با هیات گروه روم ملاقات هایی با احمدشاه مسعود رهبر نیروهای مقاومت ملی مردم علیه طالبان وپاکستان داشته است. به نظر میرسد شامل شدن در هیات ملاقات کننده با رهبری مقاومت ملی به اشاره جاهایی دیگریعنی سازمان هایی استخباراتی کشور هایی که درمخالفت با رهبری مقاومت ملی مردم قرار داشتند بوده باشد واین مسله را زمان نشان خواهد داد زیرا تاهنوز بسیار از راز ها سر به مهر مانده شاید روز وزمانی این راز ها وچهرها افشا شوند. متاسفانه بسیار ناوقت خواهد بود ولی به هر صورت ثبت تاریخ خیانت ها درین کشور وبه این مردم می شود.

کرزی که از همکاران وبنیاد گذاران گروه مزدور طالب بود با وقوع حوادث سپتمبر وبه وجود آمدن وضعیت جدید وفروپاشی طالبان به همکاری امریکایی ها سر از داخل کشور ولایات قندهار و ارزگان برآورد.

کارنامه های زشت توطه وترور از همان آغاز ورودش به داخل کشور آغازمی شود ودر اولین فرصت یکی از چهره هایی شناخته شده وقوماندانان مشهور دراطراف کابل که قصد داشت با سقوط طالبان برای تصاحب قدرت سیاسی وادارهء کشور وارد کابل شود درنیمه راه توسط طالبان دستگیر وبه قتل میرسد. درهمان زمان شایعاتی مبنی بر دست داشتن کرزی در توطئه قتل قوماندان عبدالحق وجود داشت. مسله درهمین جا خاتمه نمیابد.

درجریان برگزاری اجلاس بن توطئه ای دیگری را علیه نماینده اصلی ولی نعمت خود یعنی شاه سابق محمدظاهر پروفیسور ستار سیرت به حمایت خلیل زاد وبه اشاره بادارانش سازمان داد و او را از میدان بازی خارج کرد.

دراجلاس بن با استفاده از فشار حمایت کننده هایی خارجی اش ایالات متحده امریکا درحالیکه گفته می شود در قندهار ویا ارزگان بوده باشد که قابل باورنیست شاید دریکی از پایگاه های نیروهای مسلح امریکا قرار داشت از طریق تیلفون به اجلاس بن وصل شده و  به حیث ریس اداره موقت انتصاب گردید. این درحالیست که نیروهایی مقاومت ملی وارد کابل شده بود وپروفیسور برهان الدین ربانی به حیث ریس جمهور کشوردر راس قدرت قرار داشت. برای اولین بار باتدویروتصمیم اجلاس بن قدرت بطور مسالمت آمیز از نیرو های مقاومت ملی ضد طالبان پاکستانی به دست نشانده امریکایی ها  حامد کرزی درین کشور  انتقال یافت.

حامد کرزی با طیاره امریکایی که توسط محافظین امریکایی به شدت محافظه می شد وارد میدان هوایی بگرام شد وتوسط همین نیروها وبامحافظت نیروهایی امریکایی وارد ارگ کابل گردید. محافظت از کرزی سه سال دیگر توسط گارد مخصوص امریکایی ها صورت می گرفت وبعد از سه سال به نیروهایی داخلی سپرده شد.

به اساس فیصله نامه اجلاس بن لویه جرگه اضطراری باید تدویر می گردید و ریس اداره انتقالی را تعین می کرد. درحالیکه کرزی قبل از این با کارت گروه روم وارد میدان بازی شده بود. درین لویه جرگه یکبار دیگرتوطئه دیگری را علیه ولی نعمت خویش شاه سابق یعنی گروه روم که قرار بود در راس اداره انتقالی قراربگیرد سازماندهی نموده با سپردن اداره جرگه بدست ولی نعمت دیگرش صبغت الله مجددی و دست بوسی های مکرربسیار زیرکانه  شاه سابق وخانواده اش را کاملا از میدان بازی سیاسی خارج ساخت.

کرزی درین مدت زمان به همکاری مستقیم زلمی خلیل زاد توطئه هایی را علیه نیروهایی باقی مانده از جبهه مقاومت ملی با ایجاداختلاف و پیشکش نمودن امتیازات شخصی وخانوادگی برای تعدادی از بازماندگان ویابهتر بگویم میراثداران نیروهای رهبر مقاومت ملی وازجانب دیگر سازماندهی حملات وتهدید ها با به پرواز در آوردن طیارات بی پنچاو دوی امریکایی بالای تعدادی ازنیرو ها پرداخت. که نمیدانم جنرال عبدالرشید دوستم فراموش کرده که فریاد میکشید که ما باشما همکاری کردیم گناه ماچیسیت که مارا تهدید می کنید.

همزمان درشرق حاجی قدیر که درزمان مقاومت با مسعود همکاری داشت وازجانبی به حیث یک قوت محلی درننگرهار حضورداشت بافشار وتطمیع با کابل خواسته شد ودر اثر یک توطئه سازمان یافته ترور واز سمت مشرقی خاطرش آرام شد. از جانبی هم فرد قدرتمند دیگر محلی  گل آغای شیرزی را از مرکز قدرتش قندهار بی جانموده ودرعوض برادرش را غیر مستقیم به حیث اداره کننده درقندهار، هلمند وزابل با صلاحیت های بی حد وحصر وامکانات مالی وهمکاری نظامی امریکایی ها گماشت.

قوماندان خان محمد درقندهار یکی از شخصیت های که با مقاومت رابطه داشت وبا مسعود رهبر مقاومت ملی همکاری داشت نیز با توطئه سازمان یافته توسط کانون توطئه ارگ ترور شد.

قوماندان ملک زرین یکی از شخصیت هایی که در مقاومت علیه طالبان وپاکستان با نیروهای مقاومت وبه خصوص مسعود ارتباط داشت در ولایت کنر دراثر یک عملیات سازمان یافته توسط همین کانون توطئه کرزی به شهادت رسید.

درهرات توطئه را علیه جان امیر اسماعیل خان توسط نیروهایی حکمتیار وطالب های ولسوالی سبزوارسازماندهی نمود که درعوض فرزندش میرویس قربانی این توطئه کرزی شد. اسماعیل خان جان به سلامت برد ولی از مرکز قدرتش فراخوانده شد. نامبرده را  به  حیث وزیر انرژی وآب توظیف نموده وخاطرش را از هرات وزون غرب  جمع کرد.

توطئه علیه جان مصطفی کاظمی یکی از سر برآوردگان مقاومت علیه طالبان وپاکستان را در ولایت بغلان سازمان دهی نمود که  ده ها تن از هموطنان دیگرمان شاگردان مکاتب واهالی ومردم ملکی نیز به شهادت رسیدند.

درشمال قوماندان قول اردوی شش  داود ، داود یکی از مقاومتگران علیه طالبان وپاکستان وافراد وفادار به خط مسعود را بکابل خواست دریکی از ارگانهای غیر موثر توظیف و از پایگاه اساسی اش یعنی ولایات شمال شرق دور ساخت وبعد درست زمانی که درشمال دوباره توظیف شد وپلان هایی عملیاتی را درکندز وصفحات شمال بخاطر پاکسازی شمال وشمال شرق کشور از وجود طالبان آغاز کرد. امنیت آرامش  را درین مناطق برای مردم به ارمغان می آورد، با توطئه بسیار دقیق وسازمان یافته توسط کانون توطئه ها درارگ ریاست جمهوری سه تن از شخصیت های موثر برای تامین امنیت شمال وشمال شرق کشور داود ، داود، مولانا عبدالرحمن سیدخیلی وشاه جهان نوری را ازمیان برداشت وزمینه را برای حضور وظهور دوباره طالبان وگلبدین درمناطق شمال وشمال شرق کشور فراهم نموده  وتناسب نیروهای مقاومت با این نیروهای وطن فروش  وستون پنجم پاکستان را درین مناطق برهم زد.

درشمال وشمال شرق کشور افراد موثر وصاحب نفوذ که می توان فهرست  طولانی شخصیت هایی مانند محمدخان درسنمگان ، مطلب بیگ درتخار ،  که درزمان مقاومت علیه طالبان وپاکستانی ها سهم فعال داشتند  را یکی پی دیگر با توطئه وترور درهمکاری با برادران طالب وگلبدینی اش از سرراه برداشت.

تاریخ تکرار نمی شود ولی حوادث تاریخی وجنایات تاریخی تکرار می شود.مشابهت  های بسیار ماهوی میان جنایات انجام شده توسط امیرعبدالرحمن که همه قهرمانان ومجاهدین جنگ آزادی علیه انگلیس ها را درتمام کشوربه شهادت رساند واین عمل درزمان محمدنادر دیره دونی نیز تکرار شد. سران مجاهدین اشتراک کننده  درجنگ استقلال وهمه آزادی خواهان را دربند وزندان کشید و تعدادی را اعدام کرد. کرزی تعداد زیادی از سران مقاومت علیه طالبان وپاکستانی را با چیدن توطئه ترور نمود. این به این معناست که برنامه همان برنامه هایی جنایت و ترور ووحشت استعماری است. ولی با شیوه هایی جدید عملی گردید.  اسمای قربانیان که توسط کانون توطئه هایی که مقر آن درارگ وریس آن  کرزی است  ترور شده درین مقال نگنجد وفهرست آن را دوستان وهموطنان مان که آگاهی دارند و درنقاط مختلف کشورشخصیت هایی موثر ضد طالبان وپاکستان که توسط کانون توطئه ارگ وکرزی آماج این توطه ها قرار گرفته اند ترتیب وتکمیل نموده  دریک نوشته جداگانه منتشر نمایند.

قابل تذکر میدانم که درهمین مدت طولانی که توطئه های حامد کرزی یکی پی دیگر عملی می شد متاسفانه نیروهای بازمانده از مقاومت نیز با بازی های بسیار ماهرانهء کرزی متفرق ومصروف مقابله واختلافات شدید میان خودی گردیدند. هر ازگاهی تعدادی را وارد میدان بازی سیاسی نموده بااستفاده ابزاری این شخصیت ها را به شرکای جرم سیاسی وفساد واقتصادی خود مبدل نمود. از جانبی هم از درک دقیق بازی هایی سیاسی که در داخل کشور ومنطقه وجهان در رابطه به اوضاع اطراف کشورما جریان داشت عاجز بودند یعنی تحلیل دقیق از وضعیت نیروها وبازی های سیاسی در داخل واطراف کشورمانرا  نداشتند وبه همین منظور وارد معاملاتی می شدند که نمیدانستند که عواقب بعدی آن چه خواهد بود. به گرفتن امیتازات شخصی وخانوادگی منافع مردم را فدا کردند وبالاخره کرزی به قدرت غیر قابل کنترول ومهار مبدل شد.

پروفیسور برهان الدین ربانی نیز درست زمانیکه در ایران مصروف اشتراک دریک کنفرانس کشور های اسلامی بود عاجل بکابل فراخوانده می شود با پلان از قبل تنظیم شده توسط انتخاری ارگ به شهادت میرسد.

جالب این است که درین مدت زمان طولانی با این همه تلفات وقربانی گرفتن جانب نیروهایی مقاومت ملی دریک مورد هم که شده مسله ترور وکشتار سازمان یافته  این شخصیت ها توسط میراث داران مقاومت که درکرسیهای بلند تکیه زده اند  مورد بررسی وبازپرس جدی قرارنگرفت. قناعت مردم نه حتی خانواده های قربانیان توطئه هایی کرزی حاصل نشد وقضایا سر پوشیده باقی ماند.

سوال اینجاست که چه زمانی  بصورت جدی مسله توطئه وترور رهبر مقاومت ملی که تاهنوز سرنخ هایی دقیق داخلی ومراکز دقیق خارجی افشانگردیده و هم سنگران وشخصیت هایی بانفوذ ضد طالبان وپاکستان که توسط کرزی با توطئه ترور شده اند مورد بررسی وبازپرس قرار می گیرد؟  

 

___

نوت: دونوشته دیگر درسال ۲۰۰۳ “تکرار حوادث تاریخی ” و ارگ کابل مرکز کانون توطه از این قلم در سایت هایی وزین خاوران و جاودان چند سال قبل به نشر رسیده که این هم ادامه همان نوشته های قبلی است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا