خانه » خبر و دیدگاه » آیا باز هم توطیهُ دیگری در راه است؟

آیا باز هم توطیهُ دیگری در راه است؟

terrorism

معمول بر این است هر گاه قرار باشید درختی رابر کنیم، لذا ضرورت می افتید در قدم اول تا در فکر قطع کردن ریشه های آن باید شویم. ولی جریانات  سیاست جهانی هم از این امر مستثنی نمی باشد. زمانیکه دولت های زورگو و خود کامه متوجه می شوند و یا تشخیص می دهند که این دولت و یا آن دولت، این رهبر و یا آن رهبر در مقابل خواست شوم شان در تضاد قرار دارند دیوانه وار بر فکر بر انداختن نظام های مردمی وترور شخصیت های ملی می شوند و این عمل وحشیانه غیر انسانی زمانی برای شان میسر و امکان پذیر است که از یک طرف با تبانی دولت های مزدور منطقه و از طرفی هم با جریانات – گروپ ها و عناصر وطن فروش معامله گر در درون حاکمیت فاسد و غیر مردمی  داخل معامله شوند.

موضوعی را که می خواهم یاد آور شوم این است که در توطیهُ شهادت “احمد شاه مسعود” چه رازی نهفته بود که در مو جودیت اش منافع دولت های جبا ر و مستکبر تامین شده نمی توانست؟

آیا شما فکر نمی کنید که دربه انجام رسیدن توطیهُ شهادت مسعود نه یک دولت و هم  نه یک جریان  بلکه جریان ها و دولت ها دست داشته اند. ولی زمانیکه ما  معتقد به این امر شدیم که بلی به خاطر از بین بردن مسعود دست های خون آلود منطقه و فرامنطقوی شامل است، وحالا جان پرسش در این است پس چرا مسعود را نشانه گرفتند؟

جواب کاملا روشن است و آن اینکه این مهرهُ اصلی  در مقابل خواست های نا مشروع قدرت های اشغالگر چون صخره کوه ایستاده گی نمود وبه معامله گری تن نداد وآن را جز ننگ تاریخ می شمرد. بلاخره توطیهُ کاملاً از قبل طرح ریزی  شده عملی گردید .  ودر نبود ایشان راه برای مداخله گران با یک لشکر کشی تحت نام های گوناگون واصطلاحات مختلف هموار گردید وخواب های دیرینهُ که سا لها در سر می پرورانیدند و در پی آن در این منطقه ممتاز وخیلی ها با ارزش که ازنظر موقعیت جیوپلتیک وجیو اکو نومی  بودند جامه عمل پوشیدو به هدف شوم خود رسیدند.

ولی بعد از قتل مسعود چندین قتل های دیکری پی درهم وزنجیرهُ  فرزندان اصیل این مرز بوم یکی پی دیگری در جریان است.  هنوزکه هنوز است ما نمیدانم بعد از شهادت مرحوم استاد پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان باز این خفاشان مزدور چه پلانی از با داران و بنیان گزارن اصلی ترور واختناق  برای نشانه گرفتن و ریختن خون چه کسی از فرزندان واقعی این سرزمین دریافت نموده اند و آماده گی می گیرند.

قابل دقت می دانم زمانیکه ما دریافتیم در عقب این قتل های بی رحمانه وهدفمند  توطیه  مهندسین کهنه کار بیرون از مرزها  قرار دارد. پس سوال اساسی که در ذهن هر کدام مان خطور می کند اینست: آیا چه نوع پلان وتوطیهُ بزرگی دیگری در راه است که در موجودیت  مرحوم استاد پروفیسوربرهان الدین ربانی غیر امکان و یاهم غیر عملی بوده است و موجودیت ایشان خار چشم و یاصد راه پلان های شوم سطیره طلبان گردیده بود؟

حالا باید منتظر ماند و دیده  که هدف اصلی این طوطیه گران قرن که به شهادت استاد  پروفیسور بر هان الدین ربانی و دیگر ستاره های درخشان منحصر به فرد این سرزمین مقدس انجامید چه خواهد بود؟

ولی یک چیز کاملاً معلوم است و آن اینکه دولت های چپاولگر به خاطر اشغال ثروت های مادی و معنوی این مناطق کمر بسته اند تا از طریق این سرزمین من حیث میدان نبرد و تختهُ خیز برای اشغالگری های بعدی بر سائر ملت های بی دفاع ویا هم ضعیف منطقه حمله ور شوند و تا باشد بر ثروت و ذخایر ملی این کشور ها تسلط کامل پیدا نمایند. لذا گواهی این  حقیقت تلخ تاریخی بر آن است که این قاتلان حرفوی دست بر هرنوع شیوهُ ترور انسانهای مقاومتگر و رسالتمند که تهعد در مقابل مردم خویش  سپرده  بودند می زنند، تا اینکه زمینهُ فعالیت غیر انسانی برای شان هموار گردد.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com