خانه » احمد شاه مسعود » مسعود و آزادی

مسعود و آزادی

massoud11

سلام برای مسعود دوستان دیشب به ویب سایت جاودان سرخوردم آهنگی از صدیق شباب را که بر شعر شهید عاصی ساخته بود، شنیدم مرا سخت هیجانی ساخت. البته نمیخواستم که به استقبالش شعر بسرایم، تا اینکه بی حرمتی در مقابل شعر عاصی شهید نشود. ولی نتوانستم خود را کنترول کنم با خود زمزمه میکردم که ناگهان شعر خود به خود در زبانم جاری شد، میخواستم که به چند بیت تمامش کنم ولی  از این چند بیت بیتها جورشد آری شهامت و شجاعت این ابرمرد به یک بیت و بیتها تمام نمیشود تا که دنیااست در سر زبانها خواهد بود. آزادی که مسعود در راه بدست آوردنش مبارزه کرد او را به یک سمبول آزادی تبدیل کرده، راهی را که مسعود پیموده بود به این زودیها خاتمه نمیابد. انشالله مسعودان دیگر خواهد امدو تا بر فراز هندوکش درفش آزادی را بر آفراشته خواهندکرد. از اینکه نتوانستم به شیرینی شعریکه شهید عاصی سروده بود، بسرایم پوزش میخواهم. البته ناگفته نمانم اگرشهید عاصی زنده میبود، شاید از این بهتر میسرود. الهی روح شهیدان راه حق و آزادی را شادگردان و آخرت شان را آبادگردان. آمین!

مسعود و آزادی

اندر صدای تونهفته بودیک دارآزادی

امواج سخنهایت داشت صدهزارآزادی

پامیر و هندوکش باتوهمنواو یک صدا

آمو وکوکچه اش میسرود بار بار آزادی

پنجشیر ودره اش انگارباتوخفته است

درهم شکسته وریخته نگونسارآزادی

آهنگ دلنیشنِ سرودهء من تو و یکی

توباتفنگ سرودی من باشعارآزادی

ای مرد با ایمان  رستم دلیرعصرما

ازعیبتت  فتاده بود در دارآزادی

هر دیو و دد زتو گریزان ودرفرار

درچارهِ انداختن تو سردار آزادی 

دیوانِ سفید امریکا و غرب وعرب

در سد راه تو کردند دیوار آزادی

بازور و زر نتوانستند ترا به زیرکنند

آخر به حلیه کردند ترا انتحار آزادی

آندم که نعرهء تکبیربرگوش توخواندند

ازهرواژه اش بودپیدابیشمارآزادی

آندم که خدا حکم کرد برفرشتگان

گفتاکه سازم آدم ,بااقتدارآزادی

ابلیس برتکبر و کبرو غرور خویش

سجده نکرد آدم و شدسیه روزگارآزادی

وحی خدا بود بر پیمبران چنانکه دان

رها ازبند شیطان ونفس مردارآزادی

ندای خدا, درکوه طور,برموسای عمران

بود یک جهان پر ازشعرو شعار آزادی

آزادی بنی اسرائیل از بند فرعون

ازدهشت و وحشت آن جبار آزادی

آندم که خدا صدا زد بر کلیم خویش

گفتا نترس منم ترا پروردگارآزادی

عصا ی موسا, ید بیضا و آن معجزات

سحر بوددرچشم فرعون انگارآزادی

جبرئیل گفت اقره بگو یا محمدا

کاین انسان راآفریدخدابرمدارآزادی

هرپیمبری که درجهان ما ظهورکرد

آزادکردمخلوق ازشرهرستمگارآزادی

مسعودتو برده درس رهایی زپیمبران

خواستی که کنی درجهان پایدارآزادی

اما دست اجل نگذاشت که چنین شود

دنیا زچنگال دیوان آدم خوارآزادی

فریادی که تو بلندمیکردی هرزمان

بود نعرهء الله اکبرآن چاریارآزادی

مسعودتوبودی الگوی آزادی بخش ما

از شر و فتنه هرخاین غدار آزادی

مسعود توسیمای درخشندهِ امروزما

مسعودتوآئینهِ فردای بیدار آزادی

مسعود تو شعار عدالت , انصاف وهمدلی

مسعود توالهام بخش دلهای دغدارآزادی

افسوس  کس گوش به فریادتونداد

که حرف حرف توداشت بسیارآزادی

چون تواگرمیداشت راهب یاروهمدمی

تابرفراز هندوکش میکرداقتدارآزادی

دشمن دراین خیال مباش که دگرکسی

ناید در میان مامسعود وارآزادی

انشالله سپاه  عیاران کند ظهور

تابرفرازپامیر کنندبرقرارآزادی

تاپوزشما وحشیان به خاک وخون کشد

آنروزنزدیک است مایم درانتظارآزادی

این وعده حق است ازحدیث محمداست

سپاهِ از خراسان کندهر دیارآزادی


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com