خانه » خبر و دیدگاه » مام میهن را از آتش جهنم “پنجابی ها” نجات دهید!

مام میهن را از آتش جهنم “پنجابی ها” نجات دهید!

TalibanInPakistan

آنجا که فریاد و ضجه اطفال و زنان بگوش کس نرسد، “غیرت افغانی” مرده است؛ آنجا که احساس ها مرده وشیشه وحدت ملی به سنگ نا مهربانی و بی مهری حاکمان ریز ریز و منافع ملی و ارزشهای مدنی و هنجار های انسانی زخم بر داشته تاریخ پر افتخار شیر مردان کشور بفراموشی سپرده شده؛ آنجا که دل و دامن سر زمین از اثر فیر راکت ها و توب های أهریمن داغدار وخانه وکاشه زنان و مردان قامت بر افراشته تاریخ از اثر آتشباری خفاشان پنجابی در دو طرف مرز دیورند بخاک یکسان و با بر داشتن کوله بار زندگی و کشیدن نعش قربانیان آواره کوه و دیار خویش گردیده اند؛ انجا که کسی حق زندگی در خانه خود را ندارد و حاکمان جبن و بزدلی، ترس و مزدوری را به تحمل و بردباری تعبیر کرده اند دیگر جهنمی بیش نیست. بلی اگر در برابر دشمن کرنش و تحمل میکنی، بکن ولی در دستگیری و همیاری مردان و زنان بی دفاع او اطفال معصوم سر زمینت که هیچ ملجأ و مأمنی ندارند، نباید ساکت و خاموش و بی تفاوت بود. 

پیکر زخم دیده ومصیبت آشنای مام میهن در آتش تجاوز دشمنان دور ونزدیک میسوزد وهر گوشه بدنش از اثر گلوله ها وپرنگ های لشکر شب تاز وتاریک دل جهل ودشمن حریص وقسم خورده چون پاکستان می سوزد هنجار ها وارزشهای ملی توسط فرزندان بی مهر وسنگدلش در حال شکستن ونابودیست اما هیچ اشک گرم بخاطر آه سرد سینه سوزان مام میهن بفضا بر نمیخیزد.تو گوئی فرزندان این مادر در حال نا سپاسی وفراموش کردن آغوش گرم وپر مهر آن اند.بلی نوای ( های ای وطن که بعدی خدا می پرستمت ) چگونه دروغ از آب به در آمد وتجربه مدعیان کاذب را سیه رو ساخت.

فززندان این عجوزه دیگر دل از مهر مادر بریده و بدست وپای هر أهریمن افتیده اند وهمه ارزش های موجود سر زمین شان را به حراج گذاشته اند بلی همه شاهد اند که.دامن پر مهر این مام را از زیور قانون ونظم واداره محروم ساخته زمین وآسمانش را از روشنی ستارگان اخلاق، انصاف، عدالت وادب دیگر بهرۀ نیست.شیرازه نظام وزندگی را در هم ریختند وهستی اش را به یغما بردند.در آخرین لحظات کالبد ضعیف واستخوانهای در هم شکسته اش راا در بازار دلالان استعمار گرجهان به لیلام میگذارند درین حراج تنی چندی رابنام أعضای جرگه عنعنویی چون شاهد میخواهند تا بعد از مهر وامضا برسر تابوتش کف زنند.بلی در چنین شرائط چه باید کرد؟

ملتی قهرمان وسلحشور افغانستان! مگر خیلی اندوهبار ودرد ناک نیست که در برابر این همه نا بسامانیها ،بیعدالتی ها قانون شکنی وهاوظلم واستبداد مستبدان زمان خاموش بنشینیم و دست بسته ناظر زد وبند ها ی دلالان داخلی وخارجی باشیم؟ نه خیر بیداری وخود نگهداری شرط زندگیست زندگی با عزت وغرور زندگی با وقار وسر بلند.بیائید بخاطر حمایت از سند ملی وقانون اساسی کشور وبخاطر پر بار ساختن نهال نو پای دموکراسی وجامعه مدنی بخاطر دفاع از ارزشهای های اخلاقی وإعتقادی مردم این سر زمین وبخاطر نجات کشور از چنگال عفریت خود محوری واستبداد بیدار شویم. باید مؤمن بیدار دل بود .چه به آن مؤمن خدا کاری ندارد که در تن جان بیداری ندارد.بیداری ملتها شرط اساسی رسیدن برفاه آسایش عدالت وشکوفائی است.بالندگی وپیشرفت تمام ملتهای جهان در گرو قانون پذیری عدالت پروری وفرهنگ گستریست.

امروز قانون اساسی کشور بازیچه دست اربابان قدرت شده .وحدت ملی آسیب جبراندیده است آنهم از دست زعما ورهبران که بر مسند حکومت وخدمتگذاری تکیه زده اند به این باور که تفرقه بیانداز وحکومت کن را در دفاتر نجوا میکنند..امروز اقتدار طلبان بی دانش مردم را در شهر ها ودهات به دو بخش تقسیم کرده اند تا یکروز به نفع ایشان تظاهرات کنند وروز دیگر. در مقابل یکدیگر سلاح بگیرند.رهبرانیکه اختلاف ونفاق را نماد دموکراسی میخوانند وبر خورد فزیکی ومشت ولگد در خانه ملت را تشویق میکنند تا فردا شاهد حوادث شرم آور تر دیگر باشیم.مردم را بنام حامیان محکمه اختصاصی وکمیسیون انتخابات در مقابل یکدیگر قرار داده این اختلاف ونفاق از آخرین قریه تا خانه ملت به اوج خود رسیده است . عناصر خود کامه وتک محوربخاطر کوبیدن آزاد اندیشان وخفه کردن دموکراسی وجامعه مدنی دست اندر کار اند.معاملات پشت پرده در داخل وخارج کشور بخاطر تسلیمی ما م میهن بدست جلادان وستمگران ضد دین وفر هنگ فضای سیاسی کشور را خیلی تاریک ومکدر ساخته.حس إعتماد ملی وباور به یکدیگر از بین رفته است.دیگر این سر زمین میدان کسب منافع شخصی شده وهیچکس در پی بهبودی تن بیمار مام میهن نیست تنها به پر کردن جیب های خود مشغول اند؟

آتش به خرمن هستی ملت زده اند.نه قانون ماند نه وحدت ونه هم إعتبار ملی همان است که میگویم درد ملی با تلاش ملی وقیام ملی مسالمت آمیز شفا پذیر است.امروز به خاک وسر زمین شما جفا میشود مربوط به همه شماست.اگر قوانین کشور پایمال میگردند باز هم حق هر فرد این سر زمین بخاک دفن میشود اگر شیرازۀ وحدت ویک پارچگی صدمه دیده است بازهم شما دردش را احساس میکنید اگر نظام سیاسی کشور من حیث دستگاه ملی به افتضاح کشانیده شده بازهم ارزش ها ونورم های ملی صدمه دیده است.این نا بسامانیهای ملی به یک خیزش وانقلاب ملی و مردمی مسالمت آمیز س نیاز دارد.درد ملی با فریاد تنهائی افراد واشخاص قابل معالجه نیست.من درین نوشته از تمام افراد واحاد ملت می طلبم تا با احساس بیدار وقلب های پر از محبت وارادۀ آهنین با یک قیام سر نوشت سازهمگانی بطور مسالمت آمیز به عمر این همه نا بسامانیها پایان بخشید و تابوت جبن وبزدلی، خود خواهی وبیعدالتی را میخکوب کنید تا دیگر مانند امروز بی ارزه وبحران زده نباشیم…دیگر حرف از شعار گذشته است.باید عملا متحد باشیم واز سر مایه ها وذخائر این سر زمین بخاطر زندگی در همین سر زمین استفاده کنیم.تاکی فرار ومهاجرت تاکی برائت از مام میهن تا کی محتاج دیگران بودن.ما هم مانند انسانهای دیگر انسانیم اما محتاج دیگران!.ما باید مشاور خارجی داشته باشیم؟ داشتن مشاور خارجی غرور مارا صدمه میزند طلب کمک از دیگران آبرو وعزت مارا خدشه دار میسازد.پیروی از کلتور وفرهنگ دیگران هویت ملی وتاریخی مارا به فراموشی میسپارد.بیائید .ابا حرص وطمع وداع کنیم با داشته خود قناعت کنیم صبور وسر بلند زندگی کنیم.لقمه دیگران مارا بی همت ساخته نان از جیب دیگران میخوری باید خدمت هم به دیگران کنی.طوریکه حالا هست.وقتی از لحاظ اقتصادی وابسته باشیم استقلال سیاسی قطعا نداریم..باربخود وخدای خود تکیه کنید.

مگر تهاجم لشکر های بی هدف غرب وشورشیان کافی نبود که امروز جلادان تشنه بخون پاکستان قله های پر افتخار سر زمین مارا آماج کلوله های وراکت های کور خویش قرار داده واحتجاج مردم مارا به سخریه گرفته اند.مگر سکوت وتحمل معنی دار رهبران وسران بی تدبیر در برابر تجاوز این کوردلان شرفباخته شمارا نگران نساخته.است.من شمارا از اینده بسیار تاریک واسفبار هوشدار میدهم.اگر غفلت کردید دیگر جبران کرده نمیتوانید برای نجات از بحران فراگیر فرصت های اندک هنوز باقیست تاریخ قضاوت می کند، که در چنین شرایط فرزندان دلیر این سر زمین چه گام های بر داشتند. 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com