خانه » خبر و دیدگاه » ائتلاف ملی بساط وحدت و مدافع ارزشهای ملی

ائتلاف ملی بساط وحدت و مدافع ارزشهای ملی

AfghanistanMap_flag

هنگامیکه شرائط کنونی افغانستان را با دقت و تأمل و احساس وطندوستی ارزیابی کنیم، تمام وجود ما را درد و رنج، هم و غم وضعیت موجود که بر کشور و مردم ما تحمیل شده است تحت فشار شدید خود قرار میدهد. البته تحلیل این وضعیت بحرانی به تناسب گرایشات انسانی در وجود فرزندان این میهن با درجه ۳۶۰ تفات به سزای دارد. با احساس وطندوستی که در عمق وجودم فروزان میزند درک نمودم که افراد این ملت از بحرانهای سیاسی موجود در کشور برداشت های گوناگون دارند. ازینجهت افراد را به سه بخش مهم طبقه بندی نموده ارزیابی خویش را پیرامون برداشت ایشان از وضعیت کنونی در سر زمین جهاد و مقاومت ارائه میدارم، خدا کند که از احساسات بنده توجیه غلط صورت نگیرد.

برخی از مردم افرادی هستند که نصیب وافر منافع شخصی، گروهی و یا قومگرائی خویش را از دستر خوان سخاوتمندانه دولت کنونی بهره برداری نموده، به اندازۀ قدرت و صلاحیت خویش با حیله گریهای گوناگون زیر نام وحدت ملی نه تنها سعی و کوشش جدی به خرچ میدهند تا حقوق دیگران را پایمال نمایند بلکه بخاطر حفظ موقف و مقام خویش و رضایت دولتمردان بلند پایۀ کشور خود نمائی و جلوه گری نیز مینمایند. برخی از مردم افراد هستند که یأس و نا امیدی تمام فضای وجود شانرا تسخیر نموده است. اینگونه مردمان اصلاً توانائی و صلاحیت مبارزه و مجاهدت در اعماق وجود شان خشک گردیده است که آرزوی نیرومندی معنویت خویش را در آئینه وجدان و ضمیر شان باخته اند. برخی از مردم فرزندان غیور و باشهامت این سر زمین راد مردانگی هستند که انگیزه های معنویت و توانائیهای پرجوش و خروش مجاهدت و مقاومت اعماق وجود شانرا تقویت بخشیده گامهای توانمند شانرا در راستای رهائی این ملت از شرائط کنونی برداشته شاهراه شهادت را لبخندان تعقیب مینمایند.

اکنون هر یک از بخشهای سه گانۀ فوق را لازم است زیر پوشش تحلیل سیاسی از اوضاع کنونی در کشور قرار دهیم. نا گفته نماند که انسان مدرن تمام امورات زندگی خود را در یک چوکات طبقه بندی شده با معیارات مخصوص احوالات زندگیش مورد ارزیابی قرار میدهد و بر مبنای معیارات واقعبینانه اش تحلیلی از عملکرد و کارنامه های زندگی اش در روشنائی زمان و فرصتهای به دست آمده بکار میبرد تا توانائیها را از نا توانائیها، فرصتها را از تهدیدات تفکیک نموده در ازای آن پلان خوبتری برای آینده خویش طرحریزی نماید. ازینجهت، معیارات تحلیلگری من جهت ارزیابی آن بخش های سه گانۀ فرزندان این مرز و بوم را قانونمندی، حکومتداری، خدمتگذاری، پاسداری از منافع ملی، مبارزه علیه بیگانه پرستی، بازسازی، حفظ ارزشهای فرهنگی و هویت بین المللی کشور تشکیل میدهد که بر مبنای آن قضاوت و برداشت هموطنان را از بحرانهای سیاسی که افغانستان عزیز ما در آن قرار دارد نیز خواهانم تا قادر به این شویم که کشور را از مصیبتهای درد آور نجات بخشیده پلان بهتری را برای یک آینده درخشان طرحریزی نمائیم.

مردم غیور این سرزمین اعم از مردان و زنان، جوانان و نوجوانان، محصلین و روشنفکران، استادان و سیاست پیشه گان، تحلیلگران سیاسی و فرهنگیان همه و همه از اوضاع کنونی کشور شان بهتر از دیگران آگاه اند. آنها از پس منظر دولت حاکم نیز خوبتر مطلع اند. آنها از برخورد چگونگی، معامله گریها و مصلحت پذیری های این حکومت در سطح ملی و بین المللی نیز خبر دارند. این ملت ازینکه این دولت حاکم تا چه حد پایبند قانونمندی است، به چه اندازه دارای حکومتداری سالم است، تا چه اندازه در خدمت مردم است، به چه اندازه از منافع ملی پاسداری میکند، تا چه اندازه مانع و سد راه بیگانه پرستی شده است، تا چه حد در باز سازی زیربنا ها و جلب کدر های سیاسی مخلص و امانتدار در چوکات حکومتداری وجیبه دینی و ملی خویش را ایفا نموده است، به چه اندازه در حفظ ارزشهای فرهنگی و هویت این سر زمین راد مردانگی در سطح ملی و بین المللی فداکارانه سعی و تلاش نموده است! اینهمه کارنامه های دولت کنونی مانند آفتاب روز روشن به همگان با تفاوت کم و بیش هویدا است. هیچ کار نامۀ این حکومت در یک دهۀ گذشته از نظر نخبگان سیاست پوشیده نیست. در جریان این فرصتهای طلای که نظیرش در طول تاریخ افغانستان مشاهده نشده بود، حکومت موجود به قحط الرجال مواجه میباشد. ناگزیر با همان افراد انگشت شمارش همیش در معامله باشد و طوریکه لازم بود نتوانست خدمات شایستۀ برای مردم در کشور عرضه کند. همان افراد بی کفایت بر اساس معامله گریها و مصلحت های نا مشروع از پست به پست دیگر منتقل گردیده بر سرنوشت این ملت رنجدیده تحمیل شدند. اما بالعکس، فرزندان که صمیمانه برای این ملت شب و روز زحمت میکشند. بالآخره، تهدید میشوند، سبکدوش میگردند و یا سر انجام هدف ترور و وحشت پروری بیگانه پرستان قرار میگیرند.

ازینرو، باید گفت که این معامله گریها و مصلحت های بی مورد این حکومت بود که نه تنها افغانستان را از رسیدن به قله های حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و قانونمندی باز داشت بلکه فرصتهای طلائی تحت حمایت جامعه جهانی را نیز از دست داده گریبانگیر بحرانهای سیاسی، توطئه های قومگرائی و دسائیس فرهنگی قرار گرفته است که تا کنون نمیداند چگونه خویش را ازین مصیبتهای مهلک عصبیت و قوم پرستی نجات دهد. بدین ملحوظ، نا گزیر است تا تمام این بی کفایتی ها، نا بسامانیها و بحرانهای سیاسی موجود در کشور را به دامن خارجیها اندازد و خویشتن را در برابر مردم افغانستان بیچاره جلوه داده مبرا قرار دهد. نا آگاه ازینکه تاریخ تمام کار نامۀ های مشروع و نا مشروع این سیاستمداری را در صحفات زرینش ثبت نموده است. این سیاستمداری نا درست نه تنها وحدت ملی را در داخل کشور برهم و درهم زده است بلکه هویت ملی ما را در سطح جامعه جهانی نیز به حد بیشتری خدشه دار ساخته است که در طول تاریخ جبران ناپذیر ارزیابی میگردد.

همچو عملکرد های غیر قانونی حکومت موجود پیکر وحدت ملی را چنان صدمه زده که کتلۀ بزرگ از روشنفکران و سیاستمداران، اصلاح طلبان و مبارزان را به صحرائی یأس و نا امیدی سوق داده است. آنها هر گونه امید یک افغانستان آزاد و مستقل، با ثبات و قوی، دارای اقتصاد مرفه و مردم سالاری را از دست داده اند و در صحرائی یأس و نا امیدی به سر میبرند. ازینجهت، وقتیکه یک انسان انگیزۀ مبارزه و مجاهدت و توانائی معنویت خویش را در گورستان نا امیدی مدفون نمود هرگز نمیتواند به پا خیزد تا در راستای نیل آرمانهای ملی و میهنی خویش گام مثبت بردارد. فلهذا، این قشر مظلوم از فرزندان ملت جز اینکه اینجا و آنجا درد دل نموده انتقادات داشته باشند چیزی از آنها ساخته نمیشود مگر اینکه معنویت آنها را با انگیزه های مبارزه گری احیا گردانیده در پرتو یک ایئتلاف و بسیج ملی برایشان خوش آمدید گفت.

اما افرادی در این ملت هستند که کارنامه های نا مشروع حکومت موجود انگیزه های معنویت ایشانرا در راستای مبارزه و مجاهدت تقویت بخشیده امید شان نسبت به یک آینده تابناک بیشتر گردیده است که از هر نوع قربانی دریغ نمیورزند. تهدید قتل و ترور هرگز ایشان را از اهداف ملی و میهنی باز نمیدارد بلکه از چالش های نا جوانمردانه دشمنان و بیگانه پرستان هراسی نداشته همچو تهدیدات را با سینه باز همیش لبیک گفته سوی شاهراه شهادت لبخندان در حرکت اند. ایشان ارجمندان اند که از مکتب جهاد و مقاومت سند فراغت به دست دارند. آن سند که نمایانگر صلابت و شهامت، راد مردانگی و شجاعت در ایشان را تصدیق و تأئید مینماید. آن سند که به زبان حال میفرماید که این فرزندان در شرائطی بسا دشوارتر از وضعیت کنونی مردانه وار از خود ایستادگی نشان دادند. آن ثبات و پایداری شاگردان جهاد و مقاومت در سنگر های داغ و سوزان بود که پیشانی دشمنان و اجنبیان را به خاک ذلت فرو بردند.

اکنون همانگونه که در سنگرهای داغ و سوزان موفق و پیروز بودند، امید است که در برابر توطئه های دشمنان و تبلیغات زهر آگین بیگانه پرستان و دسائس فرهنگی اجنبیان فائق آمده با پالیسیهای ملیگرائی شان این ملت را یکبار دیگر از مظلومیت و غلام سالاری نجات بخشیده بزرگواری و آزادگی را به ارمغان خواهند آورد. تبلیغات دشمنان در مقابل فرزندان مخلص این ملت به هر اندازۀ که زهر آگینتر باشد، به همان اندازه محبوبیت آنها در قلب مردم افزوده تر میشود. پس دشمنان به هیچ وجه نمیتوانند در مقابل زحمات شبانه و روزی این راد مردان مانع قرار گیرند. زحمات که هدف آن جز سربلندی و عزتمندی و رضای پروردگار چیزی دیگری نیست. دشمنان هر گز با این همه ولوله های بیدادگری و جفا کاری علیه این ملت رنجدیده نمیتوانند به اهداف شوم شان نائل آیند. مردم مخلص این سر زمین با شهادت فرد، فرد همسنگران جهاد و مقاومت انگیزه های معنوی شان دارد که افزایش مییابد. سر انجام با دل و جان از سلحشوران خویش پاسداری مینمایند و برای احقاق آرمانهای شهدای شان فداکارانه سعی و تلاش میورزند.

ازینجهت، فرزندان مخلص این سرزمین راد مردانگی باید بدانند که با ایجاد ایئتلاف ملی میتوانند خلای که توسط دولت حاکم به میان آمده است پر نمایند. ایئتلاف که موجودیت افراد مخلص و وطندوست در آن ارزنده تلقی میگردد. ایئتلاف که بخاطر آرامش و آسایش مردم رنجدیده افغانستان دست به فعالیت صادقانه زند. ایئتلاف که کدر سازی نموده برای فردای بهتر سرمایه گذاری نماید. ایئتلاف که جهت پاسداری از منافع ملی برنامه های بزرگی را جهت ایجاد یک حکومتداری سالم روی دست گیرد. ایئتلاف که به مثابه خدمتگذار وارد صحنۀ عمل شده به این ملت و جهانیان نشان دهد که دوستداران و خدمتگذاران واقعی این سرزمین کی ها اند. ایئتلاف که در پرتو قانونمندی و حفاظت فرهنگ اصیل مردمی عرض اندام نموده به دشمنان و اجنبیان بیان دارند که تا آخرین رمق حیات شان علیه بیگانه پرستی و بیگانه ستیزی مبارزه نموده هرگز اجازه نخواهند داد تا هویت این ملت شکست نا پذیر در سطح منطقه و جهان خدشه دار گردد. ایئتلاف که برخواسته از آرمانهای مردمی با ایجاد فضای امنیت وجیبه دینی و میهنی خویش را مسؤولانه ایفا نماید. ایئتلاف که با باز سازی و عمرانی این کشور رفاه اقتصادی را نصیب این ملت نماید.

هرگاه همچو یک ایئتلاف ملی با برنامه های عالی عرض اندام نمود با صراحت کامل باید گفت که بستر معامله گریها و مصلحت پذیری ها برای ابد جمع خواهد شد. اینگونه ایئتلاف میتواند انگیزۀ باشد برای بیداری و انفعال فرزندان که به یأس و نا امیدی رو آوردند. اینگونه ایئتلاف میتواند جهش اصلی افکار عامه برای احیای معنویت افراد در حکومتداری باشد.

ملت عزیز افغانستان، اگر واقعا خواهان نظام هستید که بر مبنای قانونمندی، حکومتداری سالم، ارجگذاری به ارزشهای ملی، پاسداری از منافع ملی و حامی وحدت ملی باشد پس نباید فراموش کرد که آنهمه شاخصه های عالی را در ائتلاف ملی میتوان جستجو نمود. ائتلاف ملی یگانه بساط وحدت ملی، داعیۀ حمایت فرهنگ اصیل مردمی و مدافع ارزشهای عالی سرزمین شیر مردان میباشد. پس انگیزه ایجاد ائتلاف ملی را در خود زنده سازید تا آیندۀ درخشان را برای شما و نسل جوان تان به ارمغان آورد. 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com