خانه » اخبار و گزارشات » کمیسیون مستقل انتخابات: هیچ‌گونه فشاری نمی‌تواند موقف قانونی ما را تغییر دهد

کمیسیون مستقل انتخابات: هیچ‌گونه فشاری نمی‌تواند موقف قانونی ما را تغییر دهد

manawi_fazel_iec

کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به مادهی ۱۵۶ قانون اساسی افغانستان، صلاحیت اداره، نظارت و مراجعه به آرای عمومی را به خود محفوظ می‌دارد.

چنانچه شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات از جمله موضوعات شامل در اداره انتخابات می‌باشند، بنابراین هیچ نهاد دیگری در سطح کشور، با درنظرداشت قانون اساسی،صلاحیت دخالت در اداره انتخابات را نداشته و هرگونه اجراات در این رابطه، مغایر با مفاد قانون اساسی تلقی می‌گردد.

این کمیسیون همچنان با درنظرداشت قانون انتخابات که بربنیاد ماده‌ی ۳۳ قانون اساسی افغانستان نافذ گردیده، صلاحیت اعلام نتایج نهایی و صدور وثیقه‌ی قانونی وکالت و زعامت پست‌های انتخابی را جزء صلاحیت‌های مختص به خود دانسته و مداخله‌ی هرنهاد دیگر در این رابطه را نقض صریح قانون اساسی و قانون انتخابات کشور تلقی می‌نماید.

تغییر در نتایج انتخابات بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات، به ویژه پس از افتتاح پارلمان، جزء صلاحیت هیچ نهاد به شمول کمیسیون مستقل انتخابات نبوده، هرگونه اقدام در این مورد در مغایرت مستقیم با قوانین نافذه‌ی کشور می‌باشد.

کمیسیون مستقل انتخابات آرای ریخته شده‌ی غیرقانونی را که از روند باز شماری خارج نموده، آرای باطل دانسته و احیای آن‌را ناممکن می‌داند. کمیسیون تأکید می‌دارد که انتخابات تنها نتیجه نبوده بلکه روندی است که مراحل مختلف را سپری می‌نماید و مطابق به قانون انتخابات و رویه‌های انتخاباتی و رعایت معیارهای بین‌المللی، تصامیم از طرف کمیسیون‌های مشخص قانونی موظف اتخاذ می‌گردند.

هرگونه دست‌کاری آن‌هم به شکل غیرمسلکی و غیرشفاف و بدون صلاحیت قانونی در نتیجه و اوراق انتخاباتی، غیرقانونی و تخطی جبران ناپذیر بوده و مداخله ارگان‌ها، نهادها و اشخاص دولتی وغیردولتی مطابق به ماده‌ی هفت قانون انتخابات در امور انتخاباتی مجاز نبوده و استفاده از قوه و شفار در روند انتخابات از طرف مراجع قدرت غیرموجه پنداشته می‌شود.

کمیسیون یک بار دیگر به قانونی بودن اجراأت خود تأکید می‌نماید و بارعایت ماده‌ی ۶۱ قانون انتخابات، رسیدگی به تمام شکایات انتخاباتی را مربوط کمیسیون شکایات انتخاباتی دانسته و بعد از رسیدگی به شکایات از جانب آن کمیسیون، خود را مکلف به اعلان نتایج نهایی می‌داند.

کمیسیون در موقف همیشگی و پیشین خود ثابت‌قدم بوده، هیچ‌گونه فشار و اجراأت غیرقانونی نمی‌تواند موقف قانونی این کمیسیون را خدشه‌دار سازد. کمیسیون با درک رسالت تاریخی، قانون اساسی، قانون انتخابات، مصالح ملی، عدالت اجتماعی، ارزش‌های دموکراتیک و حیثیت تاریخی از اصول و ارزش‌ها حمایت می‌نماید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com