اخبار و گزارشات

اعلام نامهای نمایندگان پارلمان در فهرست حذف محکمه اختصاصی

sediaullah_special_court

به گزارش جاودان به نقل از خبرگزاری پژواک، بر اساس فیصلۀ هیئت قضایى ریاست محکمۀ اختصاصى بررسى تقلبات انتخابات، ۶٢تن  در ٢٧ ولایت  که فعلاً در ولسى جرگه وجود دارند، آراى کمتر را گرفته وعضویت خود را در جرگه از دست میدهند.

این فیصله دیروز (٢سرطان) در جلسۀ محکمۀ اختصاصى حقوقى انتخابات دور دوم ولسى جرگه صادر گردید.

محکمه اعلام نمود که ۶٢ نامزد معترض در ٢٧ ولایت، براساس شمارش مجدد، بیشترین آرا را بدست آورده و مطابق فقرۀ (١) مادۀ (٢٢) قانون انتخابات و فیصلۀ هیئت قضایى محکمه، برنده شناخته شده اند.

قرار اعلام محکمه، نامزد هاى برنده  به کمیسیون مستقل انتخابات معرفى میشوند که به ولسى جرگه راه پیدا کنند و بدین ترتیب ۶٢ عضو فعلى ولسى جرگه که طبق شمارش مجدد آرا، راى کم برده اند، از ولسى جرگه خارج میگردند.

به رویت فیصلۀ محکمه؛ در هرات شش ، در کابل  پنج و  در سایر ولایات از یک تا چهار نامزد معترض به ولسى جرگه راه پیدا کرده اند و زابل و بادغیس از جملۀ ولایاتى اند که بر اساس فیصلۀ محکمه، تمام اعضاى آن در ولسى جرگه باید عوض شوند.

طبق شمارش مجدد آرا توسط هیئت و فیصلۀ محکمه، اسماى نامزدان معترضى که داخل ولسى جرگه  میشوند و اعضاى فعلى جرگه که باید بیرون شوند، چنین شرح یافته است:

هرات در ولسى جرگه ١٧ چوکى  دارد و شش نامزد جدید برنده شده است.

وکلاى جدیدشامل نثاراحمد غوریانى با گرفتن ١٢٩٧۵، رحیمه جامى ١٩٩١، زرین زرین ۴٠۵٩، ناصرعطایى۴۵٢۴، وحیدطاهرى۴۴٢٢ و معروف فضلى ۴١٩٧ راى به ولسى جرگه راه یافته اند.

در عوض، وکلاى فعلى شامل انجنیر منور شاه بهادرى با داشتن ٣٠۵۵، حاجى خلیل احمد شهید زاده ٣٢٣۶ ، محمد رفیق شهیر ٣٩١٨، محمد عارف طیب ٢۶٠٧، احمد فرهاد مجیبى ٣٨۴۴ و سیمین بارکزى با ١٠٩٠ راى در پایین ترین آرا قرار گرفته اند.

کابل ٣٣ چوکى  دارد و پنج  نامزد جدید به جرگه راه یافته است.

 وکلاى جدید را  جمیل کرزى با گرفتن ٣۵۴٢، حاجى احسان صاحب زاده ٣٣٢٩، بیدار ځاځى٣٠٩٩، عبدالقادر ځاځى وطندوست٣٠٣١  و روبینا جلالى ١٣٢٢ راى  تشکیل میدهند.

در مقابل،وکلاى فعلى ( داکتر عبیدالله کلیمزى وردگ ٢۵۶٢، شریف الله کامه وال ٢٢۶۵، حفیظ منصور ٢٧٠٨، عرفان الله عرفان ٢۵١٧ ، فوزیه ناصریار گلدره یى با داشتن ٧٩١ راى پایین ترین آرا  را بدست آورده اند.

غزنى ١١ چوکى  دارد و ۴ نامزد جدید به ولسى جرگه راه یافته است:

وکلاى جدیدشامل محمد داوود سلطانزوى   ١١٠۶٣ ، عبدالحکیم دلیلى١٠۴۵١، مامور عبدالجبارشلگرى ٩٣٨١ و نیازمحمد امیرى ۵٣۵٢ راى  گرفته اند.

 وکلاى فعلى، محمد عارف رحمانى با ۴٣۶۵، خداداد عرفانى با۴٢١۶، چمن شاه اعتمادى با ٣۵۵٧ و محمد على على زاده با  ٢۶٢٣ راى  در پایین ترین آرا قرار دارند.

ننگرهار ١١ چوکى  دارد. ملک نذیر ۴۶٧٠  و مطیع الرحمان شینوارى با  ۴٣۶۴ راى به حیث وکلاى جدید برنده شده اند . حاجى پیر بخش گردیوال ۴١٩٠ و انجنیر سید اکرام هم با همین تعداد راى در کمترین آرا قرار گرفته اند.

کندهار نیز ١١ چوکى دارد. حاجى محمدایوب ۶٠٠٩ ، حاجى محمد نوربا ٣۴١٧، نیازمحمدحبیب لالى٣٣۵۶  وعبدالکریم اڅکزى با ٣٠۶٣ راى برنده اعلام شده اند.

 داکتر محمود خان با ٢٣١٧، حاجى محمد عمر ننگیالى ٢٧١۴، محمد نعیم لالى حمیدزى ٢۵٢٣ و عطا الله جان حبیب ٢۵٣٣ راى حذف میشوند.

بلخ ١١ چوکى  دارد و محمد یوسف غضنفر با کسب ١٠۶٢١ راى به ولسى جرگه راه  مى یابد و بر این اساس محمد فرهاد عظیمى عضو فعلى ولسى جرگه  در کمترین راى( ١٠٩٣۴ ) قرار گرفته است.

بادغیس چهار چوکى  دارد که همۀ آنها عوض میشوند.

رییس محمد عمر با ٧٢٨٣ ، حبیب الله قادسى۶۴۶٩، عبداللطیف جان۵٧۵٨ و خانم آزیتا رفعت با  ٣۴١٨ راى ، وارد ولسى جرگه میشوند و  در مقابل، صفیه ایماق ٢۴٠۴ ، غلام سرور فایز ٣٨٨۴، محمد موسى جناب صاحب۵٣٧٣ و قاضى عبدالرحیم٣٩۴٣ راى حذف میشوند.

زابل سه چوکى  دارد و تمام وکلاى فعلى  این ولایت نیز حذف میگردند.

وکلاى جدید: حمید الله توخى باداشتن ١۴١٣ ، حاجى اسماعیل زابلى ٩٣۴  و تورپیکى با ۴٣٣ راى برنده اعلام شدند و وکلاى فعلى: عبدالقادر قلاتوال با ۵١٩ ،زهرا توخى زابلى ۴٠٠ و عبدالحبیب اندیوال با ۶١٣ راى حذف میگردند.

لغمان چهار چوکى  دارد و گل مرى لغمانى با بدست آوردن ٢۵٨٠  و عبدالهادى واحدى با گرفتن ٨۴٢٧ راى  به ولسى جرگه راه پیدا کرده و در عوض، بریدجنرال نقیب الله با داشتن ۵٨١۵ و ذوفنون صافى با ٢۵٣٣ راى، در کمترین آرا قرار گرفته اند.

لوگر  نیز چهار چوکى  دارد و انجنیر اسدالله وفابا بردن  ٣١٠ راى برنده اعلام شده است ، در مقابل ،انجنیر صاحب خان با ۶۶ راى در پایین ترین درجه قرار دارد.

 پکتیکا چهار چوکى  دارد:محمود خان سلیمان خیل با ١۵۴١٣ راى و داکتر خدیجه با ١۴۴٩ راى به حیث وکلاى جدید شناخته شده  و سید اسحق گیلانى با ۴۵٣٣ و ناجیه با ١٣٨٢ راى در پایین ترین آرا واقع شده اند.

جوزجان پنج چوکى  دارد. روز محمد روز با برنده شدن۶١۴١ راى ،راه را براى رفتن به ولسى جرگه باز نموده  و در عوض، حاجى محمد اسماعیل با ٢٧۶٩ از جرگه بیرون میشود.

 بغلان هشت چوکى  دارد . عاشق الله وفا با ۶٠۶٧ راى و محمد نسیم مُدبر با ۵۴٨٧ راى به ولسى جرگه راه یافته اند و بدین ترتیب محمد ظاهر غنى زاده با ١٩۵۵ و دلاور ایماق با ٢٨٣٣ راى در پایین ترین آرا  قرار گرفته اند.

سمنگان چهار چوکى  دارد .احمد خان سمنگانى با ٢٠٣٧٢ ، رییس خیرالله ۵٨٢۶ و محبوبه ٢۶٢۴ راى به حیث وکلاى جدید ولسى جرگه شناخته شده اند  و بدین منوال ، الحاج مخدوم مُحب الله فرقانى ۵٢۵٣، محمد طاهر زهیر ٣٩٣۵ و داکتر معصومه خاورى ٢٠٠٢ راى، کمترین آرا را بدست آورده اند.

کندز نُه چوکى  دارد . نور الدین بیگ با بدست آوردن ٣٨٧۵، فضل کریم ایماق ٢٨٧٨ و رییسه حسین خیل ٢١٨٠ راى برنده اعلام شده و در عوض، شایسته باز ناصرى با ٢۴۵٨ ، سید داوود نادرى ٢۴۵٠ و داکتر فاطمه عزیز ١۶٨۴ راى ، از جرگه خارج میشوند.

بدخشان نیز نُه چوکى  دارد .څارنوال عبدالرووف با کسب ١٢٠٢٩ ، عبدالشکور واقف حکیمى ٨۶۵۴ و منیره بهارکى ٣٧۵٧ راى شامل ولسى جرگه  میشوند  و عبدالولى نیازى با ۵٠٩۵، الحاج صفى الله مُسلم ۶٧۴٩ و داکتر نیلوفر ابراهیمى ٢۶٢۴ راى  حذف میگردند.

تخار  هم نُه  چوکى  دارد و یکتن عوض میشود.قارى محمد هاشم هیکل زاده با گرفتن ۶٢٧۴ راى برنده اعلام شده و بر این اساس، سید اکرام الدین معصومى ۶٠۴٨  پایین ترین راى را گرفته است.

غور شش چوکى دارد. مولوى دین محمد با گرفتن ۴٨٩۵  و فضل احمدخان  ٢۵٢٠ راى برنده اعلام شده و آقاى بحر با ٨٩٧ و قربان کوهستانى با ۶۶۶ راى کمترین آرا را برده اند.

سرپل پنج چوکى دارد. حاجى پاینده محمد    ٣٩٢٣ راى برده و به حیث وکیل جدید شناخته شده است. محمد حسین فهیمى با ٣٣۴۶ راى در پایین ترین آرا قرار گرفته است.

هلمند هشت چوکى دارد. معلم میرولى با گرفتن ٢٣١۵ راى به ولسى جرگه راه یافته و در مقابل ،عبدالجبار با داشتن ١٧٩١ راى حذف میشود.

میدان وردگ پنج چوکى دارد. وحیدالله کلیمزى با ٣٣۴٠ راى برنده اعلام شده و در برابر آن حاجى عبدالمجید وردگ با ١٣٢٠ راى حذف میشود.

نورستان دو چوکى دارد. نور الله معمار با ۴۵١١ راى به ولسى جرگه راه یافته  و مولوى احمد الله مُوحد با ١٠٠۴ راى ، کمترین آرا را بدست آورده است.

فراه پنج چوکى دارد.عبدالولى حمیدى با ۴٣١٠ و مسعود بختور با ٣۶٧٢ راى ، برنده اعلام شده  و محمد سرور عثمانى فراهى با ٢١۴٩ و حاجى مامور موسى با ٢٧۵۴ راى در پایین ترین آرا قرار دارند.

فاریاب نُه چوکى دارد . گل محمد پهلوان٧٩٧۵، نجیب الله سلیمى ٧٧۵٠و خانم سلطنت کوهى١۴۶٩ راى را کسب کرده و  در مقابل، آصفه شاداب با ١۴٢۶، محمد شاکر کارگر ۶٩٠٢ و انجنیر محمد هاشم اورتاق با ٧٢۵٩ راى حذف میشوند.

خوست پنج چوکى دارد. حیات وزیر با گرفتن ۴٣۴٣ و ولى خان هیله من با ٣٢٣۶ راى به ولسى جرگه راه پیدا کرده و  همایون با ٣١٠٧ و لیاقت الله بابکر خیل با ١۶٠۴  راى از ولسى جرگه خارج میگردند.

پکتیا نیز پنج چوکى دارد.انجنیر دلاور طوطا خیل با ١۴١٠ راى  برنده اعلام شده  و محمد ابراهیم غښتلى با ۶١٨ راى ، کمترین راى را کسب کرده است.

کوچى ها ١٠ چوکى  دارند. عبدالقادر کوچى با ۴۵٨٣ راى برنده شده و حاجى حیدر خان نعیم زوى با  ٢٧٧٩ راى  حذف میشود.

اما هیئت قضایى محکمۀ اختصاصى میگویدکه این فیصله، قطعى نبوده و وکلاى فعلى ولسى جرگه که در کمترین آرا قرار گرفته اند، مى توانند استیناف طلب شوند.

طبق شمارش مجدد، در آراى سایر وکلاى فعلى ولسى جرگه نیز کاهش و افزایش به عمل آمده است، اما در نتایج  تاثیر گذار نمى باشد.

منبع مى افزاید که  در ارقام و اعداد  ولایات کاپیسا، ارزگان، نیمروز، دایکندى، کنر و پروان،  چندان تغییرى رونما نشده و در  نتایج سرنوشت وکلاى این ولایات اثرگذار نمى باشد.

بر اساس بررسى هاى  محکمه، در ولایات بامیان و پنجشیر، مشکل جدى وجود نداشت.

این درحالى است که فیصلۀ محکمۀ اختصاصى حقوقى انتخابات دور دوم ولسى جرگه با عکس العمل شدید ولسى جرگه مواجه شده و ولسى جرگه دیروز با اکثریت آرا، استیضاح لوى څارنوال، رئیس ستره محکمه و دوعضو شوراى عالى این محکمه را فیصله نمود؛ اما این مقامات استیضاح را خلاف قانون دانسته و از حاضر شدن  به ولسى جرگه، خوددارى نمودند.

ولسى جرگه در جلسۀ  دیروزى خود، از اینکه لوى څارنوال به جرگه حاضر نشد، او را غیاباً با اکثریت آرا سلب صلاحیت اعلام کرد.

اعضاى فعلى ولسى  جرگه، تفاهم نموده اند که اگر محکمۀ اختصاصى، یک عضوولسى جرگه را هم خارج سازد، تمام آنها جرگه راترک نموده و دست به تظاهرات خواهند زدند.

انتخابات دور دوم ولسى جرگه، به تاریخ ٢٧ سنبلۀ سال ١٣٨٩ برگزار شد و نتایج آن در ٣ جدى همان سال، از سوى کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید.

اما لوى څارنوالى، این نتایج را غیر مشروع خواند و محکمۀ اختصاصى در اوایل برج جدى سال گذشته، براساس درخواست ستره محکمه و منظورى رئیس جمهور، غرض بررسى تقلبات در انتخابات ولسى جرگه ایجاد گردید.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا